* της Άννας Διονυσίου

ISO 44001: Collaborative business relationship management systems — Requirements and framework

Η κάθε επιτυχής επαγγελματική συνεργασία είναι αποτέλεσμα μακροπρόθεσμης προσέγγισης και δέσμευσης αλλά ταυτόχρονα βασίζεται και στην εμπιστοσύνη μεταξύ επιχειρήσεων.

Με το σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό κλίμα, οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν περισσότερα με τη συνεργασία. Η σωστή συνεργασία μπορεί να μετατρέψει τις εταιρείες σε επιτυχημένες, με πληθώρα τρόπων.

Με την παρούσα κατάσταση στον τομέα της υγείας λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του COVID 19, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες καταστάσεις και δυστυχώς οι οικονομικές συνέπειες θα είναι τεράστιες. Οι επιχειρήσεις στο εγγύς μέλλον θα χρειαστεί να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές συνέπειες της παγκόσμια πανδημίας και να επιβιώσουν. Oι σωστές συνεργασίες θα είναι το κλειδί έτσι τελικά οι επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν και επανέλθουν ξανά. Κανένας οργανισμός, εταιρεία ή άτομο δεν θα μπορεί να το πράξει ενεργώντας ατομικά.

Οι επιχειρήσεις μετά από αυτό το τεράστιο οικονομικό πλήγμα θα καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για την ορθή επανεκκίνηση τους. Οι συνεργασίες θα είναι αναπόφευκτες ως μέσο για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Η κάθε σύγχρονη επιχείρηση θα αναζητά δυνατές συνεργασίες οι οποίες να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών αλλά ταυτόχρονα θα αναζητεί καινοτόμες λύσεις για πρόσβαση σε νέες αγορές. Παράλληλα, οι σχέσεις εντός του οργανισμού/επιχείρησης θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν, να αναθερμανθούν έτσι ώστε ο τρόπος εργασίας να επανέλθει στους φυσιολογικούς ρυθμούς το συντομότερο.

Το Διεθνές πρότυπο ISO 44001 παρουσιάζει ένα πλαίσιο για την παροχή βοήθειας σε μια επιχείρηση/οργανισμό ανεξαρτήτου μεγέθους, για την ανάπτυξη των εσωτερικών και εξωτερικών επιχειρηματικών σχέσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας και την εξασφάλιση επιτυχημένων αποτελεσμάτων.
Το ISO 44001:2017 δύναται να εφαρμοστεί από ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς όλων των μεγεθών, από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και κυβερνητικούς οργανισμούς, μέχρι μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και μικρές επιχειρήσεις και να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο για τη διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας και τη δημιουργία συμμαχιών.

Το πρότυπο ISO 44001 παρέχει τις συνολικές συνιστώσες ενός συστήματος διαχείρισης για τις επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς και τις απαιτήσεις επιχειρησιακής διαδικασίας. Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των οργανωτικών πολιτισμών για τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής εταιρικής συνεργασίας ή συμμαχίας.
Το εν λόγω διεθνές πρότυπο αναφέρεται σε έναν κύκλο ζωής οκτώ σταδίων για τη διασφάλιση μιας ορθολογιστικής προσέγγισης στις σχέσεις συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει την επιχειρησιακή ευαισθητοποίηση, τη δημιουργία αξίας, τη γνώση, την εσωτερική αξιολόγηση, την επιλογή των εταίρων, τη συνεργασία, τη συνύπαρξη και την έξοδο από τις στρατηγικές.

Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η ανάγκη συνεργασίας των οργανισμών ίσως να μην ήταν ποτέ πιο αναγκαία και οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς και του αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού στους τομείς της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και της διαφάνειας των αγορών.
Το πρότυπο ακολουθεί την ίδια δομή με τα άλλα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, καθιστώντας ευκολότερη για κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί πολλαπλά πρότυπα την ενσωμάτωση του ISO 44001, στα συστήματα διαχείρισής της.

Μια επιτυχής σχέση συνεργασίας μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα μόνο εάν τα δύο μέρη πληρούν τα αναμενόμενα επίπεδα επιδόσεων και επιδεικνύουν τη σωστή συμπεριφορά. H σωστή συνεργασία θα δημιουργήσει μια ισορροπημένη εταιρική σχέση στην οποία θα επωφελούνται εξίσου και οι δύο οργανισμοί. Αναγνωρίζουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η επιτυχής συνεργασία είναι η διασφάλιση αμοιβαίων οφελών τα οποία είναι δίκαια και κοινά.

Ο ανταγωνισμός αυξάνεται. Οι καταναλωτές λαμβάνουν εξυπνότερες αποφάσεις, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, τόσο από δεοντολογικής πλευράς όσο και από την πλευρά της εταιρικής ευθύνης. Ο επιχειρηματικός κόσμος προσπαθεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις. Παρά τις νέες τεχνολογίες που ανοίγουν νέους δρόμους για τους οργανισμούς, στο επίκεντρό των οργανισμών θα είναι η παρούσα ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι σχέσεις μεταξύ αυτών και των εμπλεκόμενων ατόμων θα έχουν σημαντική επίδραση στη σταθερότητα, τη βιωσιμότητα και τις επιδόσεις. Οι σχέσεις αποτελούν βασικό συστατικό για την επιτυχία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το ISO 44001 έχει σχεδιαστεί για να βοηθά την επιχειρηματική κοινότητα να εντοπίζει πιθανούς βασικούς εταίρους, να αναπτύσσει κοινές πολιτικές και διαδικασίες και να προωθεί τον πολιτισμό και τη συμπεριφορά που απαιτείται για τη δημιουργία επιτυχημένων συνεργασιών με σκοπό την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης.
Το πρότυπο ISO 44001 παρέχει επίσης έναν χάρτη πορείας ο οποίος θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εξετάσουν τις επιπτώσεις και τα οφέλη των συνεργασιών της. Η συνεργασία δεν αποτελεί λύση από μόνη της, αλλά μάλλον μέσο για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Για επιχειρηματική ανάκαμψη, επιλέξτε τις κατάλληλες συνεργασίες!!!!!!!!!

Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS),ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα πρότυπα επικοινωνώντας με το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS.

*Η κα. Άννα Διονυσίου είναι Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται ως λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)