Ελληνικά

Ποιες είναι οι ευκαιρίες και τι πλεονεκτήματα προσφέρει η συμμετοχή στην τυποποίηση

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) δίνει τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους και εμπειρογνόνωμες από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Κύπρου καθώς και από την ακαδημαϊκή κοινότητα να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στα θέματα που τους αφορούν να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στο έργο της τυποποίησης. Για το σκοπό αυτό ο CYS έχει εφαρμόσει μηχανισμούς, μέσα από τους οποίους προωθεί και στηρίζει τη συμμετοχή φορέων στις δραστηριότητες της Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς τυποποίησης. Οι μηχανισμοί τους οποίους έχει εφαρμόσει ο CYS και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αξιοποιήσουν παρατίθενται πιο κάτω.

Το ανθρώπινο δυναμικό του CYS, το οποίο απαρτίζεται από επιστημονικό προσωπικό στους κλάδους της μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, πληροφορικής, χημείας/χημικής μηχανικής και πολιτικής μηχανικής, συμμετέχει ισότιμα μαζί με τους υπόλοιπους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης στις διαδικασίες εκπόνησης, δημόσιας κρίσης, τελικής έγκρισης και υιοθέτησης των ευρωπαϊκών προτύπων. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται αναγκαιότητα καταρτισμού εθνικών προσαρτημάτων για την καλύτερη προσαρμογή των Ευρωπαϊκών προτύπων στις ανάγκες της Κυπριακής οικονομίας, ο CYS δημιουργεί και διαχειρίζεται ειδικές επιτροπές, τις Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους των ενδιαφερομένων φορέων.

Οι Επιτροπές αυτές επεξεργάζονται ειδικές προδιαγραφές προϊόντων τα οποία επηρεάζονται από τις εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου, και οι οποίες είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στα Ευρωπαϊκά πρότυπα, στο στάδιο πριν την ολοκλήρωση και υιοθέτηση τους.

Στα πλαίσια της πολυδιάστατης συνεισφοράς του στην Ευρωπαϊκή τυποποίηση, ο CYS φιλοξενεί στην Κύπρο αριθμό συναντήσεων Ευρωπαϊκών τεχνικών επιτροπών και ταυτόχρονα ενθαρρύνει τη συμμετοχή του εμποροβιομηχανικού και επιχειρηματικού κόσμου σε αυτές, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Εθνικοί Αντιπρόσωποι

Ενδιαφερόμενα μέρη και εμπειρογνώμονες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες Ευρωπαϊκών και διεθνών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της Επιτροπής, σε διαφορετικές χώρες κάθε φορά. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνεται ανασκόπηση εργασιών της Επιτροπής, συζητείται το πλάνο εργασίας, προβλήματα που προκύπτουν, υφιστάμενα ή νέα θέματα τα οποία απασχολούν την επιτροπή σχετικά με πρότυπα ή και νομοθεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μετά από σχετική αίτηση (σύνδεσμος πιο κάτω) εγκρίνονται από τη Διεύθυνση του CYS ως εκπρόσωποι του στις εν λόγω Επιτροπές.

Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν ηλεκτρονικά όλες τις σχετικές πληροφορίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον αρμόδιο Λειτουργό του Οργανισμού πριν τις συναντήσεις, έτσι ώστε να γίνει ο καθορισμός των επίσημων θέσεων της Κύπρου. Με το τέλος κάθε συνεδρίασης, ο εθνικός αντιπρόσωπος ετοιμάζει και υποβάλλει στον CYS σχετική έκθεση αναφορικά με τα θέματα που συζητήθηκαν.

Εθνικές Επιτροπές

Ο CYS συστήνει κλαδικές Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές, όταν και όπου παραστεί ανάγκη. Στις Επιτροπές αυτές μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι και εμπειρογνώμονες από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, των οποίων οι δραστηριότητες και οι γνώσεις άπτονται των θεμάτων τους σε σχέση με τον υπό αναφορά κλάδο. Οι Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές συνέρχονται σε τακτική βάση και οι δραστηριότητες τους περιλαμβάνουν την εκπόνηση εθνικών προσαρτημάτων ή εθνικών προτύπων, τη γνωμάτευση σε θέματα απόσυρσης εθνικών προτύπων, τον καθορισμό εθνικών παραμέτρων, εκεί όπου χρειάζεται και την προώθηση τους στην Κυπριακή βιομηχανίας. Η συμμετοχή σε Εθνική Τεχνική Επιτροπή εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα Εθνικών και Ανακλαστικών Επιτροπών

Ανακλαστικές Επιτροπές (Mirror Committees)

Στην προσπάθεια του CYS να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Επιτροπών, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί ανάλογα με τη θεματολογία τους σε 13 Αντανακλαστικές Επιτροπές (Mirror Committees, MCs). Μέσα από τη λειτουργία των MCs, των οποίων η όλη εργασία γίνεται με αλληλογραφία (emails) δίδεται η δυνατότητα εξέτασης των προσχεδίων των Ευρωπαϊκών/Διεθνών προτύπων καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης προβληματισμού για την προσαρμογή των προνοιών των προτύπων στη βάση των ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να παρουσιάζει η χώρα μας (κλιματολογικών, εδαφολογικών, οικονομικών, γλωσσικών κ.ά.). Εκθέτοντας τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους, τα μέλη των MCs καθορίζουν και διαμορφώνουν την εθνική θέση της Κύπρου για τα πρότυπα. Στις εργασίες των MCs, συμμετέχουν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι κυβερνητικών τμημάτων/υπηρεσιών, φορείς επαγγελματικών συνδέσμων καθώς και τεχνικοί εμπειρογνώμονες επί του εκάστοτε αντικειμένου, εκπρόσωποι των καταναλωτών και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορείς από τον ιδιωτικό τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα Εθνικών και Ανακλαστικών Επιτροπών

Πώς να συμμετέχετε;

Πιο κάτω θα βρείτε όλες τις απαραίτητες φόρμες για συμμετοχή στις διαδικασίες τυποποίησης

  • Αίτηση Συμμετοχής στις δραστηριότητές της Εθνικής, Ευρωπαϊκής ή Διεθνούς Τυποποίησης - Download PDF
  • Έγγραφο Συμφωνίας μεταξύ Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και του Αντιπροσώπου του CYS στις δραστηριότητες Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Τυποποίησης - Download PDF

Παραδείγματα Προτύπων σε Δράση