Ελληνικά
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019 09:02

Δημοσίευση των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποιήσης ανακοινώνει τη δημοσίευση της αγγλικής έκδοσης των Εθνικών προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων 2,3,4,5,6

Δημοσίευση

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1992-1-1:2004 (Including A1:2014 and AC:2010)

Eurocode 2: Design of concrete structures Part 1.1: General rules and rules for buildings

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1992-1-2:2004 (Including AC:2008)

Eurocode 2: Design of concrete structures Part 1-2: General rules – Structural fire design

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1992-2:2005 (Including AC:2008)

Eurocode 2: Design of concrete structures Part 2: Concrete bridges

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1992-3:2006

Eurocode 2: Design of concrete structures Part 3: Liquid retaining and containment structures

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1992-4:2018

Eurocode 2: Design of concrete structures Part 4: Design of fastenings for use in concrete

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-1:2005 (Including A1:2014 and AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-1: General rules and rules for buildings

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-2:2005 (Including AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-2: General rules – Structural fire design

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-3:2006 (Including AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-4:2006 (Including A1:2015)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-4: General rules – Supplementary rules for stainless steels

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-5: 2006 (including A1:2017 and AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-5: Plated structural elements

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-6:2007 (including A1:2017 and AC: 2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-7: 2007 (Including AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-8:2005 (Including AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-8: Design of joints

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-9:2005 (Including AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-9: Fatigue

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-10:2005 (Including AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-11: 2006 (Including AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-11: Design of structures with tension components

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-12: 2007 (Including AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-2:2006 (Including AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 2: Steel bridges

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-3-1:2006 (Including AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 3-1: Towers, masts and chimneys – Towers and masts

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-3-2:2006

Eurocode 3: Design of steel structures Part 3-2: Towers, masts and chimneys – Chimneys

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-4-1:2007 (Including AC:2009 and A1:2017)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 4-1: Silos

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-4-2:2007 (Including Α1:2017 and ΑC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 4-2: Tanks

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-4-3:2007 (Including AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 4-3: Pipelines

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-5:2007 (Including AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 5: Piling

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-6:2007 (Including AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures Part 6: Crane supporting structures

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1994-1-1: 2004 (Including Corrigendum AC:2009)

Eurocode 4: Design of Composite steel and concrete structures Part 1-1: General rules and rules for Buildings

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1994-1-2: 2005 (Including Corrigendum AC:2009)

Eurocode 4: Design of Composite steel and concrete structures

Part 1-2: General rules – Structural fire design

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1994-2:2005 (Including Corrigendum AC:2009)

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures Part 2: General rules and rules for bridges

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1995-1-1:2004 (Including AC:2006 and A1:2008 and A2:2014)

Eurocode 5: Design of Timber Structures Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1995-1-2 :2004 (Including AC :2009)

Eurocode 5: Design of Timber Structures Part 1-2: General – Structural fire design

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1995-2:2004

Eurocode 5: Design of Timber Structures Part 2: Bridges

 

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Eurocode 6: Design of masonry structures Part1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1996-1-2:2005 (Including AC:2010)

Eurocode 6: Design of masonry structures Part 1-2: General rules - Structural fire design

NATIONAL ANNEXTO CYS EN 1996-2:2006 (Including AC:2009)

Eurocode 6: Design of masonry structures Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1996-3:2006 (Including AC:2009)

Eurocode 6: Design of masonry structures Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

Σημείωση: Οι παλαιότερες εκδόσεις των πιο πάνω εθνικών προσαρτημάτων αποσύρονται.