Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποιήσης CYS TC 18:Eurocodes

CYS ΤC 18 Ευρωκώδικες

 Η επιτροπή παρακολουθά τις εργασίες της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CENTC 250 :EUROCODES

Για την καλύτερη εποπτεία αλλά και τη συνεχή παρακολούθηση στην εξέλιξη τόσο των Ευρωκωδίκων όσο και των Εθνικών Προσαρτημάτων (NationalAnnexes),η ολομέλεια της Επιτροπής CYSTE 18, προχώρησε στην σύσταση εννέα (9) Υποεπιτροπών (subcommittees). Οι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στις Υποεπιτροπές, προέρχονται από φορείς του Ιδιωτικού, Δημόσιου, ευρύτερου Δημόσιου τομέα καθώς επίσης και απο την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Οι εννέα υποεπιτροπές που έχουν συσταθεί είναι οι ακόλουθες:

  1. Υποεπιτροπή 0&1-Βάση Σχεδιασμού & Δράσεις
  2. Υποεπιτροπή 2-Κατασκευές από Σκυρόδεμα
  3. Υποεπιτροπή 3-Χαλύβδινες Κατασκευές
  4. Υποεπιτροπή 4-Σύμμεικτες Κατασκευές
  5. Υποεπιτροπή 5-Ξύλινες Κατασκευές
  6. Υποεπιτροπή 6-Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας.
  7. Υποεπιτροπή 7-Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
  8. Υποεπιτροπή 8-Αντισεισμικός Σχεδιασμός
  9. Υποεπιτροπή 9-Κατασκευές από Αλουμίνιο.
 
 
 

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών για το 2020

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2020:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2020 σε μορφή pdf.