Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για  συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του, ολοκλήρωσε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία όλα τα στάδια του προγράμματος Erasmus+ με θέμα “Improving Skills and Knowledge on Management, Promotion and Training in the Standardization Activities of the specific fields of Healthcare and Sustainable Development”. Το πρόγραμμα είχε εγκριθεί από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ) και περιλάμβανε 2 ροές κινητικοτήτων.

Η πρώτη ροή εργασιών η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης της Γαλλίας AFNOR (Association française de normalisation), περιλάμβανε την κινητικότητα και την κατάρτιση 4 στελεχών του CYS σχετικά με τον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και στόχευε στους τρόπους και μεθόδους, παρακολούθησης και προώθησης των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης για τη βιωσιμότητα και την εταιρική υπευθυνότητα στη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα και γενικότερα την κοινωνία.

Η δεύτερη ροή εργασιών πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης της Σουηδίας SIS (Svenska institutet för standarder) και περιλάμβανε την κινητικότητα και την κατάρτιση 2 στελεχών του CYS. Στόχος της δεύτερης ροής ήταν η ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων διαχείρισης, προώθησης και εκπαίδευσης στις δραστηριότητες τυποποίησης στον τομέα της υγείας, που σχετίζονται με θέματα όπως η βελτίωση της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τους νέους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς που τέθηκαν σε εφαρμογή το 2022, την ασφάλεια των ασθενών, τις δημόσιες προφορές για προϊόντα και υπηρεσίες, την παροχή φροντίδας υγείας σε ηλικιωμένους, τους ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών κ.α.

Το όλο πρόγραμμα και οι δύο ροές είχαν άμεση σχέση με τις δραστηριότητες του CYS, καθώς αφορούν  στον βασικό πυλώνα δραστηριοτήτων του, όπως είναι η ενεργός συμμετοχή και αντιπροσώπευση του στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση σε όλους τους τομείς, η συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1025/2015, αλλά και στις αρμοδιότητες των Λειτουργών Τυποποίησης του CYS που είναι αρμόδιοι ο καθένας στον τομέα του για την παρακολούθηση αριθμού Ευρωπαϊκών και Διεθνών τεχνικών επιτροπών τυποποίησης. Επιπλέον οι Λειτουργοί του CYS είναι αρμόδιοι και για την εκπαίδευση των εξωτερικών συνεργατών και των εθνικών αντιπροσώπων που συμμετέχουν ενεργά στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή τυποποίηση, καθώς και τη γενική ή εξειδικευμένη εκπαίδευση επαγγελματιών σε θέματα προτύπων και τυποποίησης.

Το όλο πρόγραμμα υλοποιήθηκε εκπληρώνοντας όλους τους στόχους που είχαν τεθεί, με την αγαστή συνεργασία μεταξύ του φορέα αποστολής και των φορέων υποδοχής σε όλα τα επίπεδα, και μέσα από τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την επικοινωνία και το κατάλληλα δομημένο πρόγραμμα που είχε ετοιμάσει ο CYS με τη συνεργασία του AFNOR και του SIS, οι οποίοι κατέχουν τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στους  τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της υγείας αντίστοιχα.

Οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί, καθώς και οι καλές πρακτικές που έχουν αντληθεί από τις δύο ροές, συνέβαλαν και θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στην υλοποίηση δράσεων βελτίωσης  όπως π.χ. δημιουργία εσωτερικών ομάδων δράσης, διοργάνωση συναντήσεων και διαλέξεων σχετικά με τους δύο τομείς, δημιουργία υλικού εκπαίδευσης εμπειρογνωμόνων και συνεργατών, προώθηση της ενεργού συμμετοχής εμπειρογνωμόνων στην τυποποίηση στους τομείς της βιώσιμής ανάπτυξης και της υγείας. Επιπλέον, μέσα από τα αποτελέσματα του προγράμματος ο CYS θα προχωρήσει και σε βελτιώσεις εσωτερικών διαδικασιών, οι οποίες θα ενταχθούν και στο σύστημα ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει, καθιστώντας το περαιτέρω αποδοτικό και λειτουργικό.

Ο CYS θα συνεχίσει την προσπάθεια υλοποίησης τέτοιων στοχευμένων και επιτυχημένων  δράσεων, μέσα από τις οποίες ενισχύει τη διάχυση της γνώσης προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας, ενισχύοντας παράλληλα και την ενεργό παρουσία του στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση, προωθώντας αποτελεσματικά τις εθνικές θέσεις και διασφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα.

 

 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ