Ελληνικά

Share

ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3 (ΣΒΑ 3) — ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ: Προσβάσιμη και ασφαλής υγειονομική περίθαλψη για όλους.

Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και ουσιαστικό στοιχείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο ΣΒΑ 3 αποσκοπεί στη διασφάλιση υγιών συνθηκών διαβίωσης και στην προαγωγή της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες.

Τα διεθνή πρότυπα και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη των επιδιώξεων του ΣΒΑ 3. Παρέχουν ένα παγκόσμια αποδεκτό πλαίσιο που διευκολύνει την εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών, την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της υγείας, την κατασκευή και συντήρηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ασφαλή και αξιόπιστα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, υπηρεσίες υγείας και συστήματα είναι προσβάσιμα σε ένα ευρύ φάσμα του παγκόσμιου πληθυσμού.

Τα πρότυπα παρέχουν επίσης τη βάση για την αποτελεσματική νομοθέτηση και χάραξη πολιτικής που ενθαρρύνει τη συνεργασία με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Καθώς εξελίσσεται η ψηφιακή τεχνολογία στον τομέα της υγείας, τα διεθνή πρότυπα IEC, ISO και ITU συμβάλλουν στη διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων και της προστασίας της ιδιωτικότητας των ασθενών. 

Μένουμε ενωμένοι και συνεργαζόμαστε για την επίτευξη της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών, εκπονώντας πρότυπα που υποστηρίζουν τους ΣΒΑ και το «Κοινό όραμα για έναν καλύτερο κόσμο».

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ως ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Κύπρου, υιοθετεί πλήρως το πιο πάνω μήνυμα και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής τυποποίησης στον τομέα της υγείας, μέσω Εθνικών αντιπροσώπων και Λειτουργών του, προωθώντας τις εθνικές θέσεις αλλά και διαχέοντας τα πρότυπα και τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής τους σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω πληθώρας δράσεων. Επιπλέον, ο CYS διατηρεί αντανακλαστικές επιτροπές σε εθνικό επίπεδο για θέματα που άπτονται του τομέα της υγείας (π.χ. ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, διαχείριση υπηρεσιών υγείας, πληροφορική της υγείας κ.α.).

Απώτερος στόχος των προτύπων αυτών, όπως τονίζεται και πιο πάνω, είναι η πρόσβαση όλων σε ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, που προϋποθέτουν α) τη χρήση επαρκούς, κατάλληλου και ασφαλούς ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και β) την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των υπηρεσιών, τη δημιουργία εμπιστοσύνης, την προστασία τόσο των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ