Θέρμανση, Ψύξη & Εξαερισμός

Στον τομέα της Θέρμανσης, Ψύξης & Εξαερισμού έχει δοθεί μεγάλη σημασία, με στόχο τη μείωση της ενεργείας που καταναλίσκεται στα κτίρια και κατ’ επέκταση της μείωσης της εκπομπής των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με πιο βασικό το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Είναι αξιοσημείωτο ότι τα κτίρια καταναλώνουν το 40% της τελικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ενώ ευθύνονται για το 30% των εκπομπών CO2. Εξειδικευμένες μελέτες αλλά και η πρακτική εμπειρία, κατάδειξε ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα αυτό.

Στα πλαίσια της επίτευξης του γενικού στόχου της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της γενικότερης πολιτικής για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλο το φάσμα των οικονομικών της δραστηριοτήτων, η ΕΕ προχώρησε στην έκδοση της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ η οποία αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Σύμφωνα με την Οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν νομοθεσίες οι οποίες θα καθορίσουν την εθνική μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να καθιερώσουν την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων αφού πρώτα θεσπίσουν ανώτατα όρια ενεργειακής κατανάλωσης ανά κατηγορία κτιρίων.

Παράλληλα με την έκδοση της οδηγίας, η ΕΕ έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) να ετοιμάσει μια σειρά από πρότυπα (“Umbrella Document”), τα οποία θα υποστηρίξουν την εφαρμογή της. Τα πρότυπα αυτά ετοιμάζονται από τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές (CEN/TCs). Ο συντονισμός των εργασιών των πιο πάνω επιτροπών επιτελείται από ομάδα του Τεχνικού Συμβουλίου της CEN (CEN/BT 173 EPBD).

Το πλάνο εργασίας των Επιτροπών αυτών περιλαμβάνει 52 τεχνικά πρότυπα, τα οποία χωρίζονται σε 5 διακριτές ενότητες και αποτελούν μια προσπάθεια ολοκληρωμένης προσέγγισης του θέματος της ενεργειακής διαχείρισης των κτιρίων. Οι πρώτες δύο ενότητες αφορούν πρότυπα που ασχολούνται με την ολοκληρωμένη αποτίμηση της ενεργειακής χρήσης στα κτίρια και της αποδιδόμενης ενέργειας σε αυτά. Η 3η ενότητα περιλαμβάνει πρότυπα που καθορίζουν τις ενεργειακές απαιτήσεις σε θερμικά και ψυκτικά φορτία, ενώ η 4η ενότητα αφορά πρότυπα που υποστηρίζουν την 3η ενότητα παρέχοντας τα απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό των ενεργειακών απαιτήσεων. Η 5η ενότητα περιλαμβάνει πρότυπα σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η πρώτη και η τελευταία ενότητα υποστηρίζουν την υλοποίηση των γενικών απαιτήσεων της Οδηγίας, ενώ οι υπόλοιπες τρεις υποστηρίζουν την εφαρμογή των άρθρων της οδηγίας που αφορούν στις αναλυτικές υπολογιστικές μεθόδους.

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ