* της Ναταλί Γιωργαλλά

Τι ορίζει ένα δυνητικό πράσινο έργο, περιουσιακό στοιχείο ή δραστηριότητα; Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, ένα καινούριο ISO πρότυπο βρίσκεται στα στάδια ανάπτυξης του, το οποίο θα περιγράφει τα περιβαλλοντικά κριτήρια που πρέπει να εξετάσει ο δανειολήπτης. Το “ISO 14100 Guidance on environmental criteria for projects, assets and activities to support the development of green finance” θα παρέχει σε οργανισμούς και στις δύο πλευρές των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών καθοδήγηση για τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών κινδύνων και ευκαιριών που συνδέονται με δυνητικά επωφελή έργα, περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες. Το μελλοντικό αυτό πρότυπο θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα άλλα πρότυπα πράσινης χρηματοδότησης, εστιάζοντας στη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στο περιεχόμενο των σχετικών γνωστοποιήσεων.

Τα πρότυπα ISO βοηθούν στην καθοδήγηση των βιώσιμων λειτουργιών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των επενδυτών, καθορίζουν και ταξινομούν τις δραστηριότητες βιώσιμης χρηματοδότησης, μετρούν τον αντίκτυπο στη βιωσιμότητα, ενισχύουν τη διαφάνεια και διασφαλίζουν την ακεραιότητα των βιώσιμων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Ο απώτερος στόχος είναι να εξασφαλιστούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι τόσο κερδοφόρα όσο και φιλικά προς το περιβάλλον.

Σύμφωνα με το World Economic Forum, πρέπει να αφιερώσουμε περίπου 5,7 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε πράσινες υποδομές, ενώ το International Energy Agency  έχει αναγνωρίσει ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 53 τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 15 χρόνια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα θα επηρεάσει κάθε πτυχή του τρόπου με τον οποίο παράγουμε αγαθά, παρέχουμε υπηρεσίες, μετακινούμαστε και καταναλώνουμε. Θα επηρεάσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι η μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα θα δημιουργήσει περισσότερες από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας έως το 2030.

Ο ISO εργάζεται για να υποστηρίξει όλα αυτά επιταχύνοντας το κίνημα προς μια κοινωνία απαλλαγμένη από τις ανθρακούχες εκπομπές.  Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι τα πρότυπα θα διαδραματίσουν σίγουρα βασικό ρόλο στη δημιουργία των πράσινων τρόπων ζωής που φιλοδοξούμε όλοι.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεσθε να ενημερωθείτε για το υπό εκπόνηση πρότυπο “ISO 14100 Guidance on environmental criteria for projects, assets and activities to support the development of green finance” ή και για πρότυπα σχετικά με το Green Finance, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του CYS στο 22.411.411 ή και στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Σχετικά με τον ISO

Ο ISO είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός διεθνής οργανισμός. Μέσω των μελών του, συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες για την ανταλλαγή γνώσεων και την ανάπτυξη εθελοντικών, συναινετικών, σχετικών με την αγορά διεθνών προτύπων που υποστηρίζουν την καινοτομία και παρέχουν λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις.

Σχετικά με τον CYS

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Κύπρου. Εκπροσωπεί τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα της Κύπρου σε όλους τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης. Συνεργάζεται με διαφορετικούς κλάδους, επιχειρήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς και καταναλωτές για την ανάπτυξη Κυπριακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων. Ο CYS είναι ο αρμόδιος φορέας για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο.

*Η Ναταλί Γιωργαλλά εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών & Διοίκησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).

 

Πηγές:

International Organization for Standardization (ISO)

World Economic Forum

International Energy Agency (IEA)