Ελληνικά
Τρίτη, 02 Απριλίου 2019 05:50

Εθνική Αντιπροσώπευση του CYS στη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 312: Excellence in Service

Στο πλαίσιο του διαρκούς ενδιαφέροντος του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) να αναδείξει την τυποποίηση στον τομέα των Υπηρεσιών, συμμετέχει ενεργά και στη νεοσυσταθείσα Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 312: Excellence in Service, η οποία σκοπό έχει την εκπόνηση προτύπων στον τομέα των Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στον καθορισμό στρατηγικών και κατευθυντήριων οδηγιών παροχής υπηρεσιών υπεροχής με στόχο την ενθουσιώδη ικανοποίηση του πελάτη.images

Με τον τρόπο αυτό, η τυποποίηση και τα πρότυπα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και των προϊόντων. Ιδιαίτερα στη χώρα μας η οποία θεωρείται κατεξοχήν χώρα υπηρεσιών, η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στην αρένα της τυποποίησης, αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την εφαρμογή ποιοτικών υπηρεσιών από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς με απώτερο σκοπό την κοινωνική ευημερία και ανάπτυξη.


Η ISO/TC 312, τη Γραμματεία της οποίας κατέχει ο Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης, DIN, έχει θέσει ως προτεραιότητά της την εκπόνηση σε πρώτο στάδιο, 2 προτύπων αναφορικά με: ISO/AWI 23592: Service Excellence - Principles and model και ISO/AWI TS 23686: Measurement and evaluation of service excellence.


Τα οφέλη από τέτοιου είδους πρότυπα έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις: οι καταναλωτές αυξάνουν την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση τους προς τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται. Όσον αφορά την επιχείρηση, η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προσδίδει σε αυτήν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων: ποιότητα, χαμηλότερα κόστη/εξοικονόμηση χρόνου. Η τυποποίηση υπηρεσιών μπορεί να επηρεάσει γενικότερα την κοινωνία αφού ενθαρρύνει τον υγιή ανταγωνισμό, προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών και συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και τεχνολογική αναβάθμιση μιας χώρας.


Ο CYS, ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης της Κύπρου, προάγει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας στη διεθνή και ευρωπαϊκή τυποποίηση, μέσω της ενεργούς συμμετοχής εθνικών αντιπροσώπων του (P-member) στις εργασίες των τεχνικών επιτροπών, οι οποίες ασχολούνται με την εκπόνηση προτύπων. Οι εκπρόσωποι του CYS δύναται να είναι είτε Λειτουργοί του είτε εμπειρογνώμονες από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα.


Στην ISO/TC 312 συμμετέχουν ως πλήρες μέλη υπό την ιδιότητα του Συμμετέχοντα, εκπρόσωποι από 16 χώρες και υπό την ιδιότητα του Παρατηρητή εκπρόσωποι από 18 χώρες. Η παρουσία της Κύπρου είναι ισότιμη των άλλων χωρών και εκτιμάται ιδιαίτερα η συμβολή της μικρής μας χώρας στις εργασίες εκπόνησης των διεθνών προτύπων. Τα δυο προαναφερόμενα πρότυπα αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα τέλη του 2019.


Στην εν λόγω Τεχνική Επιτροπή, ο CYS εκπροσωπείται από τον κύριο Γιώργο Ιωάννου, Διευθυντή στο Τμήμα Βιωσιμότητας στην PWC Cyprus. Ο κύριος Ιωάννου, πρόσφατα έχει επιτύχει σημαντικό επίτευγμα τόσο για τον Οργανισμό μας όσο και για την Κύπρο γενικότερα. Συγκεκριμένα, έχει αναλάβει το συντονισμό της Ομάδας Εργασίας: Επικοινωνία (ISO/TC 312/TG 1), η οποία αποτελεί υποομάδα της Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC 312. Σκοπός του TG 1 είναι η δημιουργία σχεδίου δράσης για την προώθηση των εργασιών της Επιτροπής και των παραδοτέων.


Ως ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της χώρας, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο Ιωάννου για την πρωτοβουλία του αυτή, για την εργατικότητα του και την εθελοντική εργασία που προσφέρει στη δραστηριότητα της Τυποποίησης. Ο κύριος Γιώργος Ιωάννου αποτελεί επίσης, διαχρονικό εξωτερικό συνεργάτη του CYS και συνάμα εθνικό αντιπρόσωπο του σε διάφορες τεχνικές επιτροπές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπου με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία του, συμμετέχει ενεργά στη συγγραφή και εκπόνηση προτύπων. Επίσης συμμετέχει και ως μέλος στην εθνική αντανακλαστική επιτροπή των Υπηρεσιών (CYS/MC 12), όπου δίδονται σχόλια επι των προσχεδίων των προτύπων και μέσω συναίνεσης, κατατίθεται η εθνική θέση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση.