Ελληνικά

Ευρωπαϊκοί & Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης

Στην προσπάθεια καθορισμού εθνικής θέσης για τα προσχέδια Ευρωπαϊκών προτύπων, οι Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης ετοιμάζουν τα κείμενα των προσχεδίων προτύπων που εκπονούν, τα οποία υποβάλλονται σε διαδικασία δημόσιας κρίσης σε όλα τα μέλη των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης. Κατά τη δημόσια κρίση ενός προσχεδίου ο CYS έχει την ευθύνη να κοινοποιήσει τα κείμενα των προσχεδίων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να καθοριστεί η εθνική θέση. Τα σχόλια μπορεί να είναι τεχνικής, συντακτικής ή και γενικής φύσεως. Η εθνική θέση για τα προσχέδια καθορίζεται από τα σχόλια και τις εισηγήσεις για ψήφιση που θα ληφθούν από τις εθνικές ή Αντανακλαστικές Επιτροπές Τυποποίησης, εθνικούς αντιπροσώπου/παρατηρητές, από την ανάρτηση των τίτλων των προσχεδίων στην ιστοσελίδα του CYS ή και σε άλλες ιστοσελίδες ή μετά από στοχευμένη ενημέρωση ενδιαφερομένων μερών εάν κριθεί απαραίτητο.

Στις περιπτώσεις ενεργούς συμμετοχής του CYS σε επιτροπές τυποποίησης (P-member) των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης μέσω εθνικών αντιπροσώπων (βλέπε σχετική σελίδα), υπάρχει υποχρέωση συμμετοχής στις ψηφίσεις των προσχεδίων διεθνών προτύπων. Οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι ενημερώνουν έγκαιρα τον αρμόδιο Λειτουργό για την πρόθεση ψήφου την οποία εισηγούνται.

 
 
TypeStandard Ref.TitleDue DateCEN/TCCYS MC Title