Ελληνικά
Δευτέρα, 04 Ιανουαρίου 2021 13:27

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 01 – Δομικός Ασβέστης: Η Επιτροπή πιθανόν να δραστηριοποιηθεί σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού αντιπροσώπου στην CEN TC 51-Cement and Building Limes, σχετικά με αλλαγές στα πρότυπα ΕΝ 459-1 και EN 459-2 για το δομικό ασβέστη λόγω αναθεώρησης τους.
Η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή τεχνική επιτροπή CEN/TC 51 επρόκειτο να συνεδριάσει στην Κύπρο το 2021 αλλά λόγω της πανδημίας η φιλοξενία της επιτροπής έχει μεταφερθεί για το 2022. (ΧΠ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 02 – Αδρανή Υλικά (Αμμοχάλικα): Η Επιτροπή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί και όπως αποφασίστηκε στην τελευταία συνάντηση στις 29/11/2019, θα δημιουργηθεί υποεπιτροπή για να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις προς εξεύρεση συναίνεσης των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με την εισήγηση του ΤΔΕ για αλλαγές στο ΚΔΠ 164/2011 σε συνέχεια του αντικειμένου εργασίας της χρονιάς 2020. (ΧΠ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 03 – Κράσπεδα από Σκυρόδεμα: Η Επιτροπή ενοποίησε τις εργασίες της με την CYS/TC 14 – Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα. (ΑΔ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 04 – Στοιχεία Τοιχοποιίας από Άργιλο: Ανενεργή από τον Ιούνιο, 2019 αφού έχει ολοκληρώσει το επιχειρησιακό της πλάνο και δεν προβλέπεται να λειτουργήσει εντός του 2021. (ΑΔ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 05 – Φυσικός Λίθος: Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εργασίες της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN T C246:Natural Stone. (ΑΔ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 06 – Σκυρόδεμα: Η Επιτροπή ενδέχεται να δραστηριοποιηθεί αν κριθεί αναγκαίο εφόσον διαπιστωθεί ότι οι αλλαγές σε Εθνικό επίπεδο σχετικά με την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 206 για το σκυρόδεμα, επηρεάζουν. (ΧΠ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 07 – Κυβόλιθοι από Σκυρόδεμα: Η Επιτροπή ενοποίησε τις εργασίες της με την CYS/TC 14 – Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα. (ΑΔ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 08 – Πλαστικά: Τα θέματα που θα απασχολήσουν την Επιτροπή είναι τα εξής:
Α) Δημιουργία κώδικα πρακτικής εγκατάστασης υπόγειων σωληνώσεων.
Β) Δημιουργία κώδικα πρακτικής χρωματισμού υπόγειων σωληνώσεων.
Γ) Αναθεώρηση του CYS 106 με βάση το ISO 8779.
Δ) Κυκλική οικονομία στον τομέα των πλαστικών σωληνώσεων.
Ε) Άλλα θέματα που πιθανόν να προκύψουν. (ΜΜ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 09 – Τρόφιμα: Η Επιτροπή παραμένει αδρανής και δεν προβλέπεται να λειτουργήσει. (ΕΔ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 10 – Ανθρωποθυρίδες και Θυρίδες Επίσκεψης: Η Επιτροπή ενοποίησε τις εργασίες της με την CYS/TC 14 – Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα. (ΑΔ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 11 – Τσιμεντοσωλήνες Όμβριων Υδάτων: Η Επιτροπή ενοποίησε τις εργασίες της με την CYS/TC 14 – Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα. (ΑΔ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 12 – Φυσικοί Λίθοι-Ογκόλιθοι: Η Επιτροπή ενοποίησε τις εργασίες της με την CYS/TC 02 – Αδρανή Υλικά. (ΧΠ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 13 – Θερμικά Ηλιακά Συστήματα: Η Επιτροπή πρόκειται να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:
Α) Καθορισμός των εθνικών μας θέσεων κατά την εκπροσώπηση και συμμετοχή στην ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEN/TC 312.
Β) Λήψη αποφάσεων για την εθνική μας στάση στις εσωτερικές ηλεκτρονικές ψηφίσεις και προώθηση εισηγήσεων/σχολίων στο πιο πάνω ευρωπαϊκό τεχνικό σώμα.
Γ) Ενημέρωση των μελών από τον εκπρόσωπο του CYS στις εργασίες του πιο πάνω ευρωπαϊκού τεχνικού σώματος.
Δ) Συνέχιση των ενεργειών για προώθηση και αξιοποίηση της εργαστηριακής μεθόδου που αναπτύχθηκε μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα “Θερμοσίφoν”.
Ε) Συνέχιση της ενημέρωσης και άλλων φορέων που είτε περιλαμβάνουν στις προσφορές που προκηρύσσουν προμήθεια και εγκατάσταση είτε ενασχολούνται με την εγκατάσταση ηλιακών θερμικών συστημάτων.
ΣΤ) Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και στήριξη του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ενέργειας για τον έλεγχο των ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων.
Ζ) Άλλα θέματα που πιθανόν να προκύψουν. (ΓΒ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 14 – Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα: Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις εργασίες της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN TC 178 Paving Units and Kerbs αφού παρουσιάζει έντονο εθνικό ενδιαφέρον. (ΑΔ)

Επιτροπή CYS/TC 15 – Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος: Η Επιτροπή αναμένεται να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εργασίες αναθεώρησης του προτύπου EN 10080 και αν κριθεί αναγκαίο να εκπροσωπηθεί στις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 459 και της Υποεπιτροπής 4 (CEN/TC 459/SC 4) που επεξεργάζεται το εν λόγω πρότυπο.(ΜΖ)

Επιτροπή CYS/TC 16 – Πίστες Go-Kart Αναψυχής- Ασφάλεια: Μετά την απόσυρση του Εθνικού προτύπου CYS 301:2009 Ασφάλεια Λειτουργίας και Εγκαταστάσεων Πίστας Καρτ Αναψυχής, αφού υπερισχύει το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16230-2:2016 Leisure karts – Part 2: Safety requirements for karting facilities, η Επιτροπή καταργήθηκε.(ΜΖ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 17 – Ασφαλτικό Σκυρόδεμα: Οι εργασίες της Επιτροπής αναμένεται να επικεντρωθούν στην επικαιροποίηση του Εθνικού Προσαρτήματος του CYS ΕΝ 13108-1 σε συνέχεια του αντικειμένου εργασίας της προηγούμενης χρονιάς. (ΧΠ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 18 – Ευρωκώδικες: Η Επιτροπή αναμένεται να προχωρήσει με την μελέτη προσχεδίων των αναθεωρημένων κειμένων Ευρωκωδίκων. Επίσης αναμένεται και φέτος η εκπροσώπηση του Οργανισμού και κατ’ επέκτασή της Κύπρου σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο στην CEN TC 250 και σε Ομάδες Εργασίας εθνικού ενδιαφέροντος. (ΑΔ&ΧΠ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 19 – Πλαστικά Ντεπόζιτα Νερού: Η Επιτροπή παραμένει ανενεργή λόγω απόσυρσης του ενδιαφέροντος από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας για συμμετοχή και δημιουργία εθνικού προτύπου και αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία κατάργησής της . (ΜΜ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 20 – Υαλοπετάσματα, Πορτοπαράθυρα και Μεταλλικές Επικαλύψεις Κτιρίων. Η Επιτροπή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί και να συζητήσει θέματα πυρασφάλειας σε εξωτερικές επικαλύψεις κτιρίων και πιο συγκεκριμένα σε πανέλα πολυουρεθάνης. Αν κριθεί αναγκαίο και εξευρεθούν οι σχετικοί πόροι, ενδέχεται να διενεργηθεί νέα μελέτη επί του θέματος. (ΧΠ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 21 – Λευκαρίτικα Κεντήματα: Η Επιτροπή δεν αναμένεται να δραστηριοποιηθεί αφού έχει ολοκληρωθεί το έργο της με την υιοθέτηση του εθνικού προτύπου.
Τα μέλη της Επιτροπής θα παραμείνουν ενεργά για την όποια συντήρηση και αναθεώρηση του προτύπου αλλά και εάν χρειαστεί για να συμβάλουν στην αξιοποίηση του προτύπου με στόχο την πιστοποίηση των κεντημάτων και κεντητριών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εθνικού προτύπου CYS 400:2015 Λευκαρίτικο Κέντημα – Χαρακτηριστικά, Τεχνική, Υλικά και Μέσα, π.χ. στη πιθανή μετάφραση του προτύπου στην αγγλική γλώσσα. (ΜΜ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 22 – Υδρογονάνθρακες: Τα θέματα που θα απασχολήσουν την Επιτροπή είναι:
Α) Ολοκλήρωση του έργου του AHG 2 και του AHG 3
Β) Συμμετοχή στις συναντήσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Επιτροπών τυποποίησης, σύμφωνα με το Πεδίο Εφαρμογής της Επιτροπής
Γ) Συμμετοχή των μελών της Επιτροπής σε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα διοργανωθούν π.χ.
- Advanced Human Factors
- Process & Facility Technical Safety & Risk Management
- Subsea, Pipelines & Environment
- Subsea Cables covering technical, environmental, risk etc. elements of such a project.
Δ) Επισκέψεις σε IESC, Multimarine αν αυτό καταστεί δυνατόν με βάση τα υγειονομικά μέτρα.
Ε) Άλλα θέματα που πιθανόν να προκύψουν κατά το 2021 (ΜΖ&ΜΜ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 23 – Υιοθέτηση του Βρετανικού Προτύπου BS7671:2008 ως Κυπριακό και τη Μετάφραση του στην Ελληνική Γλώσσα: Η Επιτροπή αναμένεται να έχει το ακόλουθο πρόγραμμα εργασίας:
Α) Έκδοση διαγωνισμού
Β) Αξιολόγηση προσφορών
Γ) Κατακύρωση διαγωνισμού
Δ) Ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις υπηρεσίες επαλήθευσης
Ε) Έναρξη μετάφρασης/ ποιοτικός έλεγχος παραδοτέου (ΑΛ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 24 – Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον: Η Επιτροπή αναμένεται να εξετάσει το ενδεχόμενο εκπόνησης Εθνικού Προτύπου για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον. (ΑΔ&ΜΝ)

Εθνική Επιτροπή CYS/TC 25 – Φυθκιώτικο Υφαντό: Η Επιτροπή πρόκειται να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα με στόχο την ολοκλήρωση της εκπόνησης του εθνικού προτύπου για το Φυθκιώτικο Υφαντό:
Α) Παρακολούθηση, εποπτεία, αξιολόγηση και έγκριση του τυποποιητικού έργου της Ο.Ε. από την Επιτροπή μέχρι και την ολοκλήρωση του τελικού κειμένου του προτύπου, η οποία υπολογίζεται περί τα τέλη του 2021.
Β) Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης για το κείμενο του προτύπου για τυχόν σχόλια από οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο, σε δύο στάδια - τη Δημόσια Κρίση και την Τελική Ψήφιση.
Γ) Οικονομικοί πόροι για κάλυψη των εξόδων εκπόνησης του προτύπου. (ΓΒ)

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ