Νέα & Εκδηλώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει την αναδημοσίευση των πιο κάτω Εθνικών Προσαρτημάτων για τον Ευρωκώδικα 3 (Μέρος 1-6) (Αγγλική και Ελληνική έκδοση).

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-6:2007+A1: 2017+AC:2009

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-1-6:2007+A1:2017+AC:2009

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα Μέρος 1-6: Αντοχή και ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών.

Η αναδημοσίευση τους οφείλεται στην τροποποίηση της Εθνικής παραμέτρου NA 2.13 Clause 8.5.2(2) Design resistance (buckling strength).

Τα εθνικά προσαρτημάτων διατίθενται δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, www.cys.org.cy ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://bit.ly/2ZX68zP

*Παρακαλώ σημειώστε ότι για νομικούς σκοπούς ισχύει πάντοτε η ισχύουσα Αγγλική Έκδοση των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων.

Νέα

Νέα

O Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) συμβάλλει επίσης με τον τρόπο του στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης του COVID-19. Διαβάστε στην ιστοσελίδα το περιεχόμενο αριθμού σχετικών προτύπων.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ https://bit.ly/2R55D15

Νέα & Εκδηλώσεις

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης ροής του προγράμματος “Improving Skills and Knowledge on Management, Promotion and Training in the Standardization Activities of the specific fields of Healthcare and Sustainable Development” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Learning Mobility of Individuals. Το πρόγραμμα κινητικότητας είναι χωρισμένο σε 2 ροές και έχει εγκριθεί από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ).

Τον Φεβρουάριο του 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ροή εργασιών σε συνεργασία με τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης της Γαλλίας AFNOR (Association française de normalisation). Το πρόγραμμα “Improving Skills and Knowledge on Management, Promotion and Training in the Standardization Activities of the specific field of Sustainable Development”, περιλάμβανε την κινητικότητα και την κατάρτιση 4 στελεχών του CYS σχετικά με τον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και πως τα πρότυπα συμβάλουν σε αυτήν.

Το όλο πρόγραμμα είχε άμεση σχέση με τις δραστηριότητες του CYS καθώς αφορούσε στον βασικό πυλώνα δραστηριοτήτων του CYS δηλαδή την προώθηση των διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων στην κυπριακή κοινωνία ως χρήσιμα εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών.

Ο CYS αξιοποίησε την ευκαιρία αυτή της διακρατικής κατάρτισης έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να αντλήσουν τις καλές πρακτικές σε μεθόδους, διαδικασίες και εργαλεία που εφαρμόζει ο AFNOR και επίσης να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο στάδιο.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι από τον CYS, έτυχαν κατάρτισης στους τρόπους και μεθόδους, παρακολούθησης και προώθησης του τομέα της βιωσιμότητας και της εταιρικής υπευθυνότητας στη γαλλική βιομηχανία, κοινωνία και ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι καλές πρακτικές που δόθηκαν από τον Γαλλικό Οργανισμό Τυποποίησης καθώς και οι αποκτηθείσες γνώσεις συνέβαλαν αλλά και θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στις δράσεις για προγραμματισμό και υλοποίηση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στην Κυπριακή Δημοκρατία προωθώντας τα πρότυπα ως αποτελεσματικά εργαλεία στην επίτευξη της επιδιωκόμενης βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας. Οι δράσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει αφορούν την έγκυρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με τα πρότυπα που υπάρχουν αλλά και στην ενθάρρυνση του βιομηχανικού κόσμου για χρήση των προτύπων του τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, ο CYS έχει προχωρήσει μετά και την εν λόγω διακρατική εκπαίδευση των στελεχών του, στη δημιουργία εσωτερικής ομάδας εργασίας ‘’Βιώσιμη Ανάπτυξη’’, η οποία αποτελείται από Λειτουργούς Τυποποίησης και σκοπό έχει την προώθηση των προτύπων του τομέα της Βιωσιμότητας στην κυπριακή κοινωνία.

Επιπρόσθετα, οι περαιτέρω γνώσεις και καλές πρακτικές οι οποίες αποκτήθηκαν από τη συμμετοχή στην εν λόγω κινητικότητα, θα βοηθήσουν τα μέγιστα στην εκπόνηση εθνικής προδιαγραφής αναφορικά με την Εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης την οποία έχει αναλάβει ο CYS σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις δεσμεύσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σωμάτων Τυποποίησης για ουσιαστική εμπλοκή των μελών τους στην εκπόνηση προτύπων τα οποία συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο CYS έχει προχωρήσει επίσης στη σύσταση της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS/TC 24: Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, δράση η οποία έχει σκοπό την εκπόνηση εθνικού προτύπου για το εν λόγω θέμα συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας.

Μέσω του εν λόγω προγράμματος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον γραμματέα της νεοϊδρυθείσας Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 465 - Sustainable Cities and Communities Επιτροπής, όπου έγινε εκτενής συζήτηση για τον σκοπό και τις μελλοντικές δράσεις της επιτροπής. Στη συνέχεια, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του τομέα αυτού για την κυπριακή κοινωνία, προχώρησε στη δημιουργία της Εθνικής Αντανακλαστικής Υποεπιτροπής MC 01/SC16 Sustainable Cities and and Communities, στην οποία δύνανται να εγγραφούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και η οποία θα παρακολουθεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο CYS συμμετείχε και στην πρώτη συνάντηση της Ολομέλειας της Επιτροπής CEN/TC 465 Sustainable Cities and Communities διαδικτυακά, μέσω της Λειτουργού Τυποποίησης του CYS, Άννας Διονυσίου και της κας. Κωνσταντίνας Λορτζιέ, Υπεύθυνη Στρατηγικής Πολιτικής Έξυπνης Πόλης στο Δημαρχείο Λευκωσίας η οποία έχει οριστεί και η Εθνική αντιπρόσωπος στην εν λόγω Επιτροπή.

Η διάχυση της γνώσης έχει ήδη ξεκινήσει προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας και το γεγονός αυτό πιστώνεται στην αγαστή συνεργασία μεταξύ φορέα αποστολής και φορέα υποδοχής σε όλα τα επίπεδα, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την επικοινωνία, το κατάλληλα δομημένο πρόγραμμα που είχε ετοιμαστεί με τη συνεργασία των δύο φορέων καθώς και την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία του φορέα υποδοχής.

Μέσα από τέτοιες στοχευμένες και επιτυχημένες δράσεις, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας στους συμμετέχοντες, ο CYS ενισχύει ακόμη περισσότερο την ενεργό παρουσία του στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση, προωθώντας αποτελεσματικά τις εθνικές θέσεις και διασφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα.

Νέα

The rapid spread of COVID-19 and the unprecedented times we are going through at national, European and international level, require drastic measures and the contribution of everybody, to tackle this pandemic and reduce its rate of spreading.

To contribute to this effort, the European Standardisation Organisations CEN & CENELEC and their national member bodies, such as the Cyprus Organisation for Standardisation (CYS), in cooperation with the EU, have decided to make available for a limited period of time to all stakeholders, free of charge, a significant number of European standards related to personal protective equipment and medical devices.

The purpose of this decision is to ensure that all interested parties (manufacturers, importers, competent authorities, etc.) have free access to these standards, some of which are harmonised with the relevant European legislation, so as to ensure that personal protective equipment and medical devices placed on the market and used by healthcare professionals, workers and consumers, meet the relevant safety requirements.

At the same time, the European Commission seeks to facilitate the work of many companies within the European Economic Area which are reconverting their production lines to deliver tangible results quickly and ensure that healthcare professionals and patients, have access to the necessary equipment they urgently need.

On this unfortunate and tragic occasion, CYS is at the disposal of any interested party to contribute to this pan-European initiative by making available free of charge, the following standards:

• CYS EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking (commonly referred to as ‘FFP masks’)

• CYS EN 14683:2019 Medical face masks - Requirements and test methods

• CYS EN 166:2001 Personal eye-protection – Specifications

• CYS EN 14126:2003 + AC 2004 Protective clothing – Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents

• CYS EN 14605:2009 + A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only

• CYS EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns

• CYS EN 13795-2:2019 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - Part 2: Test methods

• CYS EN 455-1:2000 Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes (MDD)

• CYS EN 455-2:2015 Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties (MMD)

• CYS EN 455-3:2015 Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation (MDD)

• CYS EN 455-4:2009 Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination (MDD)

• CYS EN ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks

• CYS EN ISO 13688:2013 Protective clothing - General requirements

• CYS EN ISO 10993-1:2009 + AC 2010 Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process

Interested parties in Cyprus can obtain these standards by contacting the Customer Service and Information Centre of CYS, either by calling at 22411413 or by sending an email to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

IMPORTANT CLARIFICATION:

Since a few fellow citizens have contacted CYS to obtain products to which the above standards refer to, it is clarified that the Cyprus Organisation for Standardisation does not supply, sell or offer personal protective equipment and medical devices. This Press Release refers to the provision of standards, without charge, which are useful for the manufacturing and circulation of such products by manufacturers or traders or for the information of the competent authorities.

Such products are usually sold by pharmacies and other points of sale, owned by private enterprises.

 

Νέα

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας Δημόσιας Κρίσης που αφορά το προσχέδιο CYS 300:2019 - Συμπληρωματικό Κυπριακό Πρότυπο στο CYS EN 206:2013+A1:2016 Σκυρόδεμα: Προδιαγραφή, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση.

Η περίοδος της Δημόσιας Κρίσης έχει διάρκεια 2 μηνώ , με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων τις 19/5/2020. Τα προσχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του CYS ενώ όλα τα σχόλια θα πρέπει να καταγράφονται στο Συνημμένο έντυπο σχολίων CYS και να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το εν λόγω προσχέδιo έχει εκπονηθεί από την υποεπιτροπή της Εθνικής Τεχνική Επιτροπής Τυποποίησης CYS TC 06- Σκυρόδεμα και έχει εγκριθεί από την ολομέλεια της εν λόγω επιτροπής όπου συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι κοινωνικοί εταίροι. Τη γραμματεία της Eπιτροπής διαχειρίζεται ο CYS. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του CYS (τηλ. +22 411 413/14).

 

 

Νέα

Σας ενημερώνουμε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης, θα λειτουργεί εξ αποστάσεως.  Για γενικές υπηρεσίες παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο 22 411411 και για το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 22 411413.

Ευχαριστώ

 

We would like to inform you that the Cyprus Organization for Standardization and the Information Center and Customer Service, will operate remotely. For general services please call 22 411411 and for the Information Centre and Customer Service,  at 22 411413.

Thanks

Νέα

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ως ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Κύπρου, στην προσπάθεια του για ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης προωθεί έμπρακτα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και της συνεχούς στήριξης της βιομηχανίας και της οικονομίας του τόπου γενικότερα.

Εκδηλώσεις

Στo πλαίσιo του 11ου InfoCom Cyprus 2019 ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διοργάνωσε Ενημερωτική Ημερίδα

Νέα

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας Δημόσιας Κρίσης που αφορά τα προσχέδια των Εθνικών Προσαρτημάτων για τoν Ευρωκώδικα 1.

Νέα

O Kυπριακός Οργανισμός Τυποποιήσης CYS ανακοινώνει τη δημοσίευση ημερομηνίας 15/11/2019 που αφορά τροποποίηση και αναδημοσίευση...

Εκδηλώσεις

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 14 Οκτωβρίου, 2019 στη Λευκωσία το “CYStandarDay 2019”.

Νέα

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης έχει προχωρήσει με τη δημοσίευση της αγγλικής έκδοσης των Εθνικών προσαρτημάτων του Ευρωκωδίκα 9..

Νέα

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποιήσης ανακοινώνει τη δημοσίευση της αγγλικής έκδοσης των Εθνικών προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων 7 και 8.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ