Ελληνικά
Πέμπτη, 09 Μαρτίου 2017 07:29

Συνεδρία του Συμβουλίου Πιστοποίησης (CCB) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN

Τη συνεδρία του Συμβουλίου Πιστοποίησης (CCB) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 16 Φεβρουαρίου, 2017 προέδρευσε ο Διευθυντής Τυποποίησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης CYS, Πάμπος Καμμάς.

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης της CEN αποτελεί το αρμόδιο σώμα για όλα τα θέματα και δραστηριότητες που σχετίζονται με την αξιολόγηση συμμόρφωσης βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων και σ’ αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι των μελών της από τους ενδιαφερόμενους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης.

Το Συμβούλιο εξέτασε αριθμό σημαντικών θεμάτων που αφορούν ή επηρεάζουν τα μέλη της CEN όπως για παράδειγμα την ετήσια έκθεση του διαχειριστή του Ευρωπαϊκού Σήματος Πιστοποίησης προϊόντων “Keymark” και την αναθεώρηση του ρόλου του CCB στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της CEN.

Κυρίαρχο ζήτημα ήταν η αιτούμενη από την CENνομική διασαφήνιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δυνατότητα χρήσης και τοποθέτησης του “Keymark ως εθελοντικό σήμα πιστοποίησης και συμμόρφωσης προς σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα, σε συνάρτηση με την υποχρεωτική σήμανση “CE” σε συναφή προϊόντα. Παρόλο που ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα δομικά προϊόντα “CPR” αναγνωρίζει μόνο την εν λόγω σήμανση ως απόδειξη συμμόρφωσης, εντούτοις σε κάποιες χώρες της Ε.Ε. τοποθετείται επιπρόσθετα η σήμανση “Keymark” ως εθελοντικό σήμα ποιότητας σε δομικά προϊόντα που καλύπτονται από αυτήν. Για σκοπούς ομοιομορφίας εφαρμογής σε όλες της χώρες της Ε.Ε., η CEN θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει από όποια αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα χρειαστεί τη σχετική συγκατάθεση με σχετικές ενέργειες που θα ληφθούν με πρωτοβουλίες και καθοδήγηση από το CCB. Στο πλαίσιο συζήτησης του θέματος το σώμα έτυχε ενημέρωσης για παρόμοια προβλήματα ανομοιομορφίας στην εφαρμογή αυτή που επηρεάζουν την αγορά από την παρατηρούμενη ανομοιομορφία και στην Κύπρο, ευελπιστώντας ότι τα προβλήματα αυτά θα υπερπηδηθούν σύντομα.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Διευθυντή Τυποποίησης του CYSείχε χρήσιμες επαφές με συναδέλφους του της Ισπανίας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και της Ολλανδίας με τους οποίους συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την πιστοποίηση και την συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα στον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο.

Ο CYSαποδίδει μεγάλη σημασία στην Ευρωπαϊκή διάσταση της αποστολής του και στελέχη του δραστηριοποιούνται ενεργά στην Ευρωπαϊκή τυποποίηση υποστηρίζοντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Κυπριακής οικονομίας και βιομηχανίας σε πολλά Ευρωπαϊκά Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές.