Ελληνικά

Μεταφορές & Συσκευασίες

Ο συγκεκριμένος Τομέας συγκεντρώνει γύρω στις 15 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές (CEN/TCs) που ενεργοποιούνται σε θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες δύο αλληλένδετων κλάδων οι οποίοι στηρίζουν τις ανάγκες της βιομηχανίας και της κοινωνίας: του κλάδου των συσκευασιών και του κλάδου των μεταφορών.

Οι συσκευασίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα έτσι ώστε τα προϊόντα να διατηρηθούν και να παραδοθούν στον καταναλωτή σε ασφαλείς συνθήκες. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη και προϊόντα συσκευασιών ανάλογα με τον τύπο, τα υλικά που χρησιμοποιούνται (π.χ. γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, μεταλλικά κουτιά), τις τεχνολογίες κατασκευής και τα περιεχόμενα τους (τρόφιμα, χημικά, καλλυντικά, κλπ.). Σε πολλές περιπτώσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών.

Η επαρκής προστασία του συσκευασμένου προϊόντος καθώς επίσης και η ασφάλεια του χρήστη εξαρτώνται από την επίδοση της συσκευασίας. Υπάρχει επομένως συγκεκριμένη ανάγκη για ακριβείς προδιαγραφές ως προς τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των συσκευασιών και των συστημάτων συσκευασιών για μια δεδομένη εφαρμογή. Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν στις απαιτήσεις επίδοσης και στις σχετικές μεθόδους δοκιμής, αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη βιομηχανία συσκευασιών και τους διάφορους τομείς βιομηχανίας και διανομής βοηθώντας

  • να καθιερωθούν σαφείς και επαρκείς προδιαγραφές,
  • να ελέγχεται και να διασφαλίζεται το απαραίτητο επίπεδο ποιότητας,
  • να μειώνονται οι δαπάνες.

Πολύ σημαντική για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συσκευασιών θεωρείται μια σειρά από 6 εναρμονισμένα πρότυπα (CYS ΕΝ 13427 μέχρι CYS ΕΝ 13432) τα οποία έχουν εκπονηθεί από την CEN/TC 261 “Packaging” και υποστηρίζουν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις Συσκευασίες και τα Απορρίμματα Συσκευασίας.

Άμεσα συνυφασμένος με τις συσκευασίες είναι ο κλάδος των μεταφορών αφού διευκολύνει την μεταφορά και τη διανομή τους. Οι μεταφορές αποτελούν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στην οικονομία. Πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατέχουν ηγετική θέση παγκοσμίως όσον αφορά στις υποδομές, στην εφοδιαστική αλυσίδα (φορτία και συσκευασίες) και στην κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών, καθώς και στα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Αυτό αντανακλάται στις δραστηριότητες της τυποποίησης, οι οποίες καλύπτουν τους κλασικούς τρόπους μεταφοράς (π.χ. σιδηρόδρομους, οδικό δίκτυο, θαλάσσιες συγκοινωνίες) και οριζόντια ζητήματα, όπως η διαλειτουργικότητα, το intermodal transportation (μεταφορά φορτίων χρησιμοποιώντας πολλαπλά μέσα χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη ενδιάμεση μεταχείριση των φορτίων πχ. μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων στον προορισμό τους με φορτηγά-τραίνα-πλοία) και τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Επιπρόσθετα, πολύ σημαντική είναι και η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών προτύπων για τη στήριξη της ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.