Ελληνικά
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 08:58

Εθνικό Εργαστήρι Ορθολογική χρήση προτύπων στην νομοθεσία και τις δημόσιες συμβάσεις

Εθνικό Εργαστήρι Ορθολογική χρήση προτύπων στην νομοθεσία και τις δημόσιες συμβάσεις

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 το εθνικό εργαστήρι με θέμα την Ορθολογική χρήση προτύπων στην νομοθεσία και τις δημόσιες συμβάσεις. Κύριος ομιλητής του εργαστηρίου ήταν ο κ. Spiro Dhapi, Υπεύθυνος του Νομικού Τμήματος του CCMC (CEN CENELEC MANAGEMENT CENTRE) με μεγάλη εμπειρία στην πιο πάνω θεματολογία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο εργαστήρι συμμετείχαν εκπρόσωποι Αρμόδιων Αρχών, Υπηρεσιών του Κράτους και Τεχνικών Επιτροπών του CYS.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών του εθνικού συστήματος τυποποίησης, όχι μόνο σε θέματα σχετικά που απορρέουν από το ρόλο και την αποστολή του, αλλά και από αλληλοεπηρεαζόμενα έργα που αναπτύσσει σε ετήσια βάση, επέλεξε τη διοργάνωση του εν λόγω εργαστηρίου.

Ανάμεσα στη θεματολογία του σεμιναρίου ήταν ο CEN-CENELEC Guide 30 που προσφέρει καθοδήγηση ως προς την χρήση των προτύπων ως εργαλείο πολιτικής για την καλύτερη και έξυπνη ρύθμιση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει κυρίως στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και τους αντιπροσώπους τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο και είναι επίσης χρήσιμο για τις κοινότητες που αναπτύσσουν πρότυπα στην Ευρώπη. Παράλληλα, ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα πρότυπα μπορούν να υποστηρίξουν την νομοθεσία με βασισμένες λύσεις στην αγορά, προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικά οι κανονιστικοί στόχοι και οι δράσεις ρυθμιστικής πολιτικής.

Είναι από όλους αποδεκτό ότι η καλύτερη και έξυπνη ρύθμιση επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές και η νομοθεσία θέτουν τον ελάχιστο φόρτο συμμόρφωσης στους παράγοντες της αγοράς, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τους ρυθμιστικούς στόχους. Τα πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις Δημόσιες αρχές ως εργαλείο βελτίωσης της νομοθεσίας. Αποφέρουν πολλά οφέλη, όπως η απλούστευση της νομοθεσίας, η ευρεία αποδοχή της αγοράς και η παροχή καινοτόμων λύσεων χωρίς την ανάγκη αλλαγής του ρυθμιστικού πλαισίου, μειώνοντας έτσι το κόστος της ρύθμισης και συμβάλλοντας στο άνοιγμα των Διεθνών αγορών.

Μέσα από αυτή την ανάγκη ο Οργανισμός προσβλέπει με την εκπαίδευση του Ευρωπαϊκού οδηγού CEN-CENELEC Guide 30 σε συνδυασμό με τον CENELEC Guide 26 ‘Συντονισμένη προσέγγιση για τη διεκπεραίωση προτάσεων για την ερμηνεία των προτύπων CENELEC’ και CENELEC Guide 10 ‘Πολιτική για τη διάδοση, τις πωλήσεις και τα πνευματικά δικαιώματα των εκδόσεων της CEN-CENELEC’, να φέρει εις πέρας τις προκλήσεις στον τομέα αυτό και να προωθήσει λύσεις που να επιτυγχάνουν τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ χρηστικότητας και άλλων χαρακτηριστικών, όπως η καθοδήγηση ως προς την ορθολογιστική χρήση προτύπων στην Εθνική νομοθεσία και τις Δημόσιες Συμβάσεις, εφαρμοσμένες πολιτικές αναφορικά με την χρήση των προτύπων σε κανονισμούς και διαχείριση περιπτώσεων Εθνικών νομοθεσιών αναφορικά με το σύστημα τυποποίησης.