Ελληνικά
 • Ποιός είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης;

  • Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είναι ο Εθνικός Φορέας για την Τυποποίηση στην Κύπρο. Ανέλαβε τη δραστηριότητα της τυποποίησης την 1η Ιανουαρίου 2005, με βάση τον ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002, που προνοεί τη μεταφορά της δραστηριότητας της τυποποίησης από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ), του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στον CYS.
  • Έκτοτε, λειτουργεί υπό καθεστώς εταιρείας ιδιωτικού δικαίου με μόνο μέτοχο την Κυπριακή Δημοκρατία. Διοικείται από 7μελές Δ.Σ. αποτελούμενο από εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού καθώς επίσης και φορέων του ιδιωτικού τομέα όπως του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του ΤΕΠΑΚ και του ΕΤΕΚ.
 • Ποιά η αποστολή του;

 • Η συμμετοχή, ψήφιση και υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων

  Η προώθηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Κύπρο με στόχο:

  • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών
  • τη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής
  • την προστασία του περιβάλλοντος
  • τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών και των εργαζομένων 
 • Τι εννοούμε με τον όρο Τυποποίηση;

  • Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στη δραστηριότητα κατά την οποία καθορίζονται οι κοινά συμφωνημένες τεχνικές προδιαγραφές/κανονισμοί που πρέπει να διέπουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ώστε να ικανοποιεί κοινά πλαίσια εφαρμογής και χρήσης.
  • Ειδικότερα, η δραστηριότητα αποτελείται από τις διαδικασίες εκπόνησης, έκδοσης και εφαρμογής προτύπων που στοχεύουν στην καταλληλότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και κατ’ επέκταση στη διευκόλυνση του ελεύθερου εμπορίου και την προαγωγή της οικονομίας κάθε χώρας
 • Τι σημαίνει πρότυπο;

  • Πρότυπο είναι το τυποποιητικό έγγραφο (κανόνας, κατευθυντήρια οδηγία) που έχει εκδοθεί με συναίνεση όλων των συμβαλλομένων φορέων, έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο Οργανισμό Τυποποίησης και περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ώστε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία να θεωρείται ποιοτική. 
 • Τα πρότυπα είναι υποχρεωτικά;

  • Κανένα πρότυπο, ούτε εθνικό ούτε Ευρωπαϊκό ούτε διεθνές δεν έχει υποχρεωτική ισχύ, εκτός και εάν εθνική ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία το καθιστά υποχρεωτικό. Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα είναι υποχρεωτικό να υιοθετούνται από όλους τους Εθνικούς Φορείς Τυποποίησης, (στην περίπτωση της Κύπρου, από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης), των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εθνικά πρότυπα. Ταυτόχρονα με την υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων ως εθνικών, οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης είναι υποχρεωμένοι να αποσύρουν κάθε αντίστοιχο εθνικό πρότυπο (π.χ. κυπριακό πρότυπο), εντός 6 μηνών. 
 • Τι σημαίνει "εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο";

  • Είναι το Ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο έχει εκπονηθεί από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (CEN,CENELEC,ETSI) με σκοπό να ανταποκρίνεται σε βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας των Ευρωπαϊκών Οδηγιών Νέας Προσέγγισης και στην καλύτερη εφαρμογή τους.
  • Τα πρότυπα αυτά έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και συμπεριλαμβάνονται στις εθνικές νομοθεσίες των χωρών μελών. Η πιστοποίηση ή η αυτοδήλωση προς τις πρόνοιες εφαρμογής των εναρμονισμένων προτύπων, αποτελεί ένδειξη συμμόρφωσης με τις προαναφερόμενες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και οδηγεί στη σήμανση "CE Marking".

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Τρίτη: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Τετάρτη: 08:00 π.μ. - 15:30 μ.μ.

Πέμπτη: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Παρασκευή: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

+357 22 411 413

+357 22 411 414

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ