Ελληνικά

Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TC 14 - Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα

Στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TC 14 Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα εξετάζονται θέματα που αφορούν προκατασκευασμένα υλικά από σκυρόδεμα όπως: πλάκες πεζοδρομίου, κυβόλιθους,σωλήνες ομβρίων υδάτων και κρασπεδόλιθους.

Η Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποήσης CYS TC 14  παρακολουθεί τις εργασίες των Ευρωπαϊκών Tεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CEN TC 178 Paving Units and Kerbs και  CEN TC 229 Precast Concrete Products.

Η σύνθεση της CYS TC 14 Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα ανανεώθηκε το 2019 για την τριετία 2019-2022.