Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 09 - Τρόφιμα

Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι απαιτείται πιο εξειδικευμένη μελέτη συστήνονται εθνικές τεχνικές επιτροπές υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης. Η επιτροπές αυτές, παρακολουθώντας την διεθνή και ευρωπαϊκή τυποποίηση αλλά και τις αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία συμβουλεύουν τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης σε θέματα όπως απόσυρση των αντίστοιχων υφιστάμενων πρότυπων, την δημιουργία νέων εθνικών προτύπων όπου χρειάζεται, αλλά και την δημιουργία συμπληρωματικών προτύπων στα υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η εθνική τεχνική επιτροπή TC 09 που δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων απαρτίζεται από αντιπροσώπους διαφόρων τμημάτων της κυβέρνησης αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, του Υπουργείου Γεωργίας, των Υγειονομικών Υπηρεσιών, του Γενικού Χημείου του Κράτους, τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, αλλά και εκπροσώπους επαγγελματικών συνδέσμων όπως ο Σύνδεσμος Τυροκόμων, ο Σύνδεσμος Παστεριωτών κ.α.