Του Πάμπου Καμμά  ⃰

Στην εποχή μας ολοένα και συχνότερα ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με έκτακτες καταστάσεις για τις οποίες δεν έχει επαρκώς προβλέψει και δεν έχει κατάλληλα προετοιμασθεί για να αντιμετωπίσει. Πολύ περισσότερο για τα ευάλωτα άτομα τα οποία υπόκεινται στη περισσότερη ζημιά, ταλαιπωρία, δυσκολία και δυστυχώς μόνο όταν φθάσουμε στον απολογισμό διαπιστώνεται, ότι εκεί καταγράφονται οι περισσότερες απώλειες!

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει εστιάσει στην ανάγκη αυτή κι έχει εκπονήσει το 2018 το Διεθνές Πρότυπο ISO 22395 ‘Ασφάλεια και Ανθεκτικότητα-Ανθεκτικότητα στην Κοινωνία- Κατευθυντήριες Γραμμές για την Υποστήριξη Ευάλωτων Ατόμων σε Έκτακτη Ανάγκη’.

Το εθελοντικής εφαρμογής υπό αναφορά πρότυπο, τονίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ανθεκτικότητα της κοινότητας σ’ αυτόν το τομέα. Αναγνωρίζει ότι τα ευάλωτα άτομα και οι εκπρόσωποί τους είναι βασικοί ενδιαφερόμενοι και εταίροι σχεδιασμού. Επιλαμβάνεται τα προπαρασκευαστικά μέτρα για τη συμμετοχή ευάλωτων ατόμων σε αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με την παροχή βοήθειας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα, επικεντρώνεται στον προγραμματισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή ευάλωτων ατόμων και των εκπροσώπων τους αλλά και τους τρόπους με τους οποίους η συμμετοχή ευάλωτων ατόμων θα συμβάλει στην αύξηση της κατανόησης σχετικά με αυτές τις ευπάθειες, συμβάλλοντας έτσι στην προσωπική τους ευημερία κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης.

Το πρότυπο απευθύνεται σε Διεθνείς, Περιφερειακούς ή Εθνικούς Οργανισμούς, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές Οργανώσεις, κρατικές Υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, Συνδέσμους ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα την ευημερία των ομάδων αυτών και δύνανται να σχεδιάζουν Προγράμματα Δράσης αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων για ευάλωτα άτομα.

Ευάλωτα άτομα ορίζονται όσοι ενδέχεται να είναι λιγότερο ικανοί να προβλέψουν, να αντιμετωπίσουν, να αντισταθούν ή να ανακάμψουν από τις επιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να ορίσουν ένα ευάλωτο άτομο μπορεί να είναι η εθνικότητα, θρησκεία, γλώσσα, ιθαγένεια, τοποθεσία, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ηλικία, φύλο, ή η σωματική, ψυχική, συναισθηματική, γνωστική ή η πολιτιστική τους κατάσταση.

Σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει ο Οργανισμός να λάβει υπόψη στην προσπάθεια του να οργανώσει ένα πλάνο υποστήριξης ευάλωτων ατόμων στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων είναι, σύμφωνα με το πρότυπο, ο εντοπισμός, η επικοινωνία, η υποστήριξη των ευάλωτων ατόμων αλλά και η εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων για ευάλωτα άτομα, η ανασκόπησή και η βελτίωσή του σε συστηματική βάση.

Επιπρόσθετα, εντοπίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας, η συμπερίληψη των ίδιων των ατόμων στην προετοιμασία, την ανταπόκριση και την ανάκαμψη από συμβάντα, γεγονότα και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τέτοιες καταστάσεις έχουν διαφορετικά αποτελέσματα για τους ανθρώπους αφού μερικά άτομα θα είναι λιγότερο ικανά να προβλέψουν, να αντιμετωπίσουν, να αντισταθούν ή να ανακάμψουν από τις επιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Τα Διεθνή πρότυπα αποτελούν τεχνικά έγγραφα που ετοιμάζονται από εμπειρογνώμονες διαφόρων εθνικοτήτων βάσει συναίνεσης. Περιλαμβάνουν απαιτήσεις ή κατευθυντήριες οδηγίες για κατασκευή προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, δόμηση συστημάτων διαχείρισης ή περιγράφουν μεθόδους ελέγχου κλπ. Είναι σχεδιασμένα για επαναλαμβανόμενη χρήση γι’ αυτό θεωρούνται ότι θεμελιώνουν την ποιότητα. Εκδίδονται για εθελοντική χρήση από έγκριτους αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης όπως ο ISO, IEC, ITU, Μέλος των οποίων είναι και ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Κύπρου, ο CYS.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το ISO 22395:2018 αλλά και για οποιαδήποτε άλλα Διεθνή, Ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Πληροφόρησης κι Εξυπηρέτησης του CYS στο τηλ 22411413 ή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

⃰ Ο Πάμπος Καμμάς, ΜΒΑ, είναι Διευθυντής Τυποποίησης στον CYS