της Άννας Διονυσίου*

Ολόκληρος ο κόσμος έχει βιώσει την πανδημία COVID-19, η οποία απειλούσε την υγεία κάθε ανθρώπου. Από έρευνες που έχουν διεξαχθεί έχει διαφανεί ότι ο αντίκτυπος της νόσου ήταν δυσανάλογος σε σχέση με την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, την αναπηρία, την ηλικία ή το φύλο ενός ατόμου. Αυτό έχει φέρει τη διαχείριση της Διαφορετικότητας και ένταξης, στο επίκεντρο συζητήσεων αφού κρίθηκε επιτακτική ανάγκη, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους και τομέα, να θεωρούν την Διαφορετικότητα και ένταξη (D&I) ως στρατηγική  προτεραιότητα και να την ενσωματώσουν στις δομές τους.

Οι οργανισμοί και επιχειρήσεις έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν έτσι  ώστε να συμβάλουν θετικά σε μια ποικιλόμορφη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Στοιχεία μιας ποικιλόμορφης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας είναι, μεταξύ άλλων, μια αγορά εργασίας προσβάσιμη σε όλους, η κοινωνική εμπιστοσύνη, η οικονομική ανάπτυξη και οι ίσες ευκαιρίες για όλα τα άτομα. Ενα κοινωνικά ασφαλές και σεβαστό εργασιακό περιβάλλον, με ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλα τα μέρη της κοινωνίας, μπορεί να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στους οργανισμούς με αποτέλεσμα πολλές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Τα πρότυπα έρχονται να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Σε τροχιά εκπόνησης βρίσκεται το τυποποιητικό έγγραφο CWA 'Diversity and Inclusion: Guidelines and Guidance on self-declaration με σκοπό να παρέχει στους οργανισμούς τα εφόδια για να βελτιώσουν την οργανωτική τους κουλτούρα ως μέρος μιας ποικιλόμορφης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. Το έγγραφο θα αποτελείται 2 μέρη τα οποία θα παρέχουν καθοδήγηση σε οργανισμούς που επιθυμούν να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν ή και να βελτιώσουν μια πολιτική για την κοινωνική ένταξη και την ποικιλομορφία και παράλληλα να συντάσσουν και να δημοσιεύουν μια υπεύθυνη δήλωση.

Συγκεκριμένα το Μέρος 1 θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας πολιτικής πολυμορφίας και ένταξης. Μέσω αυτής θα γίνεται καθορισμός προτεραιοτήτων σε σχέση με ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών διαδικασιών, όπως η πρόσληψη, η κουλτούρα, οι προμήθειες, η διαχείριση εγκαταστάσεων, η επικοινωνία και άλλες σημαντικές διεργασίες. Η συνεχής βελτίωση και παρακολούθηση θα είναι επίσης μέρος της CWA για μια επιτυχημένη στροφή προς μια διαφορετική και χωρίς αποκλεισμούς οργανωτική κουλτούρα. Γενικά, το πεδίο εφαρμογής του μέρους 1 είναι: να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη συνεχή βελτίωση και την αυτοαξιολόγηση της πολιτικής τους για την ποικιλομορφία και την ένταξη.

Επιπρόσθετα, το Μέρος 2 είναι ένα εργαλείο για τη σύνταξη μιας αυτοδήλωσης, έτσι ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να κοινοποιήσουν τι κάνουν σε σχέση με τη διαφορετικότητα και την ένταξη. Στο μέρος 2 θα γίνεται αναφορά στη διαδικασία προετοιμασίας, κατάρτισης και διατήρησης της αυτοδήλωσης ότι ο οργανισμός εφαρμόζει τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του CWA Μέρος-1.

Το εν λόγω τυποποιητικο έγγραφο μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους τύπους οργανισμών, δημόσιους και ιδιωτικούς, μικρούς, μεσαίους ή μεγάλους, και ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοτήτων τους. Δύναται να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ή των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κυβερνητικών πολιτικών τους ή για την υποστήριξη της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS),ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας τυποποίησης της χώρας.

*Η Άννα Διονυσίου είναι Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμού Τυποποίησης.(CYS)