Ελληνικά

Θέρμανση, Ψύξη & Εξαερισμός

Ο Τομέας αυτός αφορά την τυποποιητική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και εγκαταστάσεων από λέβητες που λειτουργούν με αέρια, υγρά ή στερεά καύσιμα μέχρι εξοπλισμό για ψύξη, αντλίες θερμότητας και εναλλάκτες θερμότητας για τον εξαερισμό. Συμβάλλει τα μέγιστα στην επίτευξη της βελτίωσης της ποιότητας του σχεδιασμού, της εγκατάστασης, της θέσης σε λειτουργία και της λειτουργίας συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, οδηγώντας έτσι στη βελτιστοποίηση της ασφάλειας και της ενεργειακής απόδοσης και παρέχοντας αποδεκτές συνθήκες άνεσης σε θερμαινόμενους ή ψυχόμενους χώρους.

Στον Τομέα αυτό έχει δοθεί μεγάλη σημασία με στόχο τη μείωση της ενέργειας που καταναλίσκεται στα κτίρια, τα οποία ευθύνονται για το 40% της τελικής ενέργειας και το 30% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Για την επίτευξη του στόχου αυτού βρίσκεται σε εφαρμογή σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία αφορά την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. Η εφαρμογή της Οδηγίας υποστηρίζεται από μια μεγάλη σειρά από πρότυπα τα οποία έχουν εκπονηθεί από διάφορες Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης (CEN/TCs), με κύριο και καθοδηγητικό έγγραφο το CYS ΕΝ ISO 52000-1 “Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΕΑΚ)-Θεμελιώδης Αξιολόγηση ΕΑΚ-Μέρος 1: Γενικό Πλαίσιο και Διαδικασίες”.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες ορισμένων από τις 25 και πλέον CEN/TCs που συγκεντρώνει ο Τομέας Θέρμανσης, Ψύξης & Εξαερισμού, είναι και η εκπόνηση “εναρμονισμένων” προτύπων τα οποία παρέχουν ειδικές μεθόδους για τη μέτρηση των ενεργειακών επιδόσεων διαφόρων προϊόντων που συνδέονται με την ενέργεια, όπως συσκευών θέρμανσης και ψύξης ή μονάδων εξαερισμού, έναντι των υποχρεωτικών τιμών και των κατώτατων ορίων που καθορίζονται στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τον Οικολογικό Σχεδιασμό και την Ενεργειακή Σήμανση.