Εμπειρία του Οργανισμού

Ο CYS ο οποίος τυγχάνει αναγνώρισης σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μεριμνάει για την προαγωγή, την ενίσχυση και ανάπτυξη των εθνικών υποδομών ποιότητας μέσα από δράσεις που εδραιώνουν το κύρος και της αξιοπιστία του. Σε εθνικό επίπεδο διατηρεί και διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών του με νέους σημαντικούς εταίρους. Σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ο CYS εντείνει τις προσπάθειες του για επίτευξη νέων στρατηγικών συνεργασιών με άλλους Οργανισμούς Τυποποίησης. Επισφραγίζοντας τις εποικοδομητικές του συνεργασίες ο Οργανισμός συνυπογράφει Μνημόνια Συνεργασίας με στόχο την προαγωγή δραστηριοτήτων στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και την αξιοποίηση νέων συνεργειών /εμπειριών.

Διασφάλιση Ποιότητας

Ως αποτέλεσμα του ανασχεδιασμού όλων των διαδικασιών του Οργανισμού και με στόχο τη λειτουργία, διαχείριση και υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Τυποποίησης μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης, τον Ιούλιο 2019, ο CYS μετά από ανεξάρτητο έλεγχο που διενεργήθηκε από την DQS HELLAS, έλαβε πιστοποίηση με βάση το CYS EN ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο εφαρμόζεται στον Οργανισμό. Αφοσιωμένος στη διατήρηση της υψηλής απόδοσης και ανταπόκρισης των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο CYS αναβαθμίζεται συνεχώς έτσι ώστε να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες για παροχή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της τυποποίησης. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί αναγνώριση της σταθερότητας των πολιτικών, των πρακτικών και των διαδικασιών του Οργανισμού διαβεβαιώνοντας τη δέσμευση για εφαρμογή αναγνωρισμένων και καταξιωμένων βέλτιστων πρακτικών με συνέπεια και σταθερότητα.

Πιστοποιητικό ISO9001 - Download PDF

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ο CYS, επιθυμώντας να διευρύνει τον κύκλο και το δίκτυο συνεργασιών του σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προσανατολίζεται στη συνεργασία για υλοποίηση δράσεων με απώτερο σκοπό την προώθηση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει σε προγράμματα με αντικείμενο την ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης και ανάπτυξης τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στο ευρύ φάσμα υπηρεσιών που παρέχονται.

Αναλυτικά τα προγράμματα/ δράσεις στα οποία συμμετείχε ο CYS, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος:

  • "LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci"
  • «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη» μέσω του «Build Up Skills – Πυλώνας II»
  • Erasmus+
  • FPA
  • Apollon 

Άλλες Δράσεις

1) Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Τυποποίηση

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Κυπριακή κοινωνία και στην προσπάθεια του να προωθήσει τη συμμετοχή τους στην τυποποίηση, ετοίμασε αυτό το εργαλείο-οδηγό.

Στόχος είναι να βοηθήσει τις ΜΜΕ να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή των προτύπων θα ενισχύσει και θα ωφελέσει τις επιχειρήσεις τους, να αναγνωρίσουν τα σωστά πρότυπα κατάλληλα για τη λειτουργία της εταιρείας τους, να ζητήσουν τη στήριξη του εθνικού φορέα τυποποίησης (του CYS), αλλά και να ενεργήσουμε με τρόπο που να μπορέσουν να διαμορφώσουν το περιεχόμενο και τη δομή μελλοντικών υπό εκπόνηση προτύπων.

2) Τυποποίηση & Εκπαίδευση

Μετά από πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN & CENELEC, συστάθηκε η ομάδα εργασίας “Education about Standardization”. Στόχος της ομάδας είναι η προώθηση της Τυποποίησης μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και ακαδημαϊκές μεθόδους. Η τυποποίηση αποτελεί τη γέφυρα την οποία τα κράτη μέλη της Ε.Ε. οφείλουν να χρησιμοποιήσουν για να ενδυναμώσουν την προβολή της τυποποίησης μέσω εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών προγραμμάτων προκειμένου να εξοικειωθούν μαθητές και φοιτητές με τα πλεονεκτήματα , τα στρατηγικά οφέλη και προκλήσεις που προσφέρει η τυποποίηση. Στο πλαίσιο αυτό ο CYS πραγματοποίησε πληθώρα διαλέξεων με ακαδημαϊκά ιδρύματα και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Το 2017 ομάδα λειτουργών του Οργανισμού πραγματοποίησαν σειρά διαλέξεων σε περισσότερους από 120 μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης και πέρασαν το μήνυμα ότι η κουλτούρα ποιότητας μίας κοινωνίας ξεκινά από την παιδεία

  1. Master plan on Education about Standardization - Download PDF
  2. Policy on Education about Standardization - Download PDF

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ