Ελληνικά

Share

Το σημαντικότερο γρανάζι για την αποτελεσματική επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό του. Ως εκ τούτου, η συνεχής επιμόρφωση και η κατάλληλη κατάρτιση του αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη του προσωπικού και κατ΄ επέκταση του ίδιου του Οργανισμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), διοργάνωσε στις 09 Οκτωβρίου, 2023 ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο με θέμα: Το μοντέλο Αριστείας στην Εξυπηρέτηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 23592: 2021 Service excellence — Principles and model, και η εφαρμογή του στον CYS, για μέλη του προσωπικού του CYS με εκπαιδευτή τον εθνικό αντιπρόσωπο του Οργανισμού στην ISO/TC 312: Excellence in Service, κύριο Γιώργο Ιωάννου.

Έχοντας ως αποστολή μας την προώθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στην κυπριακή κοινωνία, η έγκαιρη και έγκυρη παρεχόμενη πληροφόρηση και η άριστη εξυπηρέτηση του κοινού και των συνεργατών μας, τίθενται ως πρώτης προτεραιότητας στόχοι. Η Άριστη Εξυπηρέτηση έχει να κάνει με την ανάγκη δημιουργίας μιας αξέχαστης εμπειρίας και την απόκτηση μιας σημαντικής θετικής συναισθηματικής επίπτωσης στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, έγινε παρουσίαση και ανάλυση των βασικών προνοιών του ISO 23592: 2021, που αποσκοπεί στη συνεχή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αριστείας και αναπτύχθηκαν εργαλεία, πολιτικές και στρατηγικές που υποστηρίζουν την εφαρμογή άριστης εξυπηρέτησης στον Οργανισμό έχοντας ως αφετηρία τη δέσμευση της ηγεσίας, τη δημιουργία κουλτούρας αριστείας και την εμπλοκή του προσωπικού προς την κατεύθυνση αυτή μέσω μηχανισμών ανατροφοδότησης.


Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ