Ελληνικά

Τρόφιμα & Ζωοτροφές

Ο κρίσιμος τομέας τροφίμων και ζωοτροφών ρυθμίζεται με μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών που καθορίζουν τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή και Διεθνής τυποποίηση, συμβάλλουν στη διασφάλιση της ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων και ζωοτροφών, με την εκπόνηση εκατοντάδων προτύπων μεθόδων ανάλυσης και δοκιμών, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται από την Ε.Ε ως οι πρότυπες μέθοδοι, και προτύπων που αφορούν τη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών.

Κάτω από τον τομέα τροφίμων και ζωοτροφών του CYS παρακολουθούνται περισσότερες από 10 Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης οι οποίες έχουν πλούσια δομή, με υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας, εκπονώντας τα πρότυπα που, ανάμεσα σε άλλα, αφορούν:

  • Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
  • Φυτικά και ζωικά λίπη και έλαια
  • Δημητριακά
  • Ζωοτροφές
  • Οριζόντιες μεθόδους ανάλυσης τροφίμων
  • Μικροβιολογία τροφίμων
  • Αυθεντικότητα τροφίμων
  • Υλικά σε επαφή με τρόφιμα
  • Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων
  • Ιχνηλασιμότητα