Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο Εθνικός φορέας Τυποποίησης στην Κύπρο, σας ενημερώνει ότι έχει τεθεί πρόσφατα σε δημόσια κρίση, το προσχέδιο του υπό εκπόνηση διεθνούς προτύπου ISO 22458 "Consumer vulnerabilityRequirements and guidelines for the design and delivery of inclusive service".  Η τελευταία ημερομηνία υποβολής σχολίων προς τον CYS αναφορικά με το πιο κάτω προσχέδιο προτύπου είναι η 21/02/2022.

Τυχόν σχόλια σας παρακαλώ όπως καταγραφούν τεκμηριωμένα στο ηλεκτρονικό Έντυπο Υποβολής Σχολίων και να αποσταλούν στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το προσχέδιο του προτύπου από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης – ΚΕ.Π.Ε) επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 22-411413/4, φαξ 22-411433 ή μέσω email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αναφορικά με το προσχέδιο σας παραθέτουμε τις ακόλουθες σχετικές πληροφορίες για ενημέρωσή σας: 

Τι είναι η ευπάθεια των καταναλωτών;

Η ευπάθεια μπορεί να επηρεάσει τον καθένα μας ανά πάσα στιγμή. Όλοι οι καταναλωτές είναι διαφορετικοί, με ένα ευρύ φάσμα αναγκών, προσωπικών χαρακτηριστικών, υγείας, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Αυτοί οι παράγοντες, καθώς και ο αντίκτυπος των γεγονότων της ζωής και των εξωτερικών συνθηκών, όπως η οργανωτική συμπεριφορά, μπορούν να θέσουν τους καταναλωτές σε ευάλωτη κατάσταση, αυξάνοντας τον κίνδυνο να υποστούν βλάβη κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους με οργανισμούς. Η ευπάθεια των καταναλωτών μπορεί να είναι μόνιμη, προσωρινή ή σποραδική, μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη. Οι ανάγκες και οι ικανότητες ενός καταναλωτή μπορούν να μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα εάν ο καταναλωτής βρεθεί αντιμέτωπος με μια απροσδόκητη αλλαγή των περιστάσεων ή μια ιδιαίτερα επείγουσα ή περίπλοκη κατάσταση.

Οι οργανισμοί που κατανοούν την ευπάθεια των καταναλωτών και παρέχουν μια περιεκτική και ευέλικτη προσέγγιση, είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκριθούν στις ποικίλες ανάγκες των καταναλωτών, διευκολύνοντας τους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες, να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις και να επιτυγχάνουν θετικά αποτελέσματα.

Οργανωτικά οφέλη από την υιοθέτηση μιας προσέγγισης για την παροχή υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς

Το πρότυπο αυτό θα καθορίζει τις απαιτήσεις και θα παρέχει καθοδήγηση στους οργανισμούς σχετικά με τον τρόπο παροχής υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών, βοηθώντας τους να εντοπίζουν και να υποστηρίζουν τους καταναλωτές σε ευάλωτες καταστάσεις.

Αναγνωρίζεται ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να αναπτύξουν μια προσαρμοσμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας υπηρεσίας χωρίς αποκλεισμούς, ανάλογα με τη φύση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και το επίπεδο της υφιστάμενης παροχής. Η υιοθέτηση μιας προσέγγισης υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς προσφέρει πολλά δυνητικά οφέλη για τους οργανισμούς:

  • Αύξηση της πελατειακής βάσης, καθιστώντας τις υπηρεσίες προσβάσιμες σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.
  • Βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών για όλους τους πελάτες, ανεξάρτητα από την ευάλωτη κατάστασή τους.
  • Βελτίωση της ποιότητας των αλληλεπιδράσεων με τους καταναλωτές, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης.
  • Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης προβλημάτων και παραπόνων, ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής λειτουργίας και της επίτευξης της σωστής λειτουργίας για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους διεκπεραίωσης των καταγγελιών.
  • Βελτιωμένη ικανοποίηση των πελατών, ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και ενίσχυση της φήμης του οργανισμού.
  • Ικανότητα επίδειξης ηθικής συμπεριφοράς και κοινωνικής ευθύνης.
  • Ενίσχυση της αφοσίωσης και της δέσμευσης του προσωπικού διασφαλίζοντας ότι αισθάνονται ότι εκτιμώνται, υποστηρίζονται και έχουν αυτοπεποίθηση στο χειρισμό δύσκολων καταστάσεων.
  • Συμβάλλει στην επίτευξη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη και την ισότητα, ακολουθώντας ορθές πρακτικές όσον αφορά τη δίκαιη μεταχείριση των καταναλωτών σε ευάλωτες καταστάσεις.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Κύπρου. Εκπροσωπεί τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα της Κύπρου σε όλους τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης. Συνεργάζεται με διαφορετικούς κλάδους, επιχειρήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς και καταναλωτές για την ανάπτυξη Κυπριακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων.

Buy & Access Standards

You can search for standards using the standards indexing system

FIND OUT MORE