Ελληνικά

 * της Άννας Διονυσιου

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ενέκρινε πρόσφατα την πρόταση για την εκπόνηση Διεθνούς Προτύπου με σκοπό την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξής. Σε συνέχεια της απόφασης προχώρησε στη σύσταση της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ISO PC 343: Σύστημα Διαχείρισης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Το σύστημα διαχείρισης θα βοηθήσει τους οργανισμούς να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, προσδιορίζοντας τα απαιτούμενα κριτήρια για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Mέσω του προτύπου, οι οργανισμοί θα δημιουργήσουν ένα σταθερό, επιχειρηματικό υπόβαθρο για βιώσιμη επιτυχία. Επιπρόσθετα, το πρότυπο έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ των οργανωτικών στρατηγικών και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έτσι ώστε να υπάρχει αλληλοσύνδεση  και να αποτελούν μέρος της στρατηγικής του κάθε οργανισμού, αφού η βιωσιμότητα θα πρέπει να αποτελεί τη στρατηγική κινητήρια δύναμη κάθε οργανισμού.

Το πρότυπο θα θέσει το πλαίσιο εφαρμογής του με σκοπό να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο συστηματικής βελτίωσης για τους οργανισμούς. Οι απαιτήσεις του προτύπου αναμένεται να είναι γενικές και ευέλικτες, έτσι ώστε κάθε οργανισμός να καθορίζει το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους του βάσει του τομέα δραστηριοποίησής του. Η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας προωθεί μια στρατηγική κατεύθυνση για κάθε οργανισμό και δύναται να συμβάλει στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων του. Με βάση την ανάληψη πρωτοβουλιών βιωσιμότητας έχει σκοπό να συνδυάσει τις επιχειρηματικές στρατηγικές με τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης  προωθώντας επιχειρηματικές λύσεις που ενισχύουν την εταιρική βιωσιμότητα. Παράλληλα μέσω του προτύπου, θα παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές  για εφαρμογή των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Με σκοπό τη διαφάνεια αναφορικά με τη γνωστοποίηση των κοινωνικών και άλλων επιπτώσεων της επιχείρησης/οργανισμού στην κοινωνία, μέσω του προτύπου επιδιώκεται όπως όλοι οι οργανισμοί αναγωνρίσουν, κατανοήσουν και κοινοποιήσουν τον αντίκτυπό τους σε κρίσιμα ζητήματα αειφορίας, όπως η κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διακυβέρνηση και η κοινωνική ευημερία με απώτερο σκοπό το πρότυπο να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελημάτων για όλους.

Η πρώτη συνάντηση της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής έχει οριστεί για τις 20 Ιουνίου 2023 όπου αναμένεται να ληφθούν οι πρώτες αποφάσεις για το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας εκπόνησης του προτύπου.

Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας τυποποίησης της χώρας.

*Η Άννα Διονυσίου είναι Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).