Ελληνικά

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είναι ο επίσημος Εθνικός Φορέας Τυποποίησης από την 1η Ιανουαρίου 2005 και ανέλαβε τη δραστηριότητα της Τυποποίησης με βάση το Νόμο 156(Ι)/2002. Λειτουργεί ως οργανισμός ιδιωτικού δικαίου με μόνο μέτοχο την Κυπριακή Δημοκρατία. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από σημαντικές προσωπικότητες της Κυπριακής κοινωνίας.

Ο Οργανισμός συμμετέχει ενεργά στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Τυποποίηση ως πλήρες μέλος των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης ISO, IEC και ITU ως επίσης και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI. Ως ισότιμο μέλος, εκπροσωπεί την Κύπρο σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης, με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση των εθνικών της συμφερόντων.

Ο CYS διαχειρίζεται το Εθνικό Σύστημα Τυποποίησης και συστήνει, όπου απαιτείται, Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης οι οποίες έχουν αποστολή την εκπόνηση και επεξεργασία προτύπων που αφορούν άμεσα τα Κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες. Προωθεί τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα της Κυπριακής κοινωνίας μέσω εκδηλώσεων και εκπαιδεύσεων, όπως ενημερωτικές και εκπαιδευτικές ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια.

Όραμα:

Η εδραίωση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων ως αποτελεσματικό εργαλείο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία.

Αποστολή:

Η ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης έτσι ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές σύστημα τυποποίησης και η προώθηση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών.

Aξίες:

Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Οργανισμού στηρίζουν την εργασία τους εφαρμόζοντας τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

  • Ζήλος – Αφοσίωση
  • Ακεραιότητα
  • Διαφάνεια
  • Συναίνεση
  • Προσβασιμότητα
  • Προνοητικότητα
  • Καινοτομία
  • Ομαδικότητα
  • Επαγγελματική και τεχνική επάρκεια

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ