Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 15 - Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) τον Δεκέμβριο του 2006 να αφαιρέσει από τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων το πρότυπο “EN10080:2005 Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι Χάλυβες – Γενικές Απαιτήσεις” για να επαναξιολογηθεί και αντιλαμβανόμενος το κενό που υπήρχε στο πρότυπο αυτό για την Κυπριακή βιομηχανία, προχώρησε στη σύσταση της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής “CYS/TE15 – Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος”.

Στα τέλη του 2009 η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες εκπόνησης εθνικού προτύπου και το Μάιο του 2010 το “CYS302:2010 Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι Χάλυβες: Τεχνικές Κατηγορίες B500A και Β500C” τέθηκε σε ισχύ.

Με την έκδοση του CYS 302 επιλύθηκε ένα χρόνιο πρόβλημα στον τομέα των κατασκευών, αφού μέχρι τότε, στην απουσία κατάλληλου για τα κυπριακά δεδομένα προτύπου, οι μηχανικοί κατέφευγαν στη χρήση εθνικών προτύπων άλλων χωρών.

Η Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TE15 συνεχίζει να παρακολουθεί το θέμα της τυποποιητικής εργασίας που γίνεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή “ECISS/TC104 Concrete reinforcing and prestressing steels”, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλει στις εργασίες της και να παρέμβει εάν χρειαστεί, για υποστήριξη θέσεων υπέρ των ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να έχει η Κύπρος, υπερασπιζόμενη τα εθνικά μας συμφέροντα.