Ελληνικά
Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017 06:24

Δημιουργία Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS/TC 22 “Υδρογονάνθρακες”

Δημιουργία Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYSTC 22 Υδρογονάνθρακες

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών εκ μέρους του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) για τον εντοπισμό και την ικανοποίηση των εθνικών αναγκών σε θέματα Τυποποίησης στον τομέα των Υδρογονανθράκων, ως ο αρμόδιος Εθνικός φορέας Τυποποίησης, έχει εγκριθεί η δημιουργία της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS/TC 22 “Υδρογονάνθρακες”.

Επιπρόσθετα, για την παρακολούθηση των θεμάτων των Υδρογονανθράκων στην Κύπρο, ο CYS δημιούργησε εσωτερικά μια ομάδα αποτελούμενη από Λειτουργούς Τυποποίησης όλων των ειδικοτήτων, η οποία αφού ανασκόπησε όλες τις προαναφερόμενες δράσεις και εστιάζοντας ειδικότερα στο εργαστήρι της 26ης Σεπτεμβρίου 2016 με τις αρμόδιες και ρυθμιστικές αρχές του Τομέα Υδρογονανθράκων, κατέληξε στην εισήγηση όπως ιδρυθεί νέα Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS/TC 22 “Υδρογονάνθρακες”.

Η Επιτροπή αυτή θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση και θα μπορεί να παρέμβει όπου είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων.

Η εν λόγω Επιτροπή θα διέπετε από τον “Οδηγό Σύστασης, Συγκρότησης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης” του CYS, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα απαιτεί ότι θα πρέπει υπάρχει κατάλληλη αντιπροσώπευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών και η επιτροπή θα καταρτιστεί σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο για το συντονισμό των εργασιών της.