Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) πληροφορεί τα ενδιαφερόμενα μέρη για την έναρξη λειτουργίας της νέας Ομάδας Focus Group “Data, Dataspaces, Cloud and Edge” της CEN & CENELEC. Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να αντιμετωπίστει τον δυναμικά εξελισσόμενο τομέα των τεχνολογιών Data, Dataspaces, Cloud and Edge computing, οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας αλλά και στην καθημερινότητα μας .

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης προτύπων, αναγνωρίζετε η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και να διασφαλιστεί η συνολική κάλυψη όλων των πιο πάνω τεχνολογιών . Η Οικονομία των Δεδομένων (Data Economy) αποτελεί έναν ζωτικό παράγοντα για την Ψηφιακή Μετάβαση (Digital transition) της Ευρώπης, και είναι απαραίτητο να διευκολύνουμε τη συνεργασία και την καινοτομία σε αυτόν τον τομέα.

Η Ομάδα έχει ως στόχο την προώθηση της Οικονομίας των Δεδομένων (Data Economy) ως κύριο παράγοντα για την ψηφιακή μετάβαση. Μέσω της τυποποίησης σε αυτούς τους τομείς, στοχεύουν στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, παρέχοντας ένα πλαίσιο συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων.

Τα πρότυπα που θα αναπτυχθούν θα υποστηρίξουν τις παρακάτω Ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες: Data Governance Act (DGA), Data Act, GDPR, Digital Market Acts (DMA), Digital Services Act (DSA), και Interoperable Europe Act.

Η πρώτη συνάντηση της Ομάδας έχει πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου 2024, σε υβριδική μορφή στις εγκαταστάσεις της CEN & CENELEC και είναι ανοικτή σε όλους όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη διαδικασία εγγραφής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22411420 & 22411449

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ