8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η ημέρα που γιορτάζει η μάνα, η αδελφή, η κόρη, η συνάδελφος. Η Τυποποίηση, δεν θα μπορούσε να ήταν απούσα από την γιορτή αυτή.  Η διεθνής τυποποίηση (ISO) γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας έχοντας ως κεντρικό θέμα του εορτασμού την «Ισότητα των φύλων σήμερα, για ένα βιώσιμο αύριο». Το μήνυμα μας υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους γι’  αυτό και η συμμετοχή και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα θα πρέπει να ενισχυθεί.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ισότητα των φύλων που αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα για την Ατζέντα του 2030 σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπου η στήριξη των νεαρών κοριτσιών, η εκπαίδευσή τους και η πλήρης ικανότητά τους να προβάλλουν τις ιδέες τους αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης. Στο πνεύμα του εορτασμού της επόμενης γενιάς γυναικών και κοριτσιών ηγετών, η Διεθνής Τυποποίηση συμβάλλει στην προώθηση της ατζέντας με μια σειρά πρωτοβουλιών δράσης για την ισότητα των φύλων.

Το σχέδιο δράσης του ISO για θέματα φύλου, το οποίο δρομολογήθηκε το 2019, περιγράφει πέντε τομείς προτεραιότητας που επικεντρώνονται στη συλλογή δεδομένων, στη δημιουργία δικτύου ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα πρότυπα για τη στήριξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών.

Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO),  Sergio Mujica εξηγεί: «Εμείς, στον ISO, αναγνωρίζουμε ότι τα διεθνή πρότυπα αποτελούν βασικά εργαλεία για τη μείωση των ανισοτήτων, τη δημιουργία μεγαλύτερης βιωσιμότητας και την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, τα οποία συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του ΣΒΑ 5 (Ισότητα των Φύλων).»

Δεδομένου ότι η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, καταβάλλονται πολλαπλές προσπάθειες στην αρένα της τυποποίησης για την κινητοποίηση πρωτοβουλιών δράσης για την ισότητα των φύλων.

Πολύ πρόσφατα, ο ISO μετά από πρωτοβουλία του Γαλλικού Οργανισμού Τυποποίησης (AFNOR) έχει συστήσει τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/PC 337 με σκοπό την εκπόνηση προτύπων για την Ισότητα των Φύλων. Συγκεκριμένα η επιτροπή είναι επιφορτισμένη για την εκπόνηση προτύπων που θα αποτελέσουν κατευθυντήριες οδηγίες για την προώθηση και την εφαρμογή της Ισότητας των Φύλων. Η Κύπρος, μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), συμμετέχει ενεργά στις εργασίες τυποποίησης της εν λόγω διεθνούς επιτροπής με δυο εθνικούς αντιπροσώπους προερχόμενους από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο ο CYS  έχει συστήσει την εθνική αντανακλαστική επιτροπή τυποποίησης CYS/MC 13.10: Ισότητα των Φύλων και σε αυτήν συμμετέχουν φορείς από την Κύπρο που έχουν άμεσο ενδιαφέρον με την Ισότητα των Φύλων. Η εν λόγω εθνική επιτροπή έχει σκοπό την παρακολούθηση των εργασιών της αντίστοιχης διεθνούς επιτροπής τυποποίησης (ISO/PC 337) και την κατάθεση σχολίων/παρατηρήσεων/ψηφίσεων επί των προσχεδίων των προτύπων. Με βασική αρχή της τυποποίησης, τη συναίνεση, καθορίζεται μεταξύ των μελών η εθνική θέση της Κύπρου.

Επιπρόσθετα, ο CYS παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και εκπαίδευσης στο προσωπικό του σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός, μέσω της Γενικής Διευθύντριάς του, έχει υπογράψει τη Δήλωση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) σχετικά με την ισότητα των φύλων (Declaration for Gender Responsive Standards and Standards Development) υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 5: Ισότητα των Φύλων.

Επίσης, σε διεθνές επίπεδο, μια διεθνής συμφωνία εργαστηρίου (IWA) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες, θα πραγματοποιηθεί αργότερα εντός του έτους. Στόχος του IWA είναι η αύξηση της προσβασιμότητας για τις γυναίκες ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε ευκαιρίες δημόσιων και ιδιωτικών προμηθειών και η πρόσβαση σε προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και προγράμματα παροχής κινήτρων.  

Η κοινωνία έχει διανύσει πολύ δρόμο από την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας πριν από περισσότερα από εκατό χρόνια. Ωστόσο, όσον αφορά το μέλλον, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια που χρήζουν άρσης. Η εφαρμογή της ισότητας των φύλων στις εργασίες τυποποίησης σημαίνει την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών για τις γυναίκες και τα κορίτσια, γεγονός που με τη σειρά του θα συμβάλει στην ανάπτυξη προτύπων που να ανταποκρίνονται περισσότερο στη διάσταση του φύλου και στη χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή και επαγγελματική ανάπτυξη για όλους. Σε τελική ανάλυση, η ισότητα των φύλων θα οδηγήσει σε θετικές ριζικές αλλαγές και σε έναν πιο ισότιμο κόσμο για όλους.

Η Μαριλένα Νικολάου εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).