Αρθρογραφία

* του Χρίστου Παπαγεωργίου
Λειτουργός Τυποποίησης CYS
Πολιτικός Μηχανικός

Με αφορμή την ταχεία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και την αυξανόμενη αστικοποίηση, οι πόλεις που θέλουν να επιβιώσουν πρέπει να προσαρμοστούν και να προετοιμαστούν για να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα τους. Η ανθεκτικότητα είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τις πόλεις, καθώς τις εξοπλίζει εχέγγυα να αντιδράσουν κατά τον καλύτερο τρόπο και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απροσδόκητα γεγονότα που μπορεί να προκύψουν. Μια έξυπνη πόλη ταυτοχρόνως είναι και μια ανθεκτική πόλη, ικανή να χειριστεί όλες τις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου, ενώ παράλληλα διατηρεί τις απαραίτητες λειτουργίες της. Ασφαλώς, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα, οι πόλεις πρέπει να κατανοήσουν τους κινδύνους, τα τρωτά τους και τα δυνατά τους σημεία, ούτως ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να μετράνε τις επιπτώσεις των δράσεων που έχουν αναληφθεί. Αλλά πώς μπορεί μια πόλη να γνωρίζει το επίπεδο της ανθεκτικότητας;

Το ISO 37123:2019, Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες - Δείκτες για ανθεκτικές πόλεις, είναι το πρώτο Διεθνές πρότυπο που παρέχει διάφορους δείκτες για την ανθεκτικότητα, όπου οι πόλεις μπορούν να μετρήσουν το επίπεδο τους. Παράλληλα, συμπληρώνει άλλα Διεθνή πρότυπα της ίδιας σειράς για τους δείκτες έξυπνων πόλεων όπως το ISO 37120, Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες - Δείκτες για υπηρεσίες πόλεων και της ποιότητας ζωής και το ISO 37122, Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες - Δείκτες για έξυπνες πόλεις.

Εξάλλου, όπως ανέφερε και ο υπεύθυνος της επιτροπής που εκπονεί το εν λόγω πρότυπο, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και οι επιπτώσεις της αύξησης του πληθυσμού αναγκάζουν τις πόλεις να είναι όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικές. Τα ολοένα και περισσότερο απροσδόκητα πλήγματα και πιέσεις από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, τρομοκρατία και πολιτικές συγκρούσεις, μπορούν να αντιμετωπιστούν με την σωστή προετοιμασία, τον προσδιορισμό των περιοχών αδυναμίας και την πλήρη κατανόηση των κινδύνων, ούτως ώστε να αναληφθούν αποτελεσματικές δράσεις προς την καταπολέμηση τους. Κατ’ επέκταση, μια ανθεκτική πόλη είναι σε θέση να ανακάμψει από τους κραδασμούς και να ανταπεξέλθει εγκαίρως, εστιάζοντας στη διασφάλιση της συνέχειας ή της ταχείας αποκατάστασης των αστικών υπηρεσιών όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το νερό, οι τηλεπικοινωνίες, η διαχείριση των αποβλήτων, η αποχέτευση, η διανομή τροφίμων καθώς και η πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, απαιτούνται ποσοτικά στοιχεία για να κατανοηθούν όλες οι πτυχές μιας ανθεκτικής πόλης, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου ετοιμότητας για ένα ακραίο γεγονός, καθώς και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται και να ανοικοδομείται. Το πρότυπο αυτό, σε συνδυασμό με τους δείκτες των ISO 37120 και ISO 37122, αντανακλά τη σχέση μεταξύ βιώσιμης ανάπτυξης, ανθεκτικής ανάπτυξης και έξυπνης ανάπτυξης όπου οι πόλεις θα εξοπλιστούν με τις απαραίτητες μετρήσεις για να δημιουργήσουν καινοτόμες απαντήσεις σε καταστροφικές προκλήσεις, να τις καταγράψουν για περαιτέρω παγκόσμια ανταλλαγή πληροφορίων και συνεργασίας και τέλος να τις εφαρμόσουν για την διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας.

Επιπλέον, να αναφερθεί ότι το ISO 37123:2019 αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο Σεντάι, το οποίο είναι μια εθελοντική συμφωνία των κρατών μελών του ΟΗΕ για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών.

Το ISO 37123:2019, εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 268, ‘Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες’. Η υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο γίνεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο Εθνικός φορέας για την τυποποίηση. Ενημέρωση για οποιεσδήποτε εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τους αρμόδιους Λειτουργούς του CYS και το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ).

Αρθρογραφία

*του Χρίστου Παπαγεωργίου

Λειτουργός Τυποποίησης, CYS, Πολιτικός Μηχανικός

Ο κόσμος αλλάζει ταχύτατα και η καινοτομία επιτρέπει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να ατενίζουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση, ενισχύοντας την ικανότητα τους να επιβιώσουν από διάφορές μεταβολές και αλλαγές. Πρόκειται για καταστάσεις που συνήθως συμβαίνουν σχεδόν χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή, στην οποία κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε διάφορους τομείς όπως είναι η υγεία, η οικονομία, το περιβάλλον κ.ο.κ.

Η διαχείριση της καινοτομίας δεν χρειάζεται να πείσει για τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία παγκοσμίως. Η υιοθέτηση μιας καινοτόμου νοοτροπίας και προσέγγισης, επιτρέπει σε όλες τις οργανωμένες μονάδες να επιβιώνουν και να ευδοκιμούν στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύγχρονο κόσμο ενώ παράλληλα τις βοηθάει στην αποφυγή του να καταστούν απαρχαιωμένες και μη βιώσιμές.

Το νέο Διεθνές πρότυπο ISO 56000:2020 – ‘Σύστημα διαχείρισης καινοτομίας, Βασικές αρχές και λεξιλόγιο’ αφορά μια σειρά τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα γενικό πλαίσιο για όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον τύπο, τον τομέα ή το μέγεθος προς την επιτυχή υλοποίηση, συντήρηση και συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της καινοτομίας. Κατ’ επέκταση στο εν λόγω πρότυπο, καθορίζονται γενικές κατευθυντήριες γραμμές για όλους τους τύπους καινοτομίας, όπως προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες, επιχειρηματικά μοντέλα καθώς και όλα τα είδη προσεγγίσεων όπως εσωτερική και ανοιχτή καινοτομία, δραστηριότητες καινοτομίας που βασίζονται στην αγορά, την τεχνολογία και το σχεδιασμό.

Παράλληλα, με την εφαρμογή του προτύπου ISO 56000:2020, οι εταιρείες είτε υφιστάμενες είτε νεοσύστατες, μπορούν να αναδιοργανώσουν την διαχείριση των εταιρικών σχέσεων καινοτομίας, να διαχειριστούν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για την επιτυχία της καινοτομίας, καθώς επίσης να μάθουν πώς να παρέχουν εκπαίδευση για τη διαχείριση της καινοτομίας και να ανιχνεύσουν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να πραγματοποιήσουν αξιολογήσεις διαχείρισης της καινοτομίας.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τους ειδικούς που εργάστηκαν για την εκπόνηση του ISO 56000, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλύσουν τις βασικές τους δυνατότητες στους πέντε ακόλουθους τομείς:

Στρατηγική
Πώς συνδυάζονται οι εργασίες με τους στόχους καινοτομίας μιας εταιρείας και πως θα υποστηρίξουν και θα αναπτύξουν δημιουργικές ιδέες; Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν μια σαφή και συνοπτική στρατηγική για τη διαχείριση της καινοτομίας.

Κουλτούρα
Πώς η καινοτομία παίζει ρόλο στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης και αν είναι μέρος της κουλτούρας ενός οργανισμού.

Διαδικασίες
Οι εταιρείες πρέπει να αξιολογούν επανειλημμένα την επιτυχία τους προκειμένου να αναπτύξουν τις στρατηγικές τους για τη διαχείριση της καινοτομίας. Η καινοτομία δεν πρέπει να καλλιεργείται μόνο στο στάδιο της εξεύρεσης ιδεών, αλλά και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και μέχρι την τελική υλοποίηση.

Εργαλεία και Τεχνικές
Η αναγκαιότητα για την χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών (βέλτιστες πρακτικές) κατά τη διαχείριση της καινοτομίας.

Μετρήσεις
Πώς οι οργανισμοί θα μετρήσουν και θα παρακολουθήσουν τις στρατηγικές διαχείρισης της καινοτομίας τους; Ποια KPIs (Key Performance Indicators) θα χρησιμοποιήσουν;

Επιπρόσθετα, να αναφερθεί ότι εκτός από το πρότυπο ISO 56000, η σειρά ISO για τη διαχείριση της καινοτομίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρότυπα: ΙSO 56002 - Διαχείριση καινοτομίας - Σύστημα διαχείρισης καινοτομίας – καθοδήγηση, ΙSO 56003 - Διαχείριση καινοτομίας - Εργαλεία και μέθοδοι εταιρικής σχέσης για την καινοτομία- καθοδήγηση και ISO/TR 56004 - Αξιολόγηση διαχείρισης καινοτομίας – καθοδήγηση.

Τέλος, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι το πρότυπο ISO 56000 επιτρέπει την ενσωμάτωση διαφόρων συστημάτων διαχείρισης ISO, όπως το πρότυπο ISO 9001 για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Το ISO 9001 και το ISO 56000 είναι όμοια, με την έννοια ότι και τα δύο πρότυπα αποσκοπούν στην επίτευξη ωφέλειας για τα ενδιαφερόμενα μέρη και, ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία ενός οργανισμού. Είναι αλληλένδετα και συνδεδεμένα αφού ένας οργανισμός μπορεί να χρειαστεί να καινοτομήσει για να βελτιώσει την ποιότητα του και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει την ποιότητα στις διαδικασίες καινοτομίας του. Θα μπορούσε λοιπόν να χαρακτηριστεί, ότι το ISO 56000 συμπληρώνει το πρότυπο ISO 9001, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την επίτευξη σταθερής και μακροπρόθεσμης επιτυχίας για όλους τους οργανισμούς.

Το ISO 56000:2020, εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 279 – Διαχείριση της καινοτομίας. Η υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο γίνεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο Εθνικός φορέας για την τυποποίηση. Ενημέρωση για οποιεσδήποτε εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τους αρμόδιους Λειτουργούς του CYS και το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ).

 

Αρθρογραφία

* της Άννας Διονυσίου

ISO 44001: Collaborative business relationship management systems — Requirements and framework

Η κάθε επιτυχής επαγγελματική συνεργασία είναι αποτέλεσμα μακροπρόθεσμης προσέγγισης και δέσμευσης αλλά ταυτόχρονα βασίζεται και στην εμπιστοσύνη μεταξύ επιχειρήσεων.

Με το σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό κλίμα, οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν περισσότερα με τη συνεργασία. Η σωστή συνεργασία μπορεί να μετατρέψει τις εταιρείες σε επιτυχημένες, με πληθώρα τρόπων.

Με την παρούσα κατάσταση στον τομέα της υγείας λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του COVID 19, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες καταστάσεις και δυστυχώς οι οικονομικές συνέπειες θα είναι τεράστιες. Οι επιχειρήσεις στο εγγύς μέλλον θα χρειαστεί να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές συνέπειες της παγκόσμια πανδημίας και να επιβιώσουν. Oι σωστές συνεργασίες θα είναι το κλειδί έτσι τελικά οι επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν και επανέλθουν ξανά. Κανένας οργανισμός, εταιρεία ή άτομο δεν θα μπορεί να το πράξει ενεργώντας ατομικά.

Οι επιχειρήσεις μετά από αυτό το τεράστιο οικονομικό πλήγμα θα καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για την ορθή επανεκκίνηση τους. Οι συνεργασίες θα είναι αναπόφευκτες ως μέσο για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Η κάθε σύγχρονη επιχείρηση θα αναζητά δυνατές συνεργασίες οι οποίες να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών αλλά ταυτόχρονα θα αναζητεί καινοτόμες λύσεις για πρόσβαση σε νέες αγορές. Παράλληλα, οι σχέσεις εντός του οργανισμού/επιχείρησης θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν, να αναθερμανθούν έτσι ώστε ο τρόπος εργασίας να επανέλθει στους φυσιολογικούς ρυθμούς το συντομότερο.

Το Διεθνές πρότυπο ISO 44001 παρουσιάζει ένα πλαίσιο για την παροχή βοήθειας σε μια επιχείρηση/οργανισμό ανεξαρτήτου μεγέθους, για την ανάπτυξη των εσωτερικών και εξωτερικών επιχειρηματικών σχέσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας και την εξασφάλιση επιτυχημένων αποτελεσμάτων.
Το ISO 44001:2017 δύναται να εφαρμοστεί από ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς όλων των μεγεθών, από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και κυβερνητικούς οργανισμούς, μέχρι μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και μικρές επιχειρήσεις και να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο για τη διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας και τη δημιουργία συμμαχιών.

Το πρότυπο ISO 44001 παρέχει τις συνολικές συνιστώσες ενός συστήματος διαχείρισης για τις επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς και τις απαιτήσεις επιχειρησιακής διαδικασίας. Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των οργανωτικών πολιτισμών για τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής εταιρικής συνεργασίας ή συμμαχίας.
Το εν λόγω διεθνές πρότυπο αναφέρεται σε έναν κύκλο ζωής οκτώ σταδίων για τη διασφάλιση μιας ορθολογιστικής προσέγγισης στις σχέσεις συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει την επιχειρησιακή ευαισθητοποίηση, τη δημιουργία αξίας, τη γνώση, την εσωτερική αξιολόγηση, την επιλογή των εταίρων, τη συνεργασία, τη συνύπαρξη και την έξοδο από τις στρατηγικές.

Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η ανάγκη συνεργασίας των οργανισμών ίσως να μην ήταν ποτέ πιο αναγκαία και οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς και του αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού στους τομείς της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και της διαφάνειας των αγορών.
Το πρότυπο ακολουθεί την ίδια δομή με τα άλλα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, καθιστώντας ευκολότερη για κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί πολλαπλά πρότυπα την ενσωμάτωση του ISO 44001, στα συστήματα διαχείρισής της.

Μια επιτυχής σχέση συνεργασίας μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα μόνο εάν τα δύο μέρη πληρούν τα αναμενόμενα επίπεδα επιδόσεων και επιδεικνύουν τη σωστή συμπεριφορά. H σωστή συνεργασία θα δημιουργήσει μια ισορροπημένη εταιρική σχέση στην οποία θα επωφελούνται εξίσου και οι δύο οργανισμοί. Αναγνωρίζουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η επιτυχής συνεργασία είναι η διασφάλιση αμοιβαίων οφελών τα οποία είναι δίκαια και κοινά.

Ο ανταγωνισμός αυξάνεται. Οι καταναλωτές λαμβάνουν εξυπνότερες αποφάσεις, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, τόσο από δεοντολογικής πλευράς όσο και από την πλευρά της εταιρικής ευθύνης. Ο επιχειρηματικός κόσμος προσπαθεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις. Παρά τις νέες τεχνολογίες που ανοίγουν νέους δρόμους για τους οργανισμούς, στο επίκεντρό των οργανισμών θα είναι η παρούσα ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι σχέσεις μεταξύ αυτών και των εμπλεκόμενων ατόμων θα έχουν σημαντική επίδραση στη σταθερότητα, τη βιωσιμότητα και τις επιδόσεις. Οι σχέσεις αποτελούν βασικό συστατικό για την επιτυχία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το ISO 44001 έχει σχεδιαστεί για να βοηθά την επιχειρηματική κοινότητα να εντοπίζει πιθανούς βασικούς εταίρους, να αναπτύσσει κοινές πολιτικές και διαδικασίες και να προωθεί τον πολιτισμό και τη συμπεριφορά που απαιτείται για τη δημιουργία επιτυχημένων συνεργασιών με σκοπό την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης.
Το πρότυπο ISO 44001 παρέχει επίσης έναν χάρτη πορείας ο οποίος θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εξετάσουν τις επιπτώσεις και τα οφέλη των συνεργασιών της. Η συνεργασία δεν αποτελεί λύση από μόνη της, αλλά μάλλον μέσο για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Για επιχειρηματική ανάκαμψη, επιλέξτε τις κατάλληλες συνεργασίες!!!!!!!!!

Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS),ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα πρότυπα επικοινωνώντας με το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS.

*Η κα. Άννα Διονυσίου είναι Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται ως λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

Αρθρογραφία

* του Μιχάλη Ζαντή

Είναι και πάλι επίκαιρο το θέμα της διαχείρισης των εθελοντών, αφού με την έξαρση του κορονοϊού (COVID-19) στη χώρα μας, αρκετοί ήταν αυτοί που εξέφρασαν ενδιαφέρον να βοηθήσουν εθελοντικά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εθελοντές και οργανωμένα σύνολα εθελοντών ανέλαβαν καθήκοντα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ISO (International Organization for Standardization) έχει εκδώσει το πρότυπο “ISO 22319:2017 Security and resilience – Community resilience – Guidelines for planning the involvement of spontaneous volunteers”. Σκοπός του προτύπου, μεταξύ άλλων είναι ο σχεδιασμός της συμμετοχής των εθελοντών σε επεισόδια και έχει στόχο να βοηθήσει τους Οργανισμούς (αρμόδιες αρχές) να θεσπίσουν πλάνο κατά πόσο, πότε και πως οι εθελοντές μπορούν να παρέχουν βοήθεια. Σκοπός του προτύπου είναι επίσης να βοηθήσει στο εντοπισμό θεμάτων που θα διασφαλίσουν ότι το πλάνο είναι βασισμένο σε διενεργηθείσα εκτίμηση κινδύνου και μπορεί να αποδείξει ότι προτεραιοποιεί την ασφάλεια των εθελοντών, των ατόμων που επιδιώκουν να βοηθήσουν και του προσωπικού των φορέων που συμμετέχει στο κάθε επεισόδιο.

Το ISO 22319:2017 εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 292 Security and resilience, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και ειδικών στα θέματα αυτά από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης μέλη του ISO, όπως της Γαλλίας, της Αυστρίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Ν. Αφρικής, της Βραζιλίας, της Αυστραλίας και άλλων.

Οι πρόνοιες του εν λόγω προτύπου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, οδηγίες για την ανάθεση της ευθύνης του συντονισμού των εθελοντών, τον εντοπισμό των κινήτρων τους καθώς και της διευκρίνησης θεμάτων νομικής ευθύνης. Περιλαμβάνονται επίσης πρόνοιες για τα σημεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό της συμμετοχής εθελοντών σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως η αλληλεπίδραση της συνεργασία των εθελοντών με τις αρμόδιες αρχές, τυχών προβληματισμοί των εμπλεκομένων μερών, ο εντοπισμός των κινδύνων και η διαλογή εθελοντών.

Στο ISO 22319:2017 λαμβάνονται υπόψη και θέματα επικοινωνίας με τους εθελοντές, ο εντοπισμός των αναγκών εκπαίδευσης τους, η παρακολούθηση του έργου που τους έχει ανατεθεί και τρόποι αναγνώρισης και επιβράβευσης της συνεισφοράς τους.

Σχέδιο δράσης για την οργάνωση των εθελοντών που ανταποκρίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις βρισκόταν υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της Κύπρου και το πρότυπο αυτό μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τους. Αξιοποιώντας το ISO 22319, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορέσουν να βοηθηθούν στην ετοιμασία του εν λόγω σχεδίου δράσης και να λύσουν αρκετά από τα προβλήματα που παρατηρούνται σε περιπτώσεις συμμετοχής εθελοντών σε επιχειρήσεις.

Τα πρότυπα αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς, περιέχουν τις αναγκαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα συστήματα, τις διεργασίες και τα υλικά. Βασικός τους στόχος είναι να παρέχουν, κάτω από καθορισμένους κανόνες, ένα κοινό υπόβαθρο που να επιτρέπει την παραγωγή και παροχή αγαθών, υπηρεσιών και συστημάτων.

Οι διάφορες πρόνοιες των υπό εκπόνηση ή αναθεωρούμενων προτύπων συζητούνται στις συναντήσεις των Τεχνικών Επιτροπών και οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), οι οποίοι εκτός από τους Λειτουργούς του Οργανισμού μπορεί να είναι άτομα από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, από οργανωμένα σύνολα/συνδέσμους και άλλους φορείς, έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν έγκαιρα και να υποστηρίξουν θέσεις υπέρ των ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να έχει η Κυπριακή βιομηχανία, οικονομία και κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 292 και το πρότυπο ISO 22319:2017, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), στο τηλέφωνο 22411412.

*Ο κ. Μιχάλης Ζαντής είναι πτυχιούχος στον κλάδο των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Τομέα Μηχανολογίας του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).

Αρθρογραφία

* του Διαμαντή Ζαφειριάδη

Υπό το φως της πρωτοφανούς εξάπλωσης του κορονοϊού COVID19, η ύπαρξη πλάνων επιχειρησιακής συνέχειας για τους Οργανισμούς/Επιχειρήσεις δεν ήταν ποτέ άλλοτε επιτακτικότερη.

Οι πανδημίες, οι φυσικές καταστροφές, οι πυρκαγιές, τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας ή οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, είναι μόνο μερικές από τις πολλές απροσδόκητες αλλά πιθανές απειλές για την ομαλή λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης. Δυστυχώς, δεν δύναται πάντα να ελέγξουμε το μέγεθος μιας καταστροφής ούτε να αποτρέψουμε τον ερχομό της. Δύναται όμως, με επιμελή σχεδιασμό και κατάλληλη προετοιμασία, να εκτιμηθεί το μέγεθος των συνεπειών που θα επέφερε μια ενδεχόμενη καταστροφή, έτσι ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό το μέγεθος της οποιαδήποτε απώλειας.

Ενώ στο παρελθόν το επίκεντρο της ανταπόκρισης σε τέτοιου είδους περιστατικά είχε εθνικό, περιφερειακό χαρακτήρα, σήμερα υπάρχει ανάγκη για μια πολυεθνική προσέγγιση. Όταν η λειτουργία ενός οργανισμού διακοπεί εξαιτίας ενός αναπάντεχου περιστατικού ή μιας ξαφνικής καταστροφής, η ικανότητά του να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσματικά είναι το κλειδί για την επιβίωσή του. Για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος τέτοιων δυσάρεστων περιστατικών, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) εξέδωσε το πρότυπο για τη διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας. Το πρότυπο ISO 22301:2012, με τίτλο «Societal security -- Business continuity management systems --- Requirements». Ο όρος Επιχειρησιακή Συνέχεια αναφέρεται σε όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καθώς και στα μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται το αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε αμέσως μετά την εκδήλωση μιας διαταραχής, να διασφαλίζεται η συνέχιση των κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών και, προοδευτικά, όλων των λειτουργιών της επιχείρησης.

Το πρότυπο ISO 22301 βοηθάει έναν οργανισμό να υιοθετήσει και να εδραιώσει τις βασικές αρχές ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας – Business Continuity Management System (BCMS). Σκοπός του είναι να προστατεύσει το προσωπικό, να διασφαλίσει τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών, τη φήμη και την εμπορική αξία του οργανισμού, δημιουργώντας αυξημένη “ανθεκτικότητα” έναντι κινδύνων ή επιχειρηματικών απειλών, που δύναται να επηρεάσουν τη λειτουργία του οργανισμού.

Ο James Crask, πρόεδρος της ομάδας εμπειρογνωμόνων ISO που ανέπτυξε το πρότυπο, δήλωσε: "Ένας ανθεκτικός οργανισμός είναι αυτός που είναι σε θέση να προσαρμοστεί στην αλλαγή, έχει επίγνωση πού βρίσκονται τα τρωτά σημεία του και έχει σχέδια να απαντήσει αν τα πράγματα πάνε στραβά". Η γρήγορη ανάκαμψη από μια επιχειρηματική διαταραχή απαιτεί μια βαθιά κατανόηση του τι είναι σημαντικό για έναν οργανισμό, κατανοητά σχέδια ανταπόκρισης και προσωπικό που γνωρίζει το ρόλο τους σε ένα περιστατικό.

Το πρότυπο ISO 22301 είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για όλα τα είδη των οργανισμών/υπηρεσιών. Το πρότυπο αυτό προετοιμάζει κυβερνητικές υπηρεσίες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση δυσάρεστων περιστατικών και επιδρά στην βελτίωση της ικανότητας του χειρισμού όλων των τύπων των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Εναρμονισμένες διεθνείς οδηγίες είναι απαραίτητες για να συντονίσουν τις από κοινού προσπάθειες και να διασφαλίσουν αποτελεσματικές ενέργειες και δράσεις.

Το πρότυπο αναθεωρήθηκε το 2019 για να παραμείνει επίκαιρο και σχετικό και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς. Το πρότυπο, συγκεντρώνει μερικές από τις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως για να βοηθήσει οργανισμούς κάθε είδους να ανταποκριθούν και να ανακάμψουν από τις διαταραχές αποτελεσματικά. Οι βασικές βελτιώσεις στην τελευταία έκδοση περιλαμβάνουν σαφέστερη δομή και ορολογία για την καλύτερη κατανόηση του τι απαιτείται και των ενημερώσεων για να παραμείνει σύμφωνη με όλα τα άλλα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης ISO.

Η πιστοποίηση ISO 22301 διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται έλεγχοι και διαδικασίες, ώστε σε περίπτωση καταστροφής, ο οργανισμός σας να συνεχίσει τη λειτουργία του δημιουργώντας παράλληλα ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζομένους. Διασφαλίζει στους πελάτες την παροχή του απαιτούμενου επιπέδου υπηρεσιών, προστατεύοντας τη φήμη του Οργανισμού.

Το ISO 22301:2019, αναπτύχθηκε από τη Διεθνή τεχνική επιτροπή Τυποποίησης ISO TC 223 «Societal Security» και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN TC 391 “Societal & Citizen Security”. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα και θα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για οποιεσδήποτε εξελίξεις.


πηγή: iso.org

* ο κύριος Διαματής Ζαφειριάδης εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

 

Αρθρογραφία

* της Άννας Διονυσίου

Οι Μεταφορές ευθύνονται σχεδόν για το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα. Η χρήση μέσων συγκοινωνίας είναι καθημερινή και δυστυχώς δεν μπορεί να αποφευχθεί.

Η πρόσφατη δημοσίευση δυο νέων Διεθνών προτύπων δύναται να βοηθήσει στην επίτευξη έξυπνων και αποτελεσματικών μεταφορών σε νέες και υφιστάμενες αστικές περιοχές. Οι εφαρμογές κοινής χρήσης αυτοκινήτων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων και λεωφορείων, καθώς και οι νέοι ποδηλατοδρόμοι οι οποίοι στη χώρα μας δυστυχώς δεν είναι σε πλήρη ανάπτυξη σε αντίθεση με άλλες χώρες, συνέβαλαν στην αναχαίτηση της αύξησης της ζήτησης ενέργειας για μεταφορές, αλλά αυτό από μόνο του δεν επαρκεί.

Με τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, τα οδικά οχήματα εξακολουθούν να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τις μεταφορές. Οι έξυπνες μεταφορές που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια και έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις συμβάλλουν στη βιωσιμότητα μία πόλης. Το νέο Διεθνές πρότυπο ISO 37161, Smart Community Infrastructures – Guidance on Smart Transportation for Εnergy Saving in transportation Services, παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στους οργανισμούς μεταφορών, στις τοπικές και εθνικές αρχές και στις βιομηχανίες σχετικά με τον τρόπο μείωσης της ενέργειας που χρησιμοποιείται στις μεταφορές για επιβάτες, για την παράδοση, την μεταφορά φορτίων και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται πρακτικές και μεθοδολογίες εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να εφαρμοστούν.

Παράλληλα, το νέο Διεθνές πρότυπο ISO 37162, Smart Community Ιnfrastructures – Smart Transportation for Newly Developing areas, δύναται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το ISO 37161. Το ISO 37162, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολεοδόμους των νέων εξελίξεων και περιοχών έτσι ώστε να εφαρμόζουν υπηρεσίες μεταφορών που όχι μόνο ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού, αλλά αντιμετωπίζουν ζητήματα βιωσιμότητας.

Ο Δρ. Yoshiaki Ichikawa, πρόεδρος της Διεθνούς υποεπιτροπής που ανέπτυξε τα εν λόγω πρότυπα, δήλωσε ότι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η εφαρμογή αλλαγών που ευνοούν το περιβάλλον πρέπει να ακολουθούν μια ολιστική προσέγγιση.

«Τα δίκτυα μεταφοράς μπορεί να είναι πολύ περίπλοκα, με τη συμμετοχή όχι μόνο των οχημάτων που χρησιμοποιούνται, αλλά και του συνόλου του επιχειρησιακού συστήματος. Τα εν λόγω πρότυπα παρέχουν καθοδήγηση αναφορικά με όλες τις πτυχές των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων και των παραμέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας, για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.»

Το ISO 37161 και το ISO 37162 είναι δύο από τα πολλά πρότυπα ISO που αφορούν τις έξυπνες μεταφορές. Παράλληλα κάποια άλλα πρότυπα είναι το ISO 37157 (compact cities), ISO 37158 (battery-powered buses for Passenger services) and ISO 37159 (rapid transit in and between large city zones).Τα πιο πάνω πρότυπα αναπτύχθηκαν από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO TC 268 Sustainable Cities and Communities. Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS),ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα πρότυπα επικοινωνώντας με το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS.

*Η κα. Άννα Διονυσίου είναι Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται ως λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμού Τυποποίησης.(CYS)

Αρθρογραφία

* της Μαριλένας Νικολάου

Από το πρωί έως το βράδυ, ως καταναλωτές επηρεάζουμε το άμεσο περιβάλλον μας, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα της κοινωνίας μας στο σύνολό της. Στις 15 Μαρτίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Το φετινό μήνυμα είχε ως θέμα την ενημέρωση και την εκπαίδευση σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση.

Η βιώσιμη κατανάλωση περιλαμβάνει την κάλυψη των σημερινών αναγκών για αγαθά και υπηρεσίες με τρόπο οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, δηλαδή χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις ίδιες ανάγκες.Τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, έχουμε την ευθύνη για τη βιώσιμη κατανάλωση: Οι ενημερωμένοι καταναλωτές, η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Ειδικότερα, οι ενημερωμένοι καταναλωτές είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης αφού οι επιλογές τους έχουν αντίκτυπο στους παραγωγούς και τους κατασκευαστές.

Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της κατανάλωσης και κάθε προσπάθεια που καταβάλλουν οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις για την επίτευξη ενός πιο ποιοτικού τρόπου ζωής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Καθώς μιλάμε για βιωσιμότητα, οι καταναλωτές πρέπει επίσης να συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις για την προώθηση της εφαρμογής των προτύπων για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, με στόχο να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να καταστούν τα πρότυπα, εμπόδια στο εμπόριο.

Τα πρότυπα αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για την επίτευξη της βιωσιμότητας. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει αντιστοιχίσει τα πρότυπά του με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό γίνεται σαφές στους εμπειρογνώμονες και το ευρύ κοινό ότι η χρήση των προτύπων συμβάλει σε ένα υγιέστερο και βιωσιμότερο περιβάλλον.

Τα διεθνή πρότυπα είναι εξίσου ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ιδίως εκεί όπου η νομοθεσία σε έναν συγκεκριμένο τομέα είναι ανεπαρκής ή ανύπαρκτη. Για την ανάγκη αυτή, δημοσιεύθηκε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες το ISO 22059: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις εγγυήσεις των καταναλωτών.

Οι υπεύθυνες επιλογές δεν είναι εύκολο να γίνουν στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στη ζήτηση των καταναλωτών για βιώσιμα προϊόντα. Πολύ συχνά, ένα προϊόν δεν ανακυκλώνεται. Η συσκευασία είναι συχνά περιττή. Είναι επίσης επιβλαβές για το περιβάλλον, καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να μην κατανοούν πλήρως τον αντίκτυπο που έχουν στην αειφορία, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράζουν.

Το να είναι κάποιος βιώσιμος καταναλωτής απαιτεί πρόσβαση σε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών του και έγκυρη ενημέρωση για τις διαθέσιμες επιλογές. Η χαρτογράφηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τα πρότυπα μπορούν — και το πράττουν — να βοηθήσουν σε όλους αυτούς τους τομείς.

Κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με διαδικτυακή αγορά, οι καταναλωτές μπορούν πλέον να βασίζονται περισσότερο στις ηλεκτρονικές αναθεωρήσεις (on line reviews) για δικτυακούς τόπους σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 20488: Διαδικτυακή έρευνα καταναλωτών — Αρχές και απαιτήσεις για τη συλλογή και τη δημοσίευσή τους, το οποίο αναφέρεται στο πως πρέπει να γίνεται η διαδικτυακή έρευνα καταναλωτών.

Χάρη στις πρωτοβουλίες που καθοδηγούνται από τους καταναλωτές και τους εμπειρογνώμονες που εργάζονται για την εκπόνηση προτύπων, ο ISO εργάζεται τώρα για την εκπόνηση προτύπων σχετικά με τη συνεργατική οικονομία (IS0/TC 324) και την κυκλική οικονομία (ISO/TC 323). Σε μια άλλη προσπάθεια η ISO/COPOLCO, η Διεθνής Επιτροπή Τυποποίησης των Καταναλωτών: Committee on Consumer Policy, ως η φωνή των καταναλωτών εντός του ISO, προώθησε την ανάπτυξη προτύπων για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών παροχής ενέργειας, καθώς και της παροχής πόσιμου νερού και λυμάτων.

Χρειαζόμαστε καύσιμα για τη θέρμανση και το φωτισμό των σπιτιών μας, καθώς και για τη μεταφορά μας στην εργασία ή το σχολείο. Στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για παράδειγμα, τα πρότυπα βοηθούν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και βοηθούν στη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και δημιουργώντας πιο βιώσιμους τρόπους ζωής. Υπάρχει πλειάδα προτύπων που καλύπτουν την αιολική ενέργεια, τα στερεά βιοκαύσιμα, την ηλιακή ενέργεια και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για τις υπηρεσίες ύδατος, τα διεθνή πρότυπα παραθέτουν τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση των λυμάτων. Το πρότυπο ISO 24521 παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση και τη συντήρηση των βασικών επιτόπιων εγχώριων υπηρεσιών επεξεργασίας λυμάτων.

Τα πρότυπα, βοηθούν τους καταναλωτές και στηρίζουν την απαραίτητη μεταφορά γνώσεων για την εξεύρεση λύσεων που ελπίζεται ότι θα συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου κόσμου.

Πηγή: ISO

*Η Μαριλένα Νικολάου εργάζεται ως Λειτουργός Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)