Ελληνικά

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της συμμόρφωσης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) με τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2017 (N.184(I)/2017)), έχει υποβληθεί προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει εγκριθεί το "Σχέδιο Δημοσίευσης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)". Με βάση τις πρόνοιες του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2017 (Ν. 184(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ο CYS υιοθετεί και διατηρεί Σχέδιο Δημοσίευσης, το οποίο καθορίζει τις πληροφορίες που δημοσιεύει, καθώς και τις πληροφορίες που θα παρέχει κατόπιν αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.

Σχέδιο Δημοσίευσης CYS