Ελληνικά

Σε καμία σχεδόν χώρα οι γυναίκες δεν είναι ακόμη ισότιμες με τους άντρες όσον αφορά το εισόδημα, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, την επαγγελματική κατάρτιση και ανέλιξη και την πρόσβασή στην υγειονομική περίθαλψη ή την τεχνολογία. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τις συγκρούσεις, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις φυσικές καταστροφές και την αναγκαστική εκτόπιση πληθυσμών.

Τα πρότυπα αποτελούν βασικά εργαλεία για τη μείωση των ανισοτήτων, την επίτευξη μεγαλύτερης βιωσιμότητας και την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Με τις ίσες ευκαιρίες για όλους, να είναι το κλειδί για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, καταβάλλονται πολλαπλές προσπάθειες, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO, για την κινητοποίηση σχετικών πρωτοβουλιών.

Μετά την υπογραφή της διακήρυξης UNECE Declaration on Gender Responsive των Ηνωμένων Εθνών, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) τηρώντας τη δέσμευση του για την προαγωγή της ισότητας των φύλων, θέτει ως βασική προϋπόθεση για την εκπόνηση προτύπων, την συμπερίληψη προνοιών που θα ανταποκρίνονται ίσα μεταξύ των φύλων και χωρίς αποκλεισμούς. Επίσης, προωθείται η ανοικτή συμμετοχή για όλους στις διαδικασίες και εργασίες τυποποίησης.

Λίγους μήνες μετά την υπογραφή της Διακήρυξης, ο ISO ανάπτυξε Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων για τη χρονική περίοδο 2019-2021, (Gender Action Plan 2019-2021 ), το οποίο καθορίζει πρωτοβουλίες και θέτει φιλόδοξους στόχους για τη στήριξη της ισότητας των φύλων στον τομέα της τυποποίησης. Πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για να παρακολουθήσετε βίντεο σχετικά με τις πρωτοβουλίες και δράσεις του ISO και την ουσιαστική σημασία που προσδίδει ο ISO στην ισότητα των φύλων κατά τη διαδικασία εκπόνησης προτύπων. https://youtu.be/bvVjbD3wXZc

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, ο ISO δημιούργησε την πλατφόρμα Gender Focal Point Network. Η πλατφόρμα έχει σαν στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών του. Αξίζει να σημειωθεί ότι 48 μέλη του ΙSO έχουν υπογράψει τη Διακήρυξη μεταξύ άλλων και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ο οποίος παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα αφού πολύ πρόσφατα έχει συστήσει εθνική τεχνική επιτροπή τυποποίησης, την CYS/TC 24: Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον με σκοπό την εκπόνηση σχετικού εθνικού προτύπου.

 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ