Ελληνικά

Ασφάλεια & Υγεία

Η αποτελεσματική διαχείριση ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας, καθώς και η χρήση ασφαλούς εξοπλισμού είναι απαραίτητες προϋποθέσεις σε όλους τους χώρους εργασίας. Απαραίτητη είναι, επιπλέον, η διασφάλιση της ασφάλειας καταναλωτικών ειδών και προϊόντων, προϊόντων παιδικής φροντίδας, εξοπλισμού Παιχνιδότοπων, εξοπλισμού άσκησης και ψυχαγωγίας κ.α.

Κάτω από τον τομέα της ασφάλειας και υγείας του CYS παρακολουθούνται περισσότερες από 25 περίπου Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης που δραστηριοποιούνται και εκπονούν πρότυπα με απαιτήσεις κατασκευής, απαιτήσεις διαχείρισης, ιδιότητες και προδιαγραφές απόδοσης και επίδοσης, μεθόδους δοκιμής και ελέγχου και αφορούν τόσο θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, όσο και θέματα ασφάλειας καταναλωτικών προϊόντων. 

Οι επιτροπές του τομέα ασφάλειας και υγείας εκπονούν εκατοντάδες πρότυπα, πολλά από τα οποία είναι και εναρμονισμένα με τις σχετικές οδηγίες και κανονισμούς, και αφορούν π.χ.

  • Προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό
  • Φορητά μέσα πυρόσβεσης και εξοπλισμό πυρόσβεσης
  • Αναπνευστικό εξοπλισμό
  • Εργονομία
  • Διαχείριση ασφάλειας και υγείας στην εργασία
  • Παιχνίδια και παιδικά είδη
  • Έπιπλα
  • Αθλητικό εξοπλισμό και εξοπλισμό παιχνιδότοπων και ψυχαγωγίας
  • Χημικές ουσίες σε προϊόντα

Επιπρόσθετα, κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκή Τυποποίησης λειτουργεί και το συμβουλευτικό σώμα Strategic Advisory Board for Occupational Health and Safety (SABOHS), με στόχο την υποστήριξη των τεχνικών επιτροπών του τομέα, αλλά και την υποβολή εισηγήσεων αναφορικά με τις εντολές τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία εναρμονισμένων προτύπων.