Ελληνικά

της Μαρίας Θεοφάνους*

Βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η κάθε εταιρεία/ οργανισμός στη φαρέτρα του.

Το 2023, έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Η  δημιουργία νέων ευκαιριών στους Ευρωπαίους πολίτες και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις αλλαγές της κοινωνίας, της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, είναι σήμερα παρά ποτέ άλλοτε, επιτακτική ανάγκη. Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση δημιουργούν νέες ευκαιρίες αλλά και συνάμα προκλήσεις στους  πολίτες.

Στην Ευρώπη, η ευρεία διείσδυση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην καθημερινότητά μας, οδηγεί στην υιοθέτηση ενός άλλου είδους δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο για επίτευξη των κοινωνικών στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2030», το 60 % του συνόλου των ενηλίκων πρέπει να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Με σύμμαχο τη διά βίου μάθηση, την εκπαίδευση ενηλίκων και έχοντας την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στο επίκεντρο, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την ευκαιρία για πλήρη ανάπτυξη της επαγγελματικής τους προσωπικότητάς.

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), δηλώνει παρών στη διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών κατάρτισης που προσφέρει συστηματικά στα στελέχη επιχειρήσεων και Οργανισμών. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του CYS είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού(ΑνΑΔ) ενώ παράλληλα εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης ποιότητας με βάση τα πρότυπα CYS EN ISO 9001:2015 και CYS EN ISO 14001.  Αφοσιωμένος στη διατήρηση της υψηλής απόδοσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρει, ο CYS αναβαθμίζεται συνεχώς έτσι ώστε να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες για παροχή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της τυποποίησης. Η επιτυχής πορεία του μέχρι σήμερα, διοργανώνοντας για πάνω από 10 χρόνια ανοικτές εκπαιδεύσεις, αποτελεί αναγνώριση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών που εφαρμόζει. Ο ορθολογιστικός σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρει ο Οργανισμός, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, υποστηρίζοντας το συνολικό όραμα για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης. Εύσημα απονέμονται και στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) όπου βάσει των διαφόρων σχεδίων που προσφέρει, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία αυτή.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού όχι μόνο σε θέματα που απορρέουν από τον ρόλο και την αποστολή του, αλλά και σε θέματα και τομείς επίκαιρους για την κυπριακή κοινωνία, ο CYS επιδιώκει να διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών του με στρατηγικούς συνεργάτες και φορείς. Ταυτόχρονα μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ο CYS συμμετέχει, στηρίζει και επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του και τη δια βίου μάθηση.

Οι συνέργειες αυτές οργανώνονται όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές, προσανατολίζοντας την υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση των προτύπων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών. Οι αποκτηθείσες δεξιότητες από τις δράσεις αυτές, συμβάλλουν άμεσα στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Με οδηγό μας το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, προσβλέπουμε ότι εντός του 2023 θα καρποφορήσουν οι προσπάθειες του Οργανισμού για τη δημιουργία ευέλικτων μορφών παροχής μαθησιακών ευκαιριών και δεσμευόμαστε για συνεχή βελτίωση του έργου μας για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στον τομέα της τυποποίησης, μέσω της διαρκούς κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας.

 

 

*Η Μαρία Θεοφάνους εργάζεται ως Βοηθός Λειτουργός Ενημερωτικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).