Ελληνικά
Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016 09:44

Νέο Διεθνές πρότυπο ISO 37101 για ανάπτυξη Βιώσιμων Κοινοτήτων

Πώς μια κοινότητα μπορεί να είναι βιώσιμη? Τι στρατηγική θα πρέπει να ακολουθήσει για να το πετύχει? Το νέο Διεθνές πρότυπο ISO 37101, Sustainable development in communities – Management system for sustainable development – Requirements with guidance for use, θα βοηθήσει τις κοινότητες να απαντήσουν στα πιο πάνω ερωτήματα.

Το καινούριο πρότυπο θέτει τις προδιαγραφές και τις οδηγίες για να βοηθήσει τις κοινότητες να διαμορφώσουν μια στρατηγική ώστε να πετύχουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. To πρότυπο δίδει καλές πρακτικές που συμβάλουν στη βελτίωση θεμάτων όπως η ανάπτυξη ολοκληρωμένων και συναινετικών προσεγγίσεων, η προώθηση κοινοτικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, η βελτίωση της υγείας και ευημερίας των πολιτών, η ενθάρρυνση για αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η επίτευξη καλύτερης διακυβέρνησης κ.α.

Το πρότυπο θα βοηθήσει τις κοινότητες να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο και να μπορέσουν να αποδείξουν στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης βρίσκεται σε ισχύ.

 

Το πρότυπο ακολουθεί μια πολυπαραγοντική προσέγγιση και προσβλέπει στη συμμετοχή και στη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων για τη δημιουργία της βέλτιστης στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη μιας κοινότητας.

Το πρότυπο ISO 37101 εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISOTC 268 «Sustainabledevelopmentincommunities-Βιώσιμη Ανάπτυξη κοινοτήτων».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο και πλήρες μέλους του Διεθνή Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).