Ελληνικά

Υπηρεσίες

Η τυποποίηση στον τομέα των Υπηρεσιών  παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει η τάση για την εκπόνηση προτύπων που αφορούν Υπηρεσίες και ο τομέας περιλαμβάνει την εκπόνηση προτύπων σε θέματα εκτός της Μηχανικής Επιστήμης. Τα πρότυπα Υπηρεσιών αποτελούν χρήσιμο εργαλείο προώθησης καλών πρακτικών, διάχυσης της γνώσης και καθορισμού κοινής ορολογίας.

Η τυποποίηση Υπηρεσιών μπορεί να επηρεάσει γενικότερα την αγορά και την κοινωνία, αφού ενθαρρύνει τον υγιή ανταγωνισμό, προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και τεχνολογική αναβάθμιση μιας χώρας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι τα τελευταία χρόνια και η συμβολή των προτύπων του τομέα των Υπηρεσιών στις δημόσιες υπηρεσίες που προσφέρονται στον πολίτη κάθε χώρας και τα οποία συντελούν στη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία του κράτους.

Τα οφέλη από την εφαρμογή προτύπων του τομέα των Υπηρεσιών έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις: οι καταναλωτές αυξάνουν την εμπιστοσύνη τους προς τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται. Όσον αφορά την επιχείρηση, η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προσδίδει σε αυτήν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων: ποιότητα, χαμηλότερα κόστη, εξοικονόμηση χρόνου, κύρος, διατήρηση πελατών.

Ο Τουρισμός, η Ναυτιλία, τα Χρηματοοικονομικά, η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Αριστεία, οι Μεταφορές, η Καινοτομία είναι μερικοί από τους κύριους κλάδους του τομέα των Υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, σε εθνικό επίπεδο, έχει συσταθεί η Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης CYS/MC 12 ‘’Υπηρεσίες’’ που σκοπό έχει τη συστηματική παρακολούθηση των εργασιών που επιτελούνται στις Ευρωπαϊκές ή και Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης των Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, υπό την ομπρέλα της CYS/MC 12 έχουν δημιουργηθεί 7 υποεπιτροπές οι οποίες ασχολούνται με συγκεκριμένο θεματικό πεδίο: Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχειρήσεων, Διατήρηση Πολιτιστικής Κληρονομίας, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Τουριστικές & Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, Ορολογία & Γλωσσικοί Πόροι, Εκπαίδευση και Υπηρεσίες Μάθησης.

Σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, έχουν συσταθεί πληθώρα Τεχνικών Επιτροπών οι οποίες έχουν ως αποστολή τους την εκπόνηση προτύπων που αφορούν Υπηρεσίες. Στην CEN, υπάρχουν ενεργοποιημένες 20 τέτοιες Τεχνικές όπου ο τομέας των Υπηρεσιών είναι χωρισμένος σε 8 κύριους τομείς. Παράλληλα, λειτουργεί το CEN/CA Strategic Advisory Group on Services (SAGS), το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό σώμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της CEN για θέματα πολιτικής και στρατηγικής που άπτονται της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης των Υπηρεσιών.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με οδηγία της (M/517) έχει ζητήσει μεταξύ άλλων από τη CEN, την εκπόνηση οριζόντιων προτύπων στον τομέα των Υπηρεσιών, δηλαδή προτύπων τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν από κάθε τύπο και μέγεθος οργανισμό και επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό, έχει συσταθεί η CEN/TC 447: Services – procurement, contracts and performance assessment με τρία πρότυπα να βρίσκονται στα σκαριά.

Ο ISO έχει συστήσει τα τελευταία χρόνια Επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με τον επίκαιρο τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα έχει συστήσει τις ISO/TC 312: Excellence in Service, ISO/TC 322: Sustainable Finance, ISO/TC 228/WG 13: Sustainable Tourism, ISO/TC 228 WG 14: Accessible Tourism, με σκοπό να ικανοποιήσει τις νέες απαιτήσεις της βιομηχανίας και των καταναλωτών.

Επιπρόσθετα, στον τομέα των Υπηρεσιών λειτουργεί η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή ISO/COPOLCO, Committee on Consumer Policy, η οποία εκπονεί πρότυπα του τομέα και επίσης προωθεί τα δικαιώματα και συμφέροντα των καταναλωτών κατά τη διαδικασία εκπόνησης προτύπων.

Το Τεχνικό Συμβούλιο του ISO (ISO/TMB), έχει εκπονήσει το δημοφιλές πρότυπο ISO 26000 το οποίο τιτλοφορεί ως ‘’Guidance on Social Responsibility’’ και αποτελεί κατευθυντήριο έγγραφο για τη σωστή εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να λειτουργούν κατά τρόπο υπεύθυνο ως προς το προσωπικό τους, τους συνεργάτες τους, το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα.