Ελληνικά

 της Μαρία Θεοφάνους*

Η πανδημία, η κλιματική αλλαγή, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, η ανισότητα των φύλων αποτελούν παγκόσμιες προκλήσεις οι οποίες πρέπει πραγματικά να αντιμετωπιστούν με πολυμερείς και παγκόσμιες λύσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO, έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι χρειαζόμαστε συμμετοχική δικτύωση και κοινά αποδεκτές λύσεις, καθότι η διεθνής διαδικασία λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει πλέον όχι μόνο τις φωνές των κρατών μελών, που εκπροσωπούνται από τους εθνικούς οργανισμού τυποποίησης, αλλά και όλων των άλλων ενδιαφερομένων μερών. Τα πρότυπα προσφέρουν σε όλους ίσες ευκαιρίες αξιοποίησης των  λύσεων που παρέχουν. Η τυποποίηση και η εφαρμογή του χάρτη πορείας των προτύπων, αφορά όλους: βιομήχανους, μηχανικούς, καταναλωτές, εισαγωγείς, φοιτητές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κρατική μηχανή, ακαδημαϊκή κοινότητα.

Τα πρότυπα δημιουργούνται για να δώσουν λύσεις σε τομείς όπου υπάρχει έλλειψη και  αποτελούν εργαλεία κοινά αποδεκτών προσεγγίσεων, τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις χώρες τους για να συμβάλουν συλλογικά στις προκλήσεις του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της κοινωνίας και της τεχνολογίας.

Σήμερα, βρισκόμαστε σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Η συλλογικότητα και η συνεργασία  αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Χρειαζόμαστε, για να τηρήσουμε την αρχή της ίσης εκπροσώπησης, της οικοδόμησης συναίνεσης, της κοινής δράσης στις παγκόσμιες σχέσεις και στις παγκόσμιες προκλήσεις, τα πρότυπα και τις αρχές που διέπουν το σύστημα τυποποίησης.

Τα πρότυπα είναι καίριας σημασίας για τη στήριξη της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Τόσο οι Διεθνείς (ISO & IEC), όσο και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης (CEN & CENELEC) έχουν χαρτογραφήσει τα πρότυπα, μέσω νέων εργαλείων, με στόχο την άμεση σύνδεση και συνεισφορά τους, με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Το θεματολόγιο των 17 στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, παρέχει ένα κοινό σχέδιο για την ειρήνη και την ευημερία για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, που μόνο με συνεργασία θα επιτευχθεί. Η τυποποίηση χρειάζεται μια πολυμερή προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία περιλαμβάνει επίσης συνεχή διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παρόλο που ο ΟΗΕ, οι Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης έχουν διαφορετικά μέσα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, αποφάσισαν ότι με τη συνεργασία, μπορούν να είναι πολύ συμπληρωματικοί. Ο Γενικός Γραμματέας του ISO, επισήμανε την ανάγκη για να αυξήσουμε τη συνεργασία με στόχο να προσφέρουμε ένα καλύτερο αύριο στις επόμενες γενιές! Με σύνθημα του φετινού εορτασμού για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων ‘’Ένα Κοινό Όραμα για έναν Καλύτερο Κόσμο’’, οι Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης (ISO, ITU, IEC) τιμούν όπως κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, τους εθελοντές - εμπειρογνώμονες ανά το παγκόσμιο, που συμβάλλουν στην εκπόνηση των προτύπων.

 

Μαρία Θεοφάνους εργάζεται ως Βοηθός Λειτουργός Ενημερωτικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).