Ελληνικά

Τί είναι το πρότυπο και πως δημιουργείται;

Γνωρίζετε ότι εκατομμύρια επιχειρήσεις και οργανισμοί χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν πρότυπα καθημερινά; Τα πρότυπα καθιστούν τη ζωή μας ασφαλέστερη και απλούστερη ενώ κάνουν την εργασία μας πιο άνετη και αποτελεσματικότερη.

Πρότυπο είναι ένα έγγραφο το οποίο καταγράφει συγκεκριμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές, κατευθυντήριες γραμμές ή/και χαρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστηματικά από άτομα ή οργανισμούς για να διασφαλιστεί ότι τα υλικά, τα προϊόντα, οι διαδικασίες ή/και οι υπηρεσίες που δημιουργούν ή προσφέρουν είναι κατάλληλα για τον σκοπό τον οποίο προορίζονται.

Μέχρι σήμερα, έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 23.000 πρότυπα τα οποία καταγράφουν τις βασικές απαιτήσεις για την δημιουργία ή/και προσφορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Τα πρότυπα διασφαλίζουν ότι το προϊόν ή υπηρεσία θα ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες και το επίπεδο ποιότητας το οποίο αναμένει ο τελικός αποδέκτης τους.

Τα πρότυπα είναι αποτέλεσμα της Τυποποίησης. Τυποποίηση είναι η διαδικασία μέσα από την οποία καταγράφονται οι βέλτιστες πρακτικές που προκύπτουν μέσα από την εμπειρία και την έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, εμπειρογνώμονες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που εξειδικεύονται σε ένα αντικείμενο, συνεργάζονται σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο έτσι ώστε να καταγραφεί όλη η εμπειρία γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο, συζητούν, αναλύουν, ερευνούν και ταξινομούν τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες μεταφράζονται σε απαιτήσεις, προδιαγραφές, κατευθυντήριες γραμμές, χαρακτηριστικά ή/και διεργασίες μέσα σε ένα πρότυπο. Η δημιουργία ενός προτύπου βασίζεται στην πλήρη συναίνεση των εμπειρογνωμόνων και πολλές φορές αποτελεί μακροχρόνια διαδικασία, με τεράστιο όγκο εργασίας, συζητήσεων και διαβουλεύσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.