Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης στον Τομέα Υγείας

Στη σύγχρονη εποχή, η ποιότητα στην υγεία δεν αφορά μόνο ένα γιατρό και μια σωστή διάγνωση, αλλά αγγίζει οποιονδήποτε και οτιδήποτε συμβάλλει στην λειτουργία ενός νοσοκομείου, κλινικής ή άλλης υπηρεσίας παροχής υγείας, είτε πρόκειται για διοίκηση, νοσηλευτές, γιατρούς, μάγειρες, προμηθευτές είτε για ιατροτεχνολογικό ή άλλο εξοπλισμό, εγκαταστάσεις κλπ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν, άμεσα ή έμμεσα, μερίδιο ευθύνης στην σωστή αποτελεσματική και αποδοτική οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών υγείας.
Η εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων συστημάτων διαχείρισης όπως είναι τα:

 • CYS EN ISO 9001 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • CYS EN ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • CYS EN ISO 22000 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων( HACCP)

αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

 • βελτίωση της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού
 • βελτίωση υπεργολάβων και προμηθευτών
 • καλύτερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και πόρων.
 • καλύτερη παρακολούθηση των οικονομικών και διοικητικών στόχων
 • καλύτερη διαχείριση παραπόνων
 • αύξηση της ικανοποίησης ασθενών και προσωπικού
 • μείωση λαθών και κόστους
 • αύξηση της κερδοφορίας
 • βελτίωση της εικόνας και της φήμης του οργανισμού.


Συνεχώς όλο και περισσότερες υπηρεσίες υγείας στην Ευρώπη και την Αμερική εφαρμόζουν τα πρότυπα αυτά. Για να βοηθήσουν στο θέμα αυτό, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) έχουν εκδώσει αντίστοιχα τα πιο κάτω έγγραφα:

 • ΙWA 1:2005 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Οδηγός για την Βελτίωση
  των Διεργασιών σε Οργανισμούς Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών
 • CEN/TS 15224:2006 Υπηρεσίες Υγείας – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας–
  Οδηγός για την εφαρμογή του EN ISO 9001:2000.