* του Μιχάλη Ζαντή

Είναι και πάλι επίκαιρο το θέμα της διαχείρισης των εθελοντών, αφού με την έξαρση του κορονοϊού (COVID-19) στη χώρα μας, αρκετοί ήταν αυτοί που εξέφρασαν ενδιαφέρον να βοηθήσουν εθελοντικά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εθελοντές και οργανωμένα σύνολα εθελοντών ανέλαβαν καθήκοντα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ISO (International Organization for Standardization) έχει εκδώσει το πρότυπο “ISO 22319:2017 Security and resilience – Community resilience – Guidelines for planning the involvement of spontaneous volunteers”. Σκοπός του προτύπου, μεταξύ άλλων είναι ο σχεδιασμός της συμμετοχής των εθελοντών σε επεισόδια και έχει στόχο να βοηθήσει τους Οργανισμούς (αρμόδιες αρχές) να θεσπίσουν πλάνο κατά πόσο, πότε και πως οι εθελοντές μπορούν να παρέχουν βοήθεια. Σκοπός του προτύπου είναι επίσης να βοηθήσει στο εντοπισμό θεμάτων που θα διασφαλίσουν ότι το πλάνο είναι βασισμένο σε διενεργηθείσα εκτίμηση κινδύνου και μπορεί να αποδείξει ότι προτεραιοποιεί την ασφάλεια των εθελοντών, των ατόμων που επιδιώκουν να βοηθήσουν και του προσωπικού των φορέων που συμμετέχει στο κάθε επεισόδιο.

Το ISO 22319:2017 εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 292 Security and resilience, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και ειδικών στα θέματα αυτά από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης μέλη του ISO, όπως της Γαλλίας, της Αυστρίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Ν. Αφρικής, της Βραζιλίας, της Αυστραλίας και άλλων.

Οι πρόνοιες του εν λόγω προτύπου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, οδηγίες για την ανάθεση της ευθύνης του συντονισμού των εθελοντών, τον εντοπισμό των κινήτρων τους καθώς και της διευκρίνησης θεμάτων νομικής ευθύνης. Περιλαμβάνονται επίσης πρόνοιες για τα σημεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό της συμμετοχής εθελοντών σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως η αλληλεπίδραση της συνεργασία των εθελοντών με τις αρμόδιες αρχές, τυχών προβληματισμοί των εμπλεκομένων μερών, ο εντοπισμός των κινδύνων και η διαλογή εθελοντών.

Στο ISO 22319:2017 λαμβάνονται υπόψη και θέματα επικοινωνίας με τους εθελοντές, ο εντοπισμός των αναγκών εκπαίδευσης τους, η παρακολούθηση του έργου που τους έχει ανατεθεί και τρόποι αναγνώρισης και επιβράβευσης της συνεισφοράς τους.

Σχέδιο δράσης για την οργάνωση των εθελοντών που ανταποκρίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις βρισκόταν υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της Κύπρου και το πρότυπο αυτό μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τους. Αξιοποιώντας το ISO 22319, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορέσουν να βοηθηθούν στην ετοιμασία του εν λόγω σχεδίου δράσης και να λύσουν αρκετά από τα προβλήματα που παρατηρούνται σε περιπτώσεις συμμετοχής εθελοντών σε επιχειρήσεις.

Τα πρότυπα αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς, περιέχουν τις αναγκαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα συστήματα, τις διεργασίες και τα υλικά. Βασικός τους στόχος είναι να παρέχουν, κάτω από καθορισμένους κανόνες, ένα κοινό υπόβαθρο που να επιτρέπει την παραγωγή και παροχή αγαθών, υπηρεσιών και συστημάτων.

Οι διάφορες πρόνοιες των υπό εκπόνηση ή αναθεωρούμενων προτύπων συζητούνται στις συναντήσεις των Τεχνικών Επιτροπών και οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), οι οποίοι εκτός από τους Λειτουργούς του Οργανισμού μπορεί να είναι άτομα από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, από οργανωμένα σύνολα/συνδέσμους και άλλους φορείς, έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν έγκαιρα και να υποστηρίξουν θέσεις υπέρ των ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να έχει η Κυπριακή βιομηχανία, οικονομία και κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 292 και το πρότυπο ISO 22319:2017, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), στο τηλέφωνο 22411412.

*Ο κ. Μιχάλης Ζαντής είναι πτυχιούχος στον κλάδο των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Τομέα Μηχανολογίας του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).