Μεταφορές & Συσκευασία

Οι Μεταφορές και Συσκευασίες είναι ένας εξίσου σημαντικός τομέας, στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) αλλά και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, λαμβανομένου υπόψη της προσπάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο για μείωση των ρύπων στην ατμόσφαιρα από τις μεταφορές.