Ελληνικά

Εμπειρία του Οργανισμού

Ο CYS ο οποίος τυγχάνει αναγνώρισης σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μεριμνά για την προαγωγή, την ενίσχυση και ανάπτυξη των εθνικών υποδομών ποιότητας μέσα από δράσεις που εδραιώνουν το κύρος και την αξιοπιστία του. Σε εθνικό επίπεδο διατηρεί και διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών του με νέους σημαντικούς εταίρους. Σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ο CYS εντείνει τις προσπάθειες του για επίτευξη νέων στρατηγικών συνεργασιών με άλλους Οργανισμούς Τυποποίησης. Επισφραγίζοντας τις εποικοδομητικές του συνεργασίες ο Οργανισμός συνυπογράφει Μνημόνια Συνεργασίας με στόχο την προαγωγή δραστηριοτήτων στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και την αξιοποίηση νέων συνεργειών /εμπειριών.

 

Διασφάλιση Ποιότητας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος

Ως αποτέλεσμα του ανασχεδιασμού όλων των διαδικασιών του Οργανισμού και με στόχο τη λειτουργία, διαχείριση και υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Τυποποίησης μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης, τον Ιούλιο 2019, ο CYS μετά από ανεξάρτητο έλεγχο που διενεργήθηκε από την DQS HELLAS, έλαβε πιστοποίηση με βάση το CYS EN ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο εφαρμόζεται στον Οργανισμό. Αφοσιωμένος στη διατήρηση της υψηλής απόδοσης και ανταπόκρισης των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο CYS αναβαθμίζεται συνεχώς έτσι ώστε να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες για παροχή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της τυποποίησης. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί αναγνώριση της σταθερότητας των πολιτικών, των πρακτικών και των διαδικασιών του Οργανισμού διαβεβαιώνοντας τη δέσμευση για εφαρμογή αναγνωρισμένων και καταξιωμένων βέλτιστων πρακτικών με συνέπεια και σταθερότητα.

Από τον Αύγουστο του 2021 ο Οργανισμός έχει προχωρήσει και στην εφαρμογή περιβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου CYS EN ISO 14001:2015 το οποίο έχει πιστοποιήσει η εταιρεία DQS Hellas, μέλος του παγκόσμιου δικτύου φορέων πιστοποίησης IQNet. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του περιβαλλοντικού συστήματος ο CYS έχει αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές πλευρές σε σχέση με τις δραστηριότητες του, έχει εντοπίσει τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις και έχει υιοθετήσει μέτρα για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Ταυτόχρονα έχει θέσει περιβαλλοντικούς στόχους και δείκτες και έχει εκπονήσει περιβαλλοντικό πρόγραμμα για την επίτευξη αυτών. Ο CYS προσπαθώντας να επιτύχει τη στρατηγική επιδίωξη την οποία έχει θέσει για «αυξανόμενη πρόσβαση και χρήση των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην κυπριακή κοινωνία» παραμένει σταθερός αρωγός στις προσπάθειες της Κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας για βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε όλες τις εκφάνσεις της μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης.

Πιστοποιητικό ISO 9001 - Download PDF

Πιστοποιητικό ISO 14001 - Download PDF

Πιστοποιητικά ΙQNET - ISO 9001         ISO 14001

 

Πολιτική Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης, είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση του εθνικού συστήματος τυποποίησης καθώς και για την ανάπτυξη, εκπόνηση, δημοσίευση και πώληση των Κυπριακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων.

Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος ποιότητας του CYS  αφορά τη λειτουργία, διαχείριση και υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Τυποποίησης, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης και ως μέλος του Διεθνούς συστήματος τυποποίησης και την παροχή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον τομέα της τυποποίησης.

Όραμα του CYS είναι η εδραίωση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων στην κυπριακή κοινωνία.

Η αποστολή του CYS είναι:

 • Η ενίσχυση του Εθνικού συστήματος τυποποίησης με στόχο την αποτελεσματική διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό & Διεθνές σύστημα τυποποίησης και
 • Η προώθηση των Διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών.

Στρατηγική επιδίωξη του Οργανισμού είναι η συνεχώς αυξανόμενη πρόσβαση και χρήση των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην κυπριακή κοινωνία.

Οι στόχοι του Οργανισμού είναι οι ακόλουθοι:

1.            Η συμβολή στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των υποδομών ποιότητας και ασφάλειας αγαθών, υπηρεσιών και συστημάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος στην Κύπρο.

2.            Διασφάλιση της Αποτελεσματικότητας του Εθνικού Συστήματος Τυποποίησης και της Εθνικής Αντιπροσώπευσης στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση. 

Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Οργανισμού στηρίζουν την εργασία τους εφαρμόζοντας τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές/αξίες:

 • Αφοσίωση
 • Συναίνεση
 • Ακεραιότητα
 • Διαφάνεια
 • Επαγγελματική και τεχνική επάρκεια
 • Καινοτομία

Οι στρατηγικοί στόχοι του CYS προκύπτουν από το τριετές στρατηγικό πλάνο του. Οι  στρατηγικές κατευθύνσεις του για την κάθε τριετία, στόχο έχουν να συμβάλουν στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και δράσεων ούτως ώστε ο Οργανισμός να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις.

Οι στόχοι ποιότητας και οι περιβαλλοντικοί στόχοι του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του CYS καθιερώνονται και ανασκοπούνται στο πλαίσιο της Διοικητικής Ανασκόπησης και οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο.

Ο CYS δεσμεύεται όπως παρέχει την ηγεσία, τους πόρους και τα συστήματα για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικό του Οργανισμού δεσμεύονται όπως προστατεύουν το περιβάλλον, υλοποιούν δράσεις για την πρόληψη της ρύπανσης, τη μείωση της κλιματικής αλλαγής, αξιοποιούν με βιώσιμο τρόπο τους πόρους και αποφεύγουν την άσκοπη χρήση τους, εφαρμόζουν και ικανοποιούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που προκύπτουν από την νομοθεσία, τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, τους εσωτερικούς κανονισμούς του ίδιου του Οργανισμού καθώς επίσης από τους πελάτες του και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικό του Οργανισμού δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζεται.

Η πολιτική αυτή αναθεωρείται και αξιολογείται ετήσια στο πλαίσιο της Διοικητικής Ανασκόπησης, και οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλόλητα της, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ο CYS, επιθυμώντας να διευρύνει τον κύκλο και το δίκτυο συνεργασιών του σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προσανατολίζεται στη συνεργασία για υλοποίηση δράσεων με απώτερο σκοπό την προώθηση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει σε προγράμματα με αντικείμενο την ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης και ανάπτυξης τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στο ευρύ φάσμα υπηρεσιών που παρέχονται.

Αναλυτικά τα προγράμματα/ δράσεις στα οποία συμμετείχε ο CYS, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος:

 • "LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci"
 • «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη» μέσω του «Build Up Skills – Πυλώνας II»
 • Erasmus+
 • FPA
 • Apollon 

Άλλες Δράσεις

1) Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Τυποποίηση

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Κυπριακή κοινωνία και στην προσπάθεια του να προωθήσει τη συμμετοχή τους στην τυποποίηση.

Στόχος είναι να βοηθήσει τις ΜΜΕ να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή των προτύπων θα ενισχύσει και θα ωφελέσει τις επιχειρήσεις τους, να αναγνωρίσουν τα σωστά πρότυπα κατάλληλα για τη λειτουργία της εταιρείας τους, να ζητήσουν τη στήριξη του εθνικού φορέα τυποποίησης (του CYS), αλλά και να ενεργήσουμε με τρόπο που να μπορέσουν να διαμορφώσουν το περιεχόμενο και τη δομή μελλοντικών υπό εκπόνηση προτύπων.

2) Τυποποίηση & Εκπαίδευση

Μετά από πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN & CENELEC, συστάθηκε η ομάδα εργασίας “Education about Standardization”. Στόχος της ομάδας είναι η προώθηση της Τυποποίησης μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και ακαδημαϊκές μεθόδους. Η τυποποίηση αποτελεί τη γέφυρα την οποία τα κράτη μέλη της Ε.Ε. οφείλουν να χρησιμοποιήσουν για να ενδυναμώσουν την προβολή της τυποποίησης μέσω εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών προγραμμάτων προκειμένου να εξοικειωθούν μαθητές και φοιτητές με τα πλεονεκτήματα, τα στρατηγικά οφέλη και προκλήσεις που προσφέρει η τυποποίηση. Στο πλαίσιο αυτό ο CYS πραγματοποίησε πληθώρα διαλέξεων με ακαδημαϊκά ιδρύματα και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Χρήσιμα Έγγραφα:

 1. Master plan on Education about Standardization - Download PDF
 2. Policy on Education about Standardization - Download PDF

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ