Ελληνικά

Υγεία

Η υγεία αποτελεί το πολυτιμότερο των αγαθών και η τυποποίηση συμβάλλει με το δικό της τρόπο στην διασφάλιση ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας. Κάτω από τον τομέα της Υγείας του CYS, παρακολουθούνται περισσότερες από 30 Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης, οι οποίες έχουν εκδώσει εκατοντάδες πρότυπα που περιλαμβάνουν απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας εξοπλισμού και υπηρεσιών και αναλωσίμων του τομέα.

Πολλά από τα πιο πάνω πρότυπα είναι και εναρμονισμένα με τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από κατασκευαστές, αλλά και από εισαγωγείς, αρμόδιες αρχές και παροχείς υγείας κατά την επιλογή προμηθευτών και τον καθορισμό των προδιαγραφών των σχετικών αγορών. Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν απαιτήσεις κατασκευής, ιδιότητες και προδιαγραφές απόδοσης και επίδοσης, μεθόδους δοκιμής και ελέγχου που αφορούν ανάμεσα σε άλλα:

  • Ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό
  • Ιατρικά αναλώσιμα
  • Απολυμαντικά και χημικά αντισηπτικά
  • Οδοντιατρικό και οπτικό εξοπλισμό και αναλώσιμα
  • Ασθενοφόρα και εξοπλισμό διάσωσης

Επιπλέον, μεγάλος αριθμός επιτροπών του τομέα της Υγείας εκπονεί πρότυπα που περιέχουν προδιαγραφές διαχείρισης και λειτουργίας διάφορων υπηρεσιών που ανήκουν στον ευρύτερο τομέα της υγείας όπως π.χ.

  • Διαχείριση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας
  • Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ηλικιωμένους
  • Συμμετοχή ασθενών στην ασθενοκεντρική φροντίδα
  • Υπηρεσίες ινστιτούτων αισθητικής
  • Προστασία συμπληρωμάτων διατροφής από απαγορευμένες ουσίες

Επιπρόσθετα, κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης λειτουργεί και το συμβουλευτικό σώμα Advisory Board for Healthcare Standards (ABHS), με στόχο την υποστήριξη των τεχνικών επιτροπών του τομέα της υγείας, αλλά και την υποβολή εισηγήσεων αναφορικά με τις εντολές τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία εναρμονισμένων προτύπων.