Μεταφορές & Συσκευασία

Οι Μεταφορές και Συσκευασίες είναι ένας εξίσου σημαντικός τομέας, στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) αλλά και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, λαμβανομένου υπόψη της προσπάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο για μείωση των ρύπων στην ατμόσφαιρα από τις μεταφορές.

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ