Ελληνικά

Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται από 10 κύρια Ευρωπαϊκά Πρότυπα, συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (σκυρόδεμα, χάλυβα κλπ) και υποδιαιρούνται σε μέρη λαμβάνοντας υπόψη και τη συμπεριφορά των κατασκευών στο σεισμό ή/και την πυρκαγιά.

Παράλληλα, για κάθε μέρος Ευρωκώδικα, εκδίδεται από κάθε χώρα το ’’Εθνικό Προσάρτημα’’. Το Προσάρτημα αυτό περιέχει ’’Εθνικά Καθορισμένες Παραμέτρους’’ οι οποίες προκύπτουν και εκφράζουν τις ειδικές γεωγραφικές, γεωλογικές ή κλιματικές συνθήκες, καθώς και τα συγκεκριμένα επίπεδα προστασίας που ισχύουν στην επικράτεια του κάθε κράτους. 

Για νομικούς σκοπούς ισχυεί πάντοτε η Αγγλική Έκδοση των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων.

NATIONAL ANNEX to CYS EN 1990:2002 Including Amendment A1:2005, Corrigendum AC:2010, and Annex A2: Application to Bridges) Eurocode - Basis of Structural Design

Note: This revised document of the National Annex incorporates National Annex Part 2 Application to Bridges in Clauses NA2.3

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1990:2002 (Συμπεριλαμβάνει το A1:2005, το AC:2010 και το Παράρτημα A2 :(Εφαρμογη σε Γέφυρες) Ευρωκώδικας – Βάσεις Σχεδιασμού Δομημάτων

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1991-1-1:2002 (Including AC:2009) Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: General Actions – Densities, Selfweight, Imposed loads for Buildings

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1991-1-1:2002+AC:2009 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε Δομήματα-Mέρος 1-1:Γενικές δράσεις – Πυκνότητες, ίδια βάρη και επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1991-1-2:2002 (Including AC:2013) Eurocode 1: Actions on Structures - Part 1-2: General Actions – Actions on Structures Exposed to fire

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1991-1-2:2002+AC:2013 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα. - Μέρος 1-2: Γενικές δράσεις-Δράσεις σε δομήματα λόγω πυρκαγιάς

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1991-1-3:2003 (Including A1:2015 and AC:2009) Eurocode 1: Actions on Structures - Part 1-3: General Actions – Snow Loads

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1991-1-3:2003 (+Α1:2015+AC:2009) Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα.- Μέρος 1-3:Γενικές δράσεις-Φορτία χιονιού 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1991-1-4:2005 (Including AC:2010 and A1:2010) Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General Actions – Wind actions

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε Δομήματα - Μέρος 1-4: Γενικές Δράσεις – Δράσεις ανέμου

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1991-1-5:2003 (Including AC:2009) Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1991-1-5:2003+AC:2009 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 1-5: Γενικές Δράσεις – Θερμικές δράσεις

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1991-1-6:2005 (Including ΑC:2013) Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions – Actions during execution

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1991-1-6:2005+AC:2013 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα. - Μέρος 1-6: Γενικές Δράσεις: Δράσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1991-1-7:2006 (Including A1:2014 and AC:2010) Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General Actions – Accidental actions

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1991-1-7:2007+A1:2014+AC:2010 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 1-7:Γενικές δράσεις-Τυχηματικές δράσεις 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1991-2:2003 (Including AC:2010) Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1991-2:2003+AC:2010 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 2: Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες. 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1991-3:2006 (Including AC:2012) Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1991-3:2006+AC:2012 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 3: Δράσεις οφειλόμενες σε γερανούς και μηχανήματα 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1991-4:2006 (Including AC:2012) Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1991-4:2006+ΑC:2012 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 4: Σιλό και δεξαμενές 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1992-1-1:2004 (Including A1:2014 and AC:2010) Eurocode 2: Design of concrete structures Part 1.1: General rules and rules for buildings

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1992-1-1:2004 (+A1:2014+AC:2010) Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1992-1-2:2004 (Including AC:2008) Eurocode 2: Design of concrete structures Part 1-2: General rules – Structural fire design

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1992-1-2:2004 (+AC:2008) Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1992-2:2005 (Including AC:2008) Eurocode 2: Design of concrete structures Part 2: Concrete bridges

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1992-2:2005 (+AC:2008) Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 2 : Γέφυρες από σκυρόδεμα – Σχεδιασμός και κατασκευαστικοί κανόνες 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1992-3:2006 Eurocode 2: Design of concrete structures Part 3: Liquid retaining and containment structures

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1992-3:2006 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 3: Σιλό και δεξαμενές 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1992-4:2018 Eurocode 2: Design of concrete structures Part 4: Design of fastenings for use in concrete

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1992-4:2018 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 4: Σχεδιασμός συνδετήρων για χρήση σε σκυρόδεμα 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-1:2005 (Including A1:2014 and AC:2009)Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-1: General rules and rules for buildings

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-1-1:2005 (+AC:2009+A1:2014) Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-2:2005 (Including AC:2009)Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-2: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-1-2:2005 (+AC:2009) Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών απόχάλυβα -Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες - Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιάneral rules – Structural fire design

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-3:2006 (Including AC:2009) Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-3: Ge

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-1-3:2006 (+AC:2009) Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-3: Γενικοί κανόνες - Συμπληρωματικοί κανόνες για μέλη και φύλλα ψυχρής έλασης 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-4:2006 (Including A1:2015+A1:2020)Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-4: General rules – Supplementary rules for stainless steels 

EΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-1-4:2006 (+A1:2015+Α1 2020) Ευρωκώδικας 3 Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-4: Γενικοί κανόνες – Συμπληρωματικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-5:2006 (including A1:2017 and AC:2009) Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-5: Plated structural elements

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-1-5:2006 (+A1:2017+AC:2009) Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-5: Δομικά στοιχεία από επίπεδα ελάσματα 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-6:2007 (including A1:2017 and AC: 2009) Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-1-6:2007 (+A1:2017+AC:2009) Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-6: Αντοχή και ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-7: 2007 (Including AC:2009)  Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-1-7:2007 (+AC:2009)Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-7: Κατασκευές από επίπεδα ελάσματα υπό εγκάρσια φόρτιση

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-8:2005 (Including AC:2009) Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-8: Design of joints

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΑΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-1-8:2005 (+AC:2009) Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-8: Σχεδιασμός κόμβων.

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-9:2005 (Including AC:2009) Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-9: Fatigue

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-1-9:2005 (+AC:2009)Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-9: Κόπωση

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-10:2005 (Including AC:2009) Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-10:Material toughness and through-thickness properties

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-1-10:2005 (+AC:2009) Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-10: Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες κατά την έννοια του πάχους 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-11: 2006 (Including AC:2009)Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-11: Design of structures with tension components

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-11:2006 (+AC:2009) Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-11: Σχεδιασμός κατασκευών με εφελκυόμενα στοιχεία 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-12: 2007 (Including AC:2009) Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-1-12:2007 (+AC:2009) Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-12: Πρόσθετοι κανόνες για την επέκταση του ΕΝ 1993 σε χάλυβες S 700 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-2:2006 (Including AC:2009) Eurocode 3: Design of steel structures Part 2: Steel bridges

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-2:2006 (+AC:2009)Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 2: Γέφυρες από χάλυβα

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-3-1:2006 (Including AC:2009) Eurocode 3: Design of steel structures Part 3-1: Towers, masts and chimneys – Towers and masts

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-3-1:2006 (+AC:2009) Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 3-1: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι - Πύργοι και ιστοί

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-3-2:2006 Eurocode 3: Design of steel structures Part 3-2: Towers, masts and chimneys – Chimneys

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-3-2:2006 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 3-2: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι – Καπνοδόχοι

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-4-1:2007 (Including AC:2009 and A1:2017) Eurocode 3: Design of steel structures Part 4-1: Silos

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-4-1:2007 (+AC:2009+Α1:2017) Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 4-1: Σιλό

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-4-2:2007 (Including Α1:2017 and ΑC:2009) Eurocode 3: Design of steel structures Part 4-2: Tanks

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-4-2:2007 (+ΑC:2009+Α1:2017) Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 4-2: Δεξαμενές

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-5:2007 (Including AC:2009) Eurocode 3: Design of steel structures Part 5: Piling

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-5:2007(+AC:2009) Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 5: Πάσσαλοι

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-6:2007 (Including AC:2009) Eurocode 3: Design of steel structures Part 6: Crane supporting structures

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-6:2007 (+AC:2009) Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 6: Κατασκευές στήριξης γερανογεφυρών

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1994-1-1: 2004 (Including Corrigendum AC:2009) Eurocode 4: Design of Composite steel and concrete structures Part 1-1: General rules and rules for Buildings

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1994-1-1:2004 (+AC:2009) Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα - Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και κανόνες για κτίρια 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1994-1-2: 2005 (Including Α1:2014+ΑC:2008) Eurocode 4: Design of Composite steel and concrete structures –Part 1-2: General rules – Structural fire design

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1994-1-2:2005 (+AC:2008+Α1:2014) Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα - Μέρος 1-2: Γενικοί Κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1994-2:2005 (Including Corrigendum AC:2008) Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures Part 2: General rules and rules for bridges

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1994-2:2005 (+AC:2008) Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα - Μέρος 2: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για Γέφυρες 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1995-1-1:2004 (Including AC:2006 and A1:2008 and A2:2014) Eurocode 5: Design of Timber Structures Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1995-1-1:2004 (+AC:2006+A1:2008 +A2:2014)Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών - Μέρος 1-1: Γενικά – Κοινοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1995-1-2 :2004 (Including AC :2009) Eurocode 5: Design of Timber Structures Part 1-2: General – Structural fire design

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1995-1-2 :2004 (+AC :2009) Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών - Μέρος 1-2: Γενικά – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1995-2:2004 Eurocode 5: Design of Timber Structures Part 2: Bridges

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1995-2:2004 Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών - Μέρος 2: Γέφυρες

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1996-1-1:2005+A1:2012 Eurocode 6: Design of masonry structures Part1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1996-1-1:2005+A1:2012 Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός Κατασκευών Από Τοιχοποιία - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες για κατασκευές από οπλισμένη και άοπλη τοιχοποιία 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1996-1-2:2005 (Including AC:2010) Eurocode 6: Design of masonry structures Part 1-2: General rules - Structural fire design

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1996-1-2:2005 (+AC:2010) Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία - Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1996-2:2006 (Including AC:2009) Eurocode 6: Design of masonry structures Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1996-2:2006 (+AC:2009) Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία - Μέρος 2: Ζητήματα σχεδιασμού, επιλογή υλικών και κατασκευή τοιχοποιίας 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1996-3:2006 (Including AC:2009) Eurocode 6: Design of masonry structures Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1996-3:2006 (+AC:2009)Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία - Μέρος 3: Απλοποιημένες υπολογιστικές μέθοδοι για άοπλες κατασκευές απο τοιχοποιία 

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1997-1:2004 (Including AC:2009 and A1:2013) Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1997-1:2004 (+AC:2009+A1:2013) Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

 

NATIONAL  ANNEX TO CYS EN 1997-2:2007 (Including AC:2010) Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1997-2:2007 (+AC:2010) Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός - Μέρος 2: Γεωτεχνικές Έρευνες και Δοκιμές.

 

National Annex to CYS EN 1998-1:2004 (Including A1:2013 and AC:2009) Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance - Part 1: General Rules, Seismic Actions and Rules for Buildings

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1998-1:2004 (+A1:2013+AC:2009)Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια

 

NATIONAL ANNEX  TO CYS EN 1998-2:2005 (Including A1:2009, A2:2011 and AC:2010) Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance - Part 2: Bridges

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1998-2:2005 (+A1:2009+A2:2011+AC:2010) Ευρωκώδικας 8:Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 2: Γέφυρες 

 

NEW 13_11_2020_NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1998-3:2005 (Including AC:2013) Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings.(Νew puplished 13_11_2020 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1998-3:2005 (+AC:2013) Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 3: Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεμβάσεις.(ΝΕΟ Δημοσιευση 13_11_2020)

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1998-4:2006 Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1998-4:2006 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 4: Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1998-5:2004 Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance - Part 5: Foundation, retaining structures and geotechnical aspects

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1998-5:2004  Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 5: Θεμελιώσεις, κατασκευές αντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1998-6:2005 Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance - Part 6: Towers, masts and chimney

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1998-6:2005 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 6: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1999-1-1:2007 (Including A1:2009 and A2:2013) Eurocode 9: Design of aluminium       structures Part 1-1: General structural rules

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1999-1-1:2007 (+Α1:2009+A2:2013) Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες

NATIONAL ANNEX to CYS EN 1999-1-2:2007 (Including AC:2009) Eurocode 9: Design of Aluminium structures Part1-2: Structural fire design

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1999-1-2:2007 (+AC:2009) Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-2: Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά

NATIONAL ANNEX to CYS EN 1999-1-3:2007 (Including A1:2011) Eurocode 9: Design of aluminium structures Part 1-3: Structures susceptible to fatigue

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1999-1-3:2007 (+A1:2011) Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-3: Κατασκευές ευαίσθητες σε κόπωση

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1999-1-4:2007 (Including AC:2009 and A1:2011) Eurocode 9: Design of aluminium structures Part 1-4: Cold-formed structural sheeting

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1999-1-4:2007 (+AC:2009+A1:2011) Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-4: Δομικά φύλλα ψυχρής έλασης

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1999-1-5:2007 (Including AC:2009) Eurocode 9: Design of aluminium structures Part 1-5: Shell structures

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1999-1-5:2007 (+AC:2009) Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - ΜέρΕος 1-5: Κελυφωτές κατασκευές