Ελληνικά

Share

Στις 31 Ιουλίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την πρώτη δέσμη ευρωπαϊκών προτύπων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας (ESRS). Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη λαμβάνει υπόψη την ανάγκη καλύτερης ευθυγράμμισης των εκθέσεων βιωσιμότητας με τα πρότυπα βιωσιμότητας που εκπονούνται από το ευρωπαϊκό και το διεθνές σύστημα τυποποίησης τόσο από την CEN - CENELEC όσο και από τον ISO και την IEC. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση διαφάνειας όσον αφορά τον αντίκτυπο των επιχειρηματικών πρακτικών σε ζητήματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης: τα νέα πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας θα συμβάλουν στην ενθάρρυνση των βιώσιμων επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης όσον αφορά την πράσινη μετάβαση.  

Η νέα αυτή Ευρωπαϊκή Οδηγία (CSRD) περιγράφει την υποχρέωση των εταιρειών να χρησιμοποιούν πρότυπα για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας και για τον λόγο αυτό η Επιτροπή θεσπίζει κοινά πρότυπα που θα βοηθήσουν τις εταιρείες να επικοινωνούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις επιδόσεις τους όσον αφορά τη βιωσιμότητά τους και, ως εκ τούτου, να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε βιώσιμη χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, η συμπερίληψη της απαίτησης υποβολής έκθεσης στο πλαίσιο του ESRS 2 «Γενικές Γνωστοποιήσεις», απαιτεί από όλες τις μεγάλες εταιρείες και όλες τις εισηγμένες εταιρείες (εκτός από τις εισηγμένες πολύ μικρές επιχειρήσεις) να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που απορρέουν από κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στους ανθρώπους και το περιβάλλον σύμφωνα με υποχρεωτικά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας.

Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης, CEN και CENELEC, σε συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης, ISO και IEC, αναπτύσσουν διάφορα πρότυπα που βοηθούν τις εταιρείες να βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους παρέχοντας συγκρίσιμες μετρήσεις και σαφή καθοδήγηση για την εφαρμογή των διαδικασιών βιωσιμότητας. Παραδείγματα σχετικών προτύπων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: CYS EN ISO 14090:2019 «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή — Αρχές, απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές», CYS EN ISO 14064-1:2019 «Αέρια θερμοκηπίου — Μέρος 1: Προδιαγραφή με καθοδήγηση σε επίπεδο οργανισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου» και CYS EN ISO 26000:2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την κοινωνική ευθύνη».

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας (ESRS) θα είναι υποχρεωτικά για τις εταιρείες που υποχρεούνται από τη λογιστική οδηγία να υποβάλλουν πληροφορίες βιωσιμότητας. Απαιτώντας τη χρήση κοινών προτύπων, η λογιστική οδηγία, όπως τροποποιήθηκε από την CSRD το 2022, αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες σε ολόκληρη την ΕΕ υποβάλλουν συγκρίσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες βιωσιμότητας.

Τα κοινά πρότυπα αναμένεται να βοηθήσουν τις εταιρείες να μειώσουν το κόστος υποβολής εκθέσεων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αποφεύγοντας τη χρήση πολλαπλών εθελοντικών προτύπων, όπως συμβαίνει σήμερα. Η υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη δημόσια υποβολή εκθέσεων από τις εταιρείες θα συμβάλει στη δημιουργία μιας νοοτροπίας μεγαλύτερης δημόσιας λογοδοσίας.

Αυτό βοηθά τους επενδυτές, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους καταναλωτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις βιωσιμότητας των εταιρειών. Οι εταιρείες θα είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα CEN, CENELEC, ISO και IEC που χρησιμοποιούν για να τις βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας κατά την υποβολή εκθέσεων σε σχέση με το ESRS.

Σε ανακοίνωση τους η CEN και η CENELEC ενημέρωσαν ότι προτίθενται επίσης να αξιοποιήσουν την πρόσφατη συνεργασία με την EFRAG – European Financial Reporting Advisory Body, για να προσδιορίσουν συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα μπορούν να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εφαρμογή της οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες και ως εκ τούτου βρίσκεται στα σκαριά η ετοιμασία ειδικής πύλης/ιστοσελίδας καθοδηγητικού χαρακτηρά για τις επηρεαζόμενες εταιρείες.

Γενικά, η παρούσα πράξη συμπληρώνει τη λογιστική οδηγία, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (CSRD), η οποία απαιτεί από τις μεγάλες εταιρείες και τις εισηγμένες εταιρείες να δημοσιεύουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητές τους επηρεάζουν τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η παρούσα πρώτη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη καθορίζει οριζόντια πρότυπα και πρότυπα για τη δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση πληροφοριών.

Πηγή: CEN&CENELEC

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ