Ελληνικά
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 08:25

Καλές Πρακτικές των ΜΜΕ στην Κύπρο....

Στα πλαίσια της Εβδομάδας τον Νοέμβριο του 2016 για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις(ΜΜΕ) οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης CEN και CENELEC δημιούργησαν ένα ενημερωτικό δελτίο στο οποίο αντιπρόσωποι των ΜΜΕ από τις χώρες της Ευρώπης μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τα ωφελήματα από την εφαρμογή των προτύπων στις δραστηριότητες τους. Εκ μέρους της Κύπρου οι ακόλουθες εταιρείες συνέβαλλαν με την εμπειρία και τη γνώση τους στα θέματα της τυποποίησης και τα ωφελήματα που αποκομίζουν με τη συμμετοχή τους. Επισυνάπτεται η έκδοση με τις καλές πρακτικές των ΜΜΕ για την Κύπρο αλλά και το Ενημερωτικό Δελτίο για τις ΜΜΕ που εκδίδουν οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης CEN και CENELEC.