Αντανακλαστική Επιτροπή CYS/MC 04 - Ασφάλεια και Υγεία

Για τον Τομέα Ασφάλειας &  Υγείας έχει συσταθεί η Αντανακλαστική Επιτροπή  04 (Mirror Committee 04) η οποία παρακολουθεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες στον τομέα της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης και υποβάλει απόψεις / παρατηρήσεις σε προσχέδια Ευρωπαϊκών Προτύπων. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, το Σύνδεσμο Καταναλωτών, την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, το ΕΤΕΚ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την ΠΕΕΧ καθώς και εκπρόσωποι ιδιωτικών εταιριών Εξοπλισμού Πυρασφάλειας.

 
Οι τίτλοι των προτύπων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της Δημοσίας Κρίσης μπορείτε να τα
βρείτε στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης κάτω από τον τίτλο Πρότυπα prEN. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό έτσι ώστε  να τους σταλεί το κείμενο των προσχεδίων προτύπων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της Δημοσίας Κρίσης.