Ελληνικά
Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 07:25

Δημοσίευση της Ελληνικής έκδοσης των Εθνικών προσαρτημάτων των Ευρωκωδικων 0,2,3,4,5,6,7,8,9

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης έχει προχωρήσει με τη δημοσίευση της Ελληνικής έκδοσης των Εθνικών προσαρτημάτων των Ευρωκωδικων 0,2,3,4,5,6,7,8,.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1990:2002

Ευρωκώδικας – Βάσεις Σχεδιασμού Δομημάτων (Συμπεριλαμβάνει το A1:2005, το AC:2010 και το Παράρτημα A2 : Εφαρμογη σε Γέφυρες)

 
 

Εθνικό προσάρτημα στο CYSEN 1992-1-1:2004 (+A1:2014+AC:2010)                                                

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1992-1-2:2004 (+AC:2008)

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1992-2:2005 (+AC:2008)

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 2 : Γέφυρες από σκυρόδεμα – Σχεδιασμός και κατασκευαστικοί κανόνες

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1992-3:2006

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 3: Σιλό και δεξαμενές

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1992-4:2018

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 4: Σχεδιασμός συνδετήρων για χρήση σε σκυρόδεμα

 

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-1:2005 (+AC:2009+A1:2014)

Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-2:2005 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών απόχάλυβα -Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες - Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-3:2006 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-3: Γενικοί κανόνες - Συμπληρωματικοί

κανόνες για μέλη και φύλλα ψυχρής έλασης

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-4:2006 (+A1:2015)

Ευρωκώδικας 3 Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-4: Γενικοί κανόνες – Συμπληρωματικοί

κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες

Εθνικο Προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-5:2006(A1:2017+AC:2009)

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-5: Δομικά στοιχεία από επίπεδα ελάσματα

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-6:2007 (+A1:2017+AC:2009)

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-6: Αντοχή και ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-7:2007 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-7: Κατασκευές από επίπεδα ελάσματα υπό

εγκάρσια φόρτιση

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-8:2005 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-8: Σχεδιασμός κόμβων

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-9:2005 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-9: Κόπωση

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-10:2005 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-10: Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες

κατά την έννοια του πάχους

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-11:2006 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-11: Σχεδιασμός κατασκευών με εφελκυόμενα

στοιχεία

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-12:2007 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-12: Πρόσθετοι κανόνες για την επέκταση του

ΕΝ 1993 σε χάλυβες S 700

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-2:2006 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 2: Γέφυρες από χάλυβα

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-3-1:2006 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 3-1: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι - Πύργοι και ιστοί

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-3-2:2006

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 3-2: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι - Καπνοδόχοι

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-4-1:2007 (+AC:2009+Α1:2017)

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 4-1: Σιλό

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-4-2:2007 (+ΑC:2009+Α1:2017)

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 4-2: Δεξαμενές

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-4-3:2007 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 4-3: Αγωγοί

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-5:2007(+AC:2009)

Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 5: Πάσσαλοι

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1993-6:2007 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 6: Κατασκευές στήριξης γερανογεφυρών

 

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1994-1-1:2004 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα - Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και κανόνες για κτίρια

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1994-1-2:2005 (+AC:2008+Α1:2014)

Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα - Μέρος 1-2: Γενικοί Κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1994-2:2005 (+AC:2008)

Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα - Μέρος 2: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για Γέφυρες

 

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1995-1-1:2004 (+AC:2006+A1:2008 +A2:2014)

Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών - Μέρος 1-1: Γενικά – Κοινοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1995-2:2004

Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών - Μέρος 2: Γέφυρες

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1995-1-2 :2004 (+AC :2009)

Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών - Μέρος 1-2: Γενικά – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά

 

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός Κατασκευών Από Τοιχοποιία - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες για κατασκευές από οπλισμένη και άοπλη τοιχοποιία

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1996-1-2:2005 (+AC:2010)

Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία - Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1996-3:2006 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία - Μέρος 3: Απλοποιημένες υπολογιστικές μέθοδοι για άοπλες κατασκευές απο τοιχοποιία

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1996-2:2006 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία - Μέρος 2: Ζητήματα σχεδιασμού, επιλογή υλικών και κατασκευή τοιχοποιίας

 

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1997-1:2004 (+AC:2009+A1:2013)

Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1997-2:2007 (+AC:2010)

Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός - Μέρος 2: Γεωτεχνικές Έρευνες και Δοκιμές

 

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1998-1:2004 (+A1:2013+AC:2009)

Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1998-2:2005 (+A1:2009+A2:2011+AC:2010)

Ευρωκώδικας 8:Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 2: Γέφυρες

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1998-3:2005 (+AC:2013)

Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 3: Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεμβάσεις

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1998-4:2006

Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 4: Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1998-5:2004

Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 5: Θεμελιώσεις, κατασκευές αντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1998-6:2005

Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 6: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι

 

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1999-1-1:2007 (+Α1:2009+A2:2013)

Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1999-1-2:2007 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-2: Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1999-1-3:2007 (+A1:2011)

Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-3: Κατασκευές ευαίσθητες σε κόπωση

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1999-1-4:2007 (+AC:2009+A1:2011)

Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-4: Δομικά φύλλα ψυχρής έλασης

Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 1999-1-5:2007 (+AC:2009)

Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-5: Κελυφωτές κατασκευές