Ελληνικά

 της Άννας Διονυσίου*

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση με τη δημοσίευση του πρότυπου CYS EN 17210: 2021 Accessibility and usability of the built environment - Functional requirements, το οποίο στόχο έχει, μεταξύ άλλων, να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) στην Ευρώπη.

Το πρότυπο παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για ένα προσβάσιμο δομημένο περιβάλλον, ακολουθώντας τις αρχές ίσου σχεδιασμού για όλες τις κατηγορίες πολιτών (universal design) που διευκολύνουν την ασφαλή χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων από ένα ευρύ φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες. Αυτές οι λειτουργικές απαιτήσεις και συστάσεις προσβασιμότητας και χρηστικότητας που αναφέρονται στο πρότυπο, σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ανακαίνιση καθώς και τη συντήρηση δομημένων περιβάλλοντων, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων και αστικών περιοχών. Επίσης, δύνανται να εφαρμοστούν σε ολόκληρο το φάσμα του δομημένου περιβάλλοντος και αφορούν τις κατασκευαστικές πτυχές των αστικών περιοχών, την προσέγγιση και την πρόσβαση σε κτίρια, την εσωτερική κυκλοφορία και τη χρήση εγκαταστάσεων εντός κτιρίων, την έξοδο από τα κτίρια και την εκκένωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το πρότυπο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο καθοδήγησης στα χέρια κυρίως των αρχιτεκτόνων, των μηχανικών, των διαχειριστών εγκαταστάσεων, των εργονομικών και άλλων ενδιαφερομένων συνόλων που σχετίζονται με κτιριακές εγκαταστάσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απαιτούν, να καθορίζουν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν τη συμμόρφωση που σχετίζονται με την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Με το εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο, τα εμπλεκόμενα μέρη χρησιμοποιούν ένα κοινό πλαίσιο και μια κοινή γλώσσα εργασίας, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα πρόσβασης για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες.

Προσβασιμότητα παντού, λοιπόν! Αυτός θα πρέπει να  είναι ο στόχος για τον κάθε μελετητή έργου. Ένας μελετητής θα πρέπει να εξετάσει όλες τις παραμέτρους έτσι ώστε να επιτύχει την ολική  προσβασιμότητα, στα πρώτα στάδια σχεδιασμού του κτιρίου. Με τον τρόπο αυτό, το κόστος παροχής μέτρων προσβασιμότητας και χρηστικότητας ελαχιστοποιείται γεγονός που  βελτιώνει σημαντικά τη βιωσιμότητά του έργου. Σε πολλές περιπτώσεις, σχεδιάζοντας ένα προσβάσιμο κτίριο από την αρχή, ενδέχεται να μην αυξήσει καθόλου το συνολικό κόστος της κατασκευής του ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνο ελάχιστα . Η διακίνηση και ο προσανατολισμός σε κτήρια και άλλους χώρους ανοικτούς προς το κοινό, μπορεί να είναι πρόκληση για άτομα με αναπηρίες εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες σημάνσεις, προσβάσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες επικοινωνίας και υποστήριξης.

Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS),ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας υποποίησης της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα πρότυπα από το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS.

*Η κα. Άννα Διονυσίου είναι Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)