Ελληνικά
Τρίτη, 07 Μαϊος 2019 09:31

Επιτυχής Ολοκλήρωση Προγράμματος ERASMUS+ με θέμα: “Engagement of Stakeholders and Management of the Active Participation of Experts and National Representatives in European, International & National Standardization Activities”

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για  συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του, ολοκλήρωσε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία όλα τα στάδια του προγράμματος Erasmus+ με θέμα “Engagement of Stakeholders and Management of the Active Participation of Experts and National Representatives in European, International & National Standardization Activities”.
 
Το πρόγραμμα είχε εγκριθεί από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ) και περιλάμβανε την κινητικότητα τριών ημερών στα γραφεία του Ισπανικού Οργανισμού Τυποποίησης και την κατάρτιση 2 στελεχών του CYS, σε συνεργασία με τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης της Ισπανίας UNE (Organismo de Normalización Español). 
 
Το όλα πρόγραμμα είχε άμεση σχέση με τις δραστηριότητες του CYS, καθώς αφορούσε στον βασικό πυλώνα δραστηριοτήτων του CYS, από την έναρξη της λειτουργίας τους αναφορικά με την ενεργό συμμετοχή και αντιπροσώπευση του στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση και τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1025/2015, και πιο συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες των Λειτουργών Τυποποίησης του CYS που είναι υπεύθυνοι ο καθένας στον τομέα του για την παρακολούθηση μεγάλου αριθμού Ευρωπαϊκών και Διεθνών τεχνικών επιτροπών τυποποίησης, την εκπαίδευση των εξωτερικών συνεργατών και των εθνικών αντιπροσώπων που συμμετέχουν ενεργά στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή τυποποίηση, καθώς και τη γενική ή εξειδικευμένη εκπαίδευση επαγγελματιών σε θέματα προτύπων και τυποποίησης.
 

Το όλο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την αγαστή συνεργασία μεταξύ φορέα αποστολής και φορέα υποδοχής σε όλα τα επίπεδα, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την επικοινωνία, το κατάλληλα δομημένο πρόγραμμα που είχε ετοιμαστεί με τη συνεργασία των δύο φορέων καθώς και την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία του φορέα υποδοχής.

Οι 2 Λειτουργοί του CYS που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, εκπαιδεύτηκαν στους τρόπους και μεθόδους εκπαίδευσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της συμμετοχής των Εθνικών τους Αντιπροσώπων όπως αυτές εφαρμόζονται στον φορέα υποδοχής, στο υλικό που διαθέτει ο φορέας για την αρχική εκπαίδευση αλλά και τη συνεχιζόμενη κατάρτισή τους, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που εφαρμόζει για τους Εθνικούς Αντιπροσώπους ο φορέας υποδοχής όπως π.χ. τα δικαιώματα πρόσβασης στα πρότυπα, υποχρεώσεις στα διάφορα επίπεδα ψήφισης κ.α.

Οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί μέσα από τις ενέργειες διάχυσης που υλοποιήθηκαν, έχουν ήδη συμβάλει σε μια ολοκληρωμένη εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος ποιότητας με σημαντική επικέντρωση στις υφιστάμενες διαδικασίες που αφορούν τους εθνικούς αντιπροσώπους του CYS και έχουν ήδη τροχοδρομηθεί σχετικές ενέργειες βελτίωσης. Το όλο πρόγραμμα είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει και στους μεσοπρόθεσμούς στόχους του CYS αναφορικά με την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του συστήματος αυτοαξιολόγησης και του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που έχει πρόσφατα εφαρμοστεί και επιθεωρηθεί, τα οποία έχουν τεθεί ως προϋπόθεση από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης.

 

Picture1 

IMG 3836