Ελληνικά

της Μαριλένας Νικολάου

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, είναι φέτος αφιερωμένη στον αναθεωρημένο ρόλο των επενδύσεων με σκοπό την επιτυχημένη υλοποίηση της  Ατζέντας 2030  και έχει ως θέμα «Τουρισμός και Πράσινες Επενδύσεις».

Με στόχο μια αναθεωρημένη στρατηγική στον τουρισμό, το φετινό μήνυμα εστιάζεται στη δημιουργία ευκαιριών σε τρείς πυλώνες: την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την επιτάχυνση τoυ πράσινου μετασχηματισμού και την ευημερία που προκύπτει από την αξιοποίηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

Οι πιο πάνω πυλώνες δύνανται να επιτευχθούν με δράσεις και εργαλεία που προωθούν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ένα τέτοιο εργαλείο αποτελούν τα πρότυπα, όπου η χρήση και εφαρμογή τους δύναται να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που αφορά τον Τουρισμό.

Τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν συσταθεί μεταξύ άλλων, τεχνικές επιτροπές τυποποίησης που ασχολούνται με τον τομέα του τουρισμού και τις συναφείς υπηρεσίες του, την αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την πράσινη μετάβαση μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας.

Τα πρότυπα, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, είναι εθελοντικά και περιλαμβάνουν καλές πρακτικές και κατευθυντήριες οδηγίες και για το σκοπό αυτό θα μπορούσαν να αποτελέσουν  βοηθητικά εργαλεία στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στην Κύπρο αλλά και της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της οικονομίας.

Σε διεθνές επίπεδο στον τομέα του τουρισμού δραστηριοποιείται η διεθνής τεχνική επιτροπή ISO/TC 228: Tourism and Related Services και στον τομέα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού δραστηριοποιείται η ISO/TC 260: Human Resource Management, οι οποίες σκοπό έχουν την εκπόνηση προτύπων στο αντικείμενο ενασχόλησής τους. Επίσης, στον τομέα της πράσινης μετάβασης μια σημαντική διεθνής τεχνική επιτροπή αποτελεί η ISO/TC 323: Circular Economy η οποία ασχολείται με την τυποποίηση στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας για την ανάπτυξη πλαισίων, καθοδήγησης, υποστηρικτικών εργαλείων και απαιτήσεων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών, για τη μεγιστοποίηση της συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Με σκοπό τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό υπάρχουν διάφορες επιτροπές που ασχολούνται με την ανάπτυξη εργαλείων προς την κατεύθυνση αυτή, εκ των οποίων η CEN/CLC JTC 13: Cybersecurity and data protection καθώς και η ISO/IEC JTC1: Information Technology.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) αποτελεί τον εθνικό φορέα τυποποίησης της Κύπρου και έχει ως αποστολή του την προώθηση των προτύπων στην κυπριακή κοινωνία. Ως προς τούτο διαθέτει Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης όπου οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να προμηθευτούν ή να μελετήσουν τα πρότυπα.

*Η Μαριλένα Νικολάου εργάζεται στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης ως Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης.